Gyvenamųjų namų galimas skaičius sklype ir leistinas sklypo užstatymo tankis

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.

Bendruoju atveju teisės aktai nereglamentuoja galimo gyvenamųjų pastatų skaičiaus paklausime nurodytos paskirties žemės sklype, išskyrus tuos atvejus, kai yra parengti atitinkami teritorijų planavimo dokumentai ir juose numatyta kitaip.

 

Statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-338, 9 priedo lentelėje nustatyta, kad maksimalus sklypo užstatymo tankio dydis (tarpinės maksimalaus sklypo užstatymo tankio reikšmės nustatomos interpoliacijos būdu):

Atsižvelgdami į paklausime nurodytą informaciją ir pirmiau nurodyto teisės akto nuostatas manome, kad tuo atveju, kai nėra parengti atitinkami teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose būtų nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentai, tai reikia vadovautis pirmiau pateikta informacija.

 

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.