Gyvenamojo namo statymas sodininkų bendrijos teritorijoje

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Jūsų pateiktos informacijos išsamiam atsakymui parengti nepakanka. Nenurodyta kokio aukščio ir ploto planuojamas statyti gyvenamasis namas. Todėl pateikiame bendro pobūdžio informaciją.

Jeigu planuojamas statyti vienaukštis gyvenamas namas yra iki 8,5 m aukščio ir iki 80 m2 ploto (t. y., visų namo patalpų plotų suma, išskyrus rūsio plotą), vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ (Žin., 2010, Nr. 115-5903; 2011, Nr. 96-4531) 1 priedo 1 lentelės 1 punktu, jis priskiriamas prie II-os nesudėtingų statinių grupės.

 

Jei gyvenamas namas statomas mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje ir jų apsaugos zonose, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo vietovės apsaugos zonoje, jam rengiamas supaprastintas statinio projektas, kuriam pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944) 6 priedą privalomas rašytinis pritarimas. Jei gyvenamas namas statomas kaimo gyvenamoje vietovėje (miestelis, kaimas, viensėdžiai), supaprastinto statinio projekto rengti neprivaloma. Tačiau šiais atvejais statinio paskirtis turi atitikti žemės paskirtį. Supaprastinto statinio projekto sudėtis nurodyta statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902, Nr. 133; 2011, Nr. 45) 29 punkte.

 

Nesudėtingi gyvenamieji namai projektuojami pagal STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ (Žin., 2005, Nr. 93-3464; 2010, Nr. 60-2976) nustatytus reikalavimus.

Jeigu planuojamas statyti vienaukštis gyvenamas namas yra didesnio kaip 80 m2 ploto, jis priskiriamas prie neypatingų statinių, todėl vadovaujantis Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788, Žin., 2010, Nr. 84-4401) (toliai – Įstatymas) 20 straipsniu ir 23 straipsniu yra reikalingas statybos projektas ir leidimas statyti naują statinį, kurį pagal Įstatymo 23 straipsnio 2 dalį išduoda savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas. Leidimui statyti naują statinį gauti pateikiami dokumentai, nurodyti to paties Įstatymo 23 straipsnio 7 dalyje 1-7 punktuose.

Informuojame, jog vadovaujantis Sodininkų bendrijų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 4-40; 2010, Nr. 84-4405 ) (pagal redakciją nuo 2010 m. spalio 1 d) (toliau – Įstatymas) 6 straipsnio 7 dalimi (įsigalioja nuo 2012 m. liepos 1 d.), pastatai sodo sklype gali būti statomi, neviršijant sklypo užstatymo tankumo – 30 proc. ir maksimalaus aukščio – 8,5 m. Remiantis Įstatymo 6 straipsnio 8 dalimi nauji gyvenamieji namai gali būti statomi ne mažesniame kaip 0,04 ha sodo sklype.

Nurodyti rodikliai gali būti viršyti tik tuo atveju, jeigu yra patvirtinti atitinkami teritorijų planavimo dokumentai.

Panašios informacijos Jums rūpimu klausimu galite rasti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.vtpsi.lt skyriaus „Konsultacijos“ poskyryje „Klausimai ir atsakymai“ temoje: 13. Statyba sodininkų bendrijos teritorijoje, 12. Nesudėtingų statinių statyba ir 28. Įvairūs klausimai, susiję su teritorijų planavimu, statinių projektavimu, statyba, naudojimu ir visų šių veiklų priežiūra.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.