De­šimt idė­jų, kaip at­nau­jin­ti nuo­bo­dų mie­ga­mą­jį

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Pa­ta­ly­nė

Ko­ky­biš­ka šil­ko ar sa­ti­no pa­ta­ly­nė – ge­riau­sias da­ly­kas jū­sų lo­vai. To­kia pa­ta­ly­nė nė­ra pa­ts pi­giau­sias ma­lo­nu­mas, ta­čiau švel­nios me­džia­gos pri­si­lie­ti­mai prie odos tik­rai ver­ti ne­ma­žos kai­nos. Jei jū­sų mie­ga­ma­jam trūks­ta ori­gi­na­lių or­na­men­tų, pui­ki išei­tis – įdo­mių raš­tų pa­ta­lai.

Pa­dėk­las pus­ry­čiams į lo­vą

Ry­tais, kai ne­tu­ri­te nie­kur sku­bė­ti, vie­nas di­džiau­sių ma­lo­nu­mų – tin­giai pus­ry­čiau­ti lo­vo­je. To­kiems pus­ry­čiams įsi­gy­ki­te pa­to­gų ir sti­lin­gą pa­dėk­lą. Šis ne tik pa­vers pus­ry­čius lo­vo­je dar nuo­sta­bes­niais, bet ir pa­da­rys jū­sų mie­ga­mą­jį dar mie­les­nį šir­džiai.

 

Smil­ka­lai ar žva­kės

Sti­lin­gai at­ro­dan­čios žva­kės ir mėgs­ta­mi smil­ka­lai ne tik su­kurs at­pa­lai­duo­jan­čią bei ro­man­tiš­ką nuo­tai­ką, bet ir pa­gra­žins kam­ba­rį. Tie­siog su­dė­ki­te juos ant me­ta­li­nio ar stik­li­nio pa­dėk­liu­ko kam­ba­rio kam­pe ar ant dra­bu­žių ko­mo­dos, ir jū­sų mie­ga­ma­sis iš­kart at­ro­dys pra­ban­ges­nis bei jau­kes­nis.

Kny­gų len­ty­na

Pui­kūs jau­kaus ir ra­maus va­ka­ro at­ri­bu­tai – puo­de­lis kvap­nios ar­ba­tos, įdo­mi kny­ga ir, ži­no­ma, pa­to­gi lo­va. Kny­gos ga­li tap­ti ir šau­niu mie­ga­mo­jo ak­se­sua­ru. Jei šia­me kam­ba­ry­je tu­ri­te pa­kan­ka­mai vie­tos, ap­svars­ty­ki­te ga­li­my­bę jį pa­gy­vin­ti sti­lin­ga kny­gų len­ty­na. O jei erd­vės kiek ma­žo­ka – ant sta­le­lio ar tie­siog grin­dų su­si­dė­ki­te ke­le­tą tų, ku­rias pla­nuo­ja­te skai­ty­ti ar­ti­miau­siu me­tu. Kny­gas, kad šios ne­svir­tų, pa­rem­ki­te sun­kes­ne sta­tu­lė­le iš me­džio ar me­ta­lo.

 

Gė­lės

Kai pir­mas da­ly­kas, ku­rį iš­vys­ta­te vos pra­mer­kę akis, yra gai­vi gė­lių puokš­tė, die­ną neiš­ven­gia­mai pra­de­da­te su šyp­se­na. Tad, kai gau­si­te gė­lių, sta­ty­ki­te jas ne įpras­to­je vie­to­je – sve­tai­nė­je ar vir­tu­vė­je, o pa­puoš­ki­te jo­mis sa­vo mie­ga­mą­jį. Nors kam lauk­ti – pa­ti pra­džiu­gin­ki­te sa­ve bent ma­žu­te puokš­te­le gė­lių!

Ma­žos de­ko­ro de­ta­lės

No­rint at­nau­jin­ti mie­ga­mą­jį, tik­rai ne­rei­kia im­tis di­džiu­lių re­no­va­ci­jos dar­bų. Šiai už­duo­čiai pui­kiai tiks smul­kios de­ko­ro de­ta­lės, pa­vyz­džiui, ma­žu­tė bran­giau­sių žmo­nių nuo­trau­ka ža­via­me rė­me­ly­je ar ne­di­du­kės sta­tu­lė­lės. Tik­rai pui­kiai at­ro­dys ry­tie­tiš­kų mo­ty­vų ar spal­vin­gus gy­vū­nus vaiz­duo­jan­čios sta­tu­lė­lės.

 

Pa­veiks­lai

Vie­nas ge­riau­sių spren­di­mų, kai žvel­giant į kam­ba­rį at­ro­do, jog šiam kaž­ko trūks­ta, – de­ko­ruo­ti jo sie­nas pa­veiks­lais. Ne išim­tis ir mie­ga­ma­sis. Prik­lau­so­mai nuo esa­mo in­ter­je­ro ir savo sko­nio, rin­ki­tės kla­si­ki­nę ta­py­bą, su­si­mąs­ty­ti ver­čian­tį mo­der­nų me­ną ar pro­fe­sio­na­lias nuo­trau­kas. Pri­de­rin­ki­te tin­ka­mą rė­me­lį, ir jū­sų mie­ga­ma­sis at­gims iš nau­jo!

Sti­lin­gos pa­gal­vė­lės

Minkš­tos pa­gal­vė­lės, de­ko­ruo­tos įvai­riais raš­tais ar links­mais už­ra­šais, ne tik pra­vers, kai no­rė­si­te minkš­tai at­rem­ti nu­ga­rą, bet ir pa­gy­vins jū­sų mie­ga­mą­jį. To­kių tik­rai at­ra­si­te įvai­rio­se na­mų de­ko­ro par­duo­tu­vė­se, o jei no­ri­te kaž­ko tik­rai iš­skir­ti­nio, ga­li­te pa­si­žval­gy­ti in­ter­ne­te, kur no­ri­mo di­zai­no pa­gal­vė­lę pa­ga­mins in­di­vi­dua­liai jums!

 

Au­ga­lai

Tru­pu­tis ža­lu­mos tik­rai pa­gy­vins nuo­bo­do­ką mie­ga­mą­jį. Ro­man­tiš­ko sti­liaus kam­ba­riui pui­kiai tiks tiek ele­gan­tiš­ka­me va­zo­nė­ly­je įtup­dy­ta pra­ban­gi or­chi­dė­ja, prie mi­ni­ma­liz­mo šau­niai de­rės bam­bu­kas, o mo­der­niam sti­liui jau­ku­mo su­teik­s ke­le­tas di­des­nių la­pi­nių au­ga­lų.

Sti­lin­gas ža­din­tu­vas

Ža­din­tu­vo gar­sas pa­pras­tai nė­ra itin ma­lo­nus au­siai, ta­čiau tai tik­rai ne­reiš­kia, kad šis ne­tu­rė­tų džiu­gin­ti akių. Prie lo­vos sto­vin­tis toks laik­ro­dis tik­rai ga­li su­teik­ti ža­ve­sio vi­sam kam­ba­riui. Itin šau­niai at­ro­do di­de­li ret­ro sti­liaus ža­din­tu­vai. Pa­si­rin­ki­te la­biau­siai de­ran­tį prie in­ter­je­ro – me­ta­lo, sen­din­to žal­va­rio ar ryš­kios iš­skir­ti­nės spal­vos.