Garso izoliacija daugiabučiame gyvenamajame name

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
GArso izoliacija

Prasta garso izoliacija – daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų galvos skausmas. Tai, kad iš gretimų butų sklindantys garsai gali būti girdimi  senos statybos name, lyg ir suprantama. Tačiau neretai skundžiamasi net ir dėl naujos statybos statinių garso izoliacijos.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kokie garso klasės reikalavimai taikomi seniems ir naujai statomiems objektams bei kas vykdo pastatų atitikties garso klasei kontrolę.     

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, daugiabučių (jų dalių) gyvenamųjų namų, pradėtų projektuoti iki 2004-01-01, garso klasės nėra nustatomos. Tokių pastatų garso klasės gali būti nustatomos savininkui (valdytojui) pageidaujant.

Pažymėtina, kad rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant daugiabučius gyvenamuosius namus, kai atliekami statybos darbai, susiję su atitvarų konstrukciniais pakeitimais, pastatų (patalpų) bei gretimai esančių patalpų vidaus aplinkos apsaugos nuo triukšmo kokybė turi nepablogėti ir atitikti ne žemesnes atitinkamų rodiklių vertes, taikomas E garso klasei, jei pastato ar jo atskirų patalpų paskirtis nekeičiama.

Keičiant pastato (patalpų) paskirtį, apsaugos nuo triukšmo kokybė turi atitikti ne žemesnes atitinkamų rodiklių vertes, taikomas atitinkamos paskirties pastatų (patalpų) C garso klasei. Naujai projektuojamų daugiabučių pastatų vidaus aplinkos garso klasė turi būti ne žemesnė kaip C (apie garso klasių sistemą plačiau žr. čia).

Statytojas (užsakovas), siekdamas atlikti pastatyto daugiabučio gyvenamojo pastato užbaigimo procedūrą, statybos užbaigimo komisijai arba deklaraciją tvirtinančiam statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovui arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovui privalo pateikti daugiabučio gyvenamojo pastato garso klasifikavimo protokolą, kurį išduoda akredituotos  laboratorijos.

Prieš pasirašant pastato statybos užbaigimo aktą arba tvirtinant deklaraciją apie statybos užbaigimą turi būti patikrinta, ar garso klasifikavimo protokole nurodyta garso klasė atitinka (ne mažesnė) statinio projekte nurodytą.

Atkreipiame dėmesį, kad jei per garantinį laiką (nepasibaigus garantiniam terminui) nustatomi statinio statybos defektai dėl netinkamai įrengtų pastato atitvarų, statytojas turi teisę pakviesti rangovo įgaliotą atstovą ir surašyti dvišalį aktą, kuriame nurodomi išryškėję statybos defektai ir su rangovu suderinti jų defektų pašalinimo terminai. Jei rangovo įgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, galioja statytojo surašytas vienašalis aktas.

Tuo atveju, jei rangovas nepašalina statybos defektų akte nurodytu terminu, statytojas apie tai raštu turėtų informuoti Statybos inspekciją ir kreiptis į teismą dėl rangovo įpareigojimo pašalinti statybos defektus arba dėl statybos defektų šalinimo išlaidų išieškojimo iš rangovo, jei statytojas juos pašalino savo lėšomis.

Statybos inspekcija, gavusi statytojo informaciją apie rangovo vengimą šalinti statinio garantiniu laiku nustatytus statybos defektus, informuoja VĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrą ir teikia pasiūlymus dėl rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, panaikinimo.

Primename, kad pastato akustiniams sprendimams galioja bendri garantiniai terminai, nustatyti Civiliniame kodekse. Bendruoju atveju, rangovas, projektuotojas, statinio projekto ekspertizės rangovas ar statybos techninis prižiūrėtojas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per:

– penkerius metus;

– dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.);

– dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų.

Šie terminai pradedami skaičiuoti nuo visų rangovo atliktų statybos darbų rezultatų perdavimo užsakovui dienos (kai statyba vyko rangos būdu) arba nuo statybos užbaigimo dienos (kai statyba vyko ūkio arba mišriu būdu).

Dėl defektų, nustatytų per pastato garantinį terminą, šalinimo daugiabučio gyvenamojo namo gyventojai gali kreiptis tiesiogiai į pastato statytoją arba į asmenis, kurie atlieka pastato bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, t. y. pastato bendriją, administratorių ar asmenis veikiančius pagal jungtinės veiklos sutartį, kad šie organizuotų kreipimąsi į statytoją.

Daugiau informacijos apie garantiniu terminu (ir po jo) išaiškėjusių defektų šalinimą galite rasti čia.

Jei gyventojams kyla įtarimų, kad jų daugiabučio gyvenamojo namo garso klasė neatitinka C klasės, o pastatui dar galioja garantija, faktinę pastatyto pastato atitvarų garso klasę, galima išsiaiškinti savo iniciatyva, kreipiantis į akredituotas laboratorijas dėl natūrinių akustinių matavimų. Oficialų akredituotų laboratorijų sąrašą prižiūri Nacionalinis akreditacijos biuras (www.nab.lt).