Ar pavėsinių statybai rekreacinio naudojimo žemės sklype reikalingas statybos leidimas?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Žemės naudojimo būdų turinio apraše, patvirtintame Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40, nurodyta, kad žemės ūkio paskirties žemės sklypai, kurių naudojimo būdas – rekreacinio naudojimo žemės sklypai, skirti kaimo turizmo paslaugoms teikti.

Kaimo turizmo paslaugos apibrėžtis įtvirtinta Turizmo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje – tai yra savarankiška, už užmokestį turistams kaimo gyvenamojoje vietovėje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 3 000 gyventojų, teikiama apgyvendinimo paslauga, kai kartu sudaromos sąlygos tenkinti maitinimo, poilsio, pramogų ar renginių organizavimo poreikius.

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoje, paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostoje taikomi ūkinės ir (ar) kitokios veiklos (tarp jų ir statinių statybos) apribojimai nustatyti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 99–100 straipsniuose.

Statybos įstatymo 2 straipsnyje (84 ir 24 dalyse) pateiktos tokios sąvokos: statinys – nekilnojamasis daiktas (pastatas arba inžinerinis statinys), turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus; laikinasis statinys – statinys, kurį leidžiama statyti numatant naudoti ribotą terminą.

Primintina, kad nekilnojamaisiais daiktais laikytina žemė ir kiti daiktai, kurie susiję su žeme ir kurių negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties bei iš esmės nesumažinus jų vertės (pastatai, įrenginiai, sodiniai ir kiti daiktai, kurie pagal paskirtį ir prigimtį yra nekilnojamieji).

 

Taigi, jeigu norima statyti pavėsinė atitinka statinio sąvoką, remiantis statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (STR 1.01.03:2017) 12 punktu, ji (pavėsinė) priskirtina kitos paskirties inžineriniams statiniams. Taip pat remiantis STR 1.01.03:2017 nurodytais požymiais nustatoma ir statinio kategorija (nesudėtingasis, neypatingasis, ypatingasis).

Nustatant nesudėtingojo kitos paskirties inžinerinio statinio kategoriją (grupę) skaičiuojamas statinio matmenų įvertinimo koeficientas K pagal formulę: K = S × H3, čia: S – statinio išorinio kontūro vertikalios projekcijos į žemės paviršių plotas; H – statinio aukštis, matuojamas nuo statiniu užstatyto žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki statinio aukščiausiojo laikančiųjų konstrukcijų taško (m) – STR 1.01.03:2017 3 lentelės 4.2 punktas. Atkreiptinas dėmesys, kad nesudėtinguosiuose statiniuose atstumas tarp atraminių konstrukcijų neturi viršyti 6 m.

Jeigu tokio inžinerinio statinio techniniai parametrai viršija nustatytus STR 1.01.03:2017 3 lentelės 4.2 punkte parametrus ar atstumas statinyje tarp atraminių konstrukcijų viršija 6 m, inžinerinis statinys priskirtinas prie neypatingųjų arba ypatingųjų.

Atvejai, kada privaloma gauti naujo statinio SLD, nurodyti Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (STR 1.05.01:2017) 3 priedo 1 punkte.

Apibendrinant žemės ūkio paskirties žemės sklype, kurio naudojimo būdas – rekreacinio naudojimo žemės sklypai, pavėsinių (inžinerinių statinių), kaip apgyvendinimo paslaugai teikti skirtų statinių priklausinių, tenkinančių maitinimo, poilsio, pramogų ar renginių organizavimo poreikius, statyba yra galima. Vandens telkinių apsaugos zonose statyti naujus inžinerinius statinius draudimo nėra. SLD privalomumas priklauso nuo statinio kategorijos, grupės (priklausomai nuo pavėsinės aukščio ir atstumo tarp atraminių konstrukcijų) ir teritorijos, kurioje statiniai statomi, statuso.

Jei statinio SLD būtų nurodytas statinio naudojimo terminas, toks statinys būtų laikomas laikinuoju.