I grupės nesudėtingo statinio statyba saugomoje teritorijoje

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Visam žemės sklypui nustatytos specialiosios naudojimo sąlygos: vandens telkinių apsaugos zona; kraštovaizdžio draustiniai; nacionaliniai ir regioniniai parkai. Ar nurodytame, saugomoje teritorijoje esančiame žemės sklype, ne miško žemėje statant nurodyta I grupės nesudėtingą statinį toliau nei 75 m atstumu nuo ežero kranto linijos, ne kultūros paveldo objekto teritorijoje, ne kultūros paveldo vietovėje ir ne Kuršių nerijoje yra reikalingas koks nors statybą leidžiantis dokumentas?

ATSAKYMAS

Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis.

 

Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.
Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 2.1 papunkčiu, rašte nurodytam statiniui, t. y. I grupės nesudėtingo statinio statybai saugomoje teritorijoje, nereikia gauti rašytinio pritarimo supaprastintam statybos projektui.

 

Tačiau rašte nurodytas statinys turi būti statomas laikantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, 127.9 papunktyje ir Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių, patvirtintų Aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540, II skyriuje nustatytų nuostatų.

 

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sprendimu konkrečioje situacijoje.