I grupės nesudėtingo statinio ploto skaičiavimas

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), išnagrinėjusi Jūsų paklausimą, pateikia nuomonę teiktais klausimais. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Inspekcijos konsultacijos turinys.

Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ priedo 1 lentelėje pateikti pastatų, priskirtinų nesudėtingiems statiniams matmenys:

 

Teikiame nuomonę dėl pastatų priskyrimo I grupės nesudėtingiems statiniams bei nesudėtingų statinių ploto skaičiavimo:

1. Aplinkos ministerijos 2010-11-17 rašte Nr. (13.2)-D8-10773 pateikta nuomonė dėl nesudėtingo statinio ploto skaičiavimo (http://vtpsi.lt/node/2126):
„Statybos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje nustatyta sąvoka „nesudėtingas statinys“ – paprastų konstrukcijų pastatas, kurio didžiausias aukštis 8,5 m, kurio visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys“.
Atsižvelgiant į nustatytą „nesudėtingo statinio sąvoką“, manome, kad į nesudėtingo statinio visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma, kuri yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų, rūsio (pusrūsio) plotas neįskaičiuojamas.“

 

2. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522, 144 punkte reglamentuota, kaip skaičiuojamas patalpų plotas: „Skaičiuojant pastato vidaus plotus būtina laikytis šių nurodymų:
144.1. patalpos plotai skaičiuojami tarp atitvarinių konstrukcijų paviršių;

144.2. neįskaičiuojami plotai:

144.2.1. žemesnių kaip 1,6 m nišų ir jose įrengtų spintų;

144.2.2. erdvių po laiptais, kurios žemesnės kaip 1,6 m;

144.2.3. pastogėse įrengtų patalpų, kurios žemesnės kaip 1,6 m;

144.2.4. krosnių, židinių, viryklių (skaičiuojant ir vientiso su virykle garų rinktuvo aukštį), aukštesnių kaip 1,3 m;

144.2.5. iki 1,5 m pločio sienų ir pertvarų angų. Jei sienos ar pertvaros angos plotis didesnis kaip 1,5 m ir yra įstiklinta ar pan., ir kurios aukštis nuo grindų didesnis kaip 1,6 m, šios angos plotas skaičiuojamas iki atatinkamos atitvaros;

144.2.6. uždarų laiptinių, lifto šachtų;

144.2.7. atvirų ar pusiau atvirų laiptinių laiptotakių ir tarpinių aikštelių.“
Teigti, kad I grupės nesudėtingiems statiniams priskirtini tik statiniai, kurių plotas neviršija 50 kvadratinių metrų negalima, nes šiltnamis ir sodo namas taip pat priskirtini I grupės nesudėtingiems statiniams, o jų plotas negali viršyti 80 kvadratinių metrų;
3. statinio priskyrimą I grupės nesudėtingiems statiniams sąlygoja ne tik statinio plotas, bet ir aukštis. Jeigu pastato aukštis viršys leistiną I grupės statinio aukštį, tai toks statinys jau nebus priskirtinas I grupės nesudėtingiems statiniams.
I grupės nesudėtingo statinio ploto skaičiavimasŠi konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.