​Kaip apskaičiuojamas mokestis už šilumos kiekį karšto vandens temperatūrai palaikyti

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Vadovaujantis Komisijos rekomenduojamais šilumos paskirstymo metodais, šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti šildymo ir nešildymo sezono metu nustatomas skirtingai. Tam įtakos turi faktas, kad šildymo sezono metu pastate suvartotas ir vartotojams pagal Komisijos patvirtintus šilumos paskirstymo metodus skirstomas šilumos kiekis susideda iš trijų dedamųjų: 1) šilumos kiekio pastatui šildyti, 2) šilumos kiekio karštam vandeniui paruošti bei 3) šilumos kiekio cirkuliacijai, o ne šildymo sezono metu iš dviejų – 1) šilumos kiekio karštam vandeniui paruošti 2) bei šilumos kiekio cirkuliacijai.

Nešildymo sezono metu šilumos kiekis cirkuliacijai yra skaičiuotinas. Kai visuose butuose įrengta vienoda karšto vandens tiekimo sistema, vartotojui priskiriamas apmokėti šilumos kiekis cirkuliacijai apskaičiuojamas iš pastate suvartoto ir įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu užfiksuoto šilumos kiekio atimant pastate suvartotą šilumos kiekį karštam vandeniui ruošti bei gautą šilumos kiekį dalinant iš butų skaičiaus. Tais atvejais, kai butuose įrengta nevienoda karšto vandens sistema, vartotojui priskiriamas apmokėti šilumos kiekis cirkuliacijai apskaičiuojamas pastate suvartotą šilumos kiekį cirkuliacijai dauginant iš priskyrimo koeficiento, kuris nustatomas vartotojo buto karšto vandens sistemos cirkuliacijos normatyvą dalinant iš visų vartotojų karšto vandens sistemų cirkuliacijos normatyvų sumos.

 

Šildymo sezono metu šilumos kiekis cirkuliacijai gali būti nustatomas:

1. Vadovaujantis nešildymo sezono metu faktiškai pastate suvartoto šilumos kiekio cirkuliacijai duomenimis. Šis cirkuliacinės sistemos galios nustatymo būdas yra pagrindinis ir taikomas kol vartotojai nepasirinks ir neįgyvendins kitų šilumos paskirstymo metoduose reglamentuotų pastato cirkuliacinės sistemos galios nustatymo būdu. Pagal šį būdą, šildymo sezono metu, šilumos tiekėjas, naudodamasis ne mažiau nei trijų nešildymo sezono mėnesių faktiniais šilumos kiekio cirkuliacijai duomenimis, apskaičiuoja kiekvieno mėnesio pastato cirkuliacinės sistemos galias ir išveda tų galių vidurkį.

2. Pastato šilumos punkte eksperimento (matavimo) būdu. Vartotojai, pageidaujantys tiksliau nustatyti pastate suvartojamą šilumos kiekį cirkuliacijai, turį teisę kreiptis į daugiabučio namo valdytoją (bendrojo naudojimo objektų administratorių, bendriją ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliota asmenį) su prašymu šilumos paskirstymo metoduose nustatyta tvarka atlikti eksperimentą, kad būtų nustatyta pastato cirkuliacinės sistemos galia. Eksperimento metu pastato šilumos punkte įvadinio skaitiklio pagalba atliekami faktinio šilumos kiekio cirkuliacijai matavimai ir, vadovaujantis išmatuotais duomenimis, apskaičiuojama faktinė pastato cirkuliacinės sistemos galia.

Eksperimentą galėtų atlikti pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) ar kitas atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo ar įmonė. Eksperimento metu nustatytas šilumos kiekis būtų taikomas visus metus (tiek šildymo, tiek ne šildymo sezono metu) nustatant mokėjimus už šilumos kiekį cirkuliacijai.

3. Vadovaujantis auditoriaus išvada. Vartotojai, pageidaujantys labai tiksliai apskaičiuoti šilumos kiekį karšto vandens temperatūrai palaikyti, taip pat turi teisę kreiptis į energijos vartojimo auditą atliekančius asmenis dėl energijos vartojimo audito jų pastate atlikimo.
Tuo atveju, jei nėra duomenų, reikalingų skaičiavimams pagal anksčiau nurodytus tris būdus, pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai nustatomas sumuojant pastato butams ir (ar) kitoms patalpoms priskiriamus vidutinius energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvus, įtvirtintus Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodikoje .