Ar verta vonią iškeisti į dušą?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Kodėl vietoje vonios nepasirinkus dušo?

Nesunku paste­bėti, kur van­denį švais­tote tiesio­giai, ir pakeisti savo veiksmus. Galite nusiprausti po dušu, o ne maudytis vonioje, pakeisti dušo galvutę į tau­piai nau­do­jančią van­denį, sumon­tuoti tau­piai van­denį nau­do­jančius uni­tazus ir kitą buit­inę tech­niką, gre­itai sure­mon­tuoti lašančius čiau­pus ir kiau­rus uni­tazus, užsukti čiaupą, kai val­otės dan­tis, ir rinkti lietaus van­denį, tin­kamą laistyti sodui.

Yra ir dalykų, kurių tikrai ned­erėtų daryti: nenau­dokite uni­tazo kaip vietos šlapi­oms atliekoms mesti ir nepilkite dažų arba kitų aplinkai žalingų medži­agų į kanalizaciją.

Ar prausi­ma­sis po dušu trunka ilgiau nei Tavo mėgstama daina?

Didelį van­dens kiekį išpurškiantys dušai per penkias min­utes gali išleisti dau­giau van­dens nei pilna vonia. Ekonomiškiau praustis gal­ima keli­ais būdais. Kol trenki galvą šampūnu arba muilini kūną, van­denį užsuk. Taip pat gali sutrump­inti prausi­mosi laiką. Pamąstyk, ar nev­erta įsigyti vonios laik­mačio ir pakeisti daug van­dens išpurškiančią dušo galvutę mažiau van­dens sunau­do­jančiu modeliu.

 

Ar kada nors svarstėte įsigyti ekologišką šampūną?

Kad šampū­nai ir kondi­cionieriai būtų efek­tyvūs, juos reikia palaikyti plauku­ose kelias min­utes. O juk van­duo tuo metu teka tiesiai į kanal­izaciją. Pabandyk pirkti pro­duk­tus, kurių nereikia taip ilgai laikyti plauku­ose. O gal verta pirkti organiškus šampūnus ir kondi­cionierius? Jie pagam­inti iš natūralių medži­agų ir daug mažiau kenkia van­dens eko­sis­te­moms, kuriose gali­au­siai jie ir atsiduria.

Ar gali dal­in­tis vonios vandeniu?

Pag­ulėti vonioje greiči­au­siai nus­prendi todėl, kad nori ne tik nusiprausti, bet ir atsi­palaid­uoti. Kodėl nepa­likus van­dens dar kažkam kitam, kai iš vonios išlipsi? Prip­ildyk pusę vonios, nepilk iki viršaus, ir nuo­lat tikrink tem­per­atūrą, kad nereikėtų vėliau dar pilti karšto ar šalto vandens.

 

Ar van­dens spaudi­mas nėra per didelis?

Čiau­pai gali išleisti įvairų kiekį van­dens: nuo 2 iki 25 litrų per min­utę. Tačiau retai kada reikia didesnio nei 10 litrų per min­utę srauto. Tai gal­ima valdyti atsukant čiaupą mažiau arba nepaliekant jo atsukto tiek ilgai. Arba gali sumažinti van­dens srautą, pakeis­damas čiaupą į mažo srauto pri­etaisą, ant čiaupų ir dušų sumon­tuo­damas srauto ribo­tu­vus arba spaudimo ribo­jimo vož­tuvą, taip sumažin­damas visos van­dens tiekimo sis­te­mos srautą.

 

Pamąstyk apie tai, kai atsuki čiaupą: reikia daug energi­jos, kad nuotekų van­duo būtų išv­a­ly­tas ir taptų geri­amu, todėl paprasčiau tiesiog var­toti tik tiek, kiek tikrai reikia.

Ar bėgan­tis van­duo lei­džia­mas tiesiog veltui?

Dan­tis išsi­valai per porą min­učių, tačiau jeigu tuo metu palieki atsuktą čiaupą, švais­tai van­denį. Atsuk čiaupą tik tada, kai reikia išskalauti dantų šepetėlį. Tas pats galioja ir sku­timuisi. Prip­ilk pusę kri­auk­lės van­dens pradė­dami, bet nepa­lik čiaupo atsukto visą laiką.