Temos:


Naujos įmonės:

Ar turi šildymui būti taikomas 0 PVM tarifas?
Ne
Taip, bet tik tada kai kainos kyla keliais kartais
Taip, visada
Neaktualu

news
Naujienos

 

Tradicinis šiaudinis sodas laimina namus
2012-11-20 Šaltinis: Gintarė VALUCKYTĖ, skrastas.lt

Šiau­lie­tė Bro­nė Gri­cie­nė 30 me­tų ve­ria šiau­di­nius so­dus, šio ama­to mo­ko ki­tus, ren­gia pa­ro­das. Anot tau­to­dai­li­nin­kės, se­no­vė­je ti­kė­ta, jog so­dai at­bai­do pik­tą­sias dva­sias. Kad ap­sau­ga bū­tų už­tik­rin­ta, rei­kia nors ke­lis šiau­dus su­ver­ti sa­vo ran­ko­mis.


Tradicinis šiaudinis sodas laimina namus

Lūš šiau­das – lūš gy­ve­ni­mas

B. Gri­cie­nės bu­to pa­lu­bė­je sklan­do šiau­di­niai įvai­riau­sių geo­met­ri­nių fi­gū­rų so­dai. Ant ne­ma­to­mų siū­lų ple­vė­suo­ja paukš­te­liai, an­ge­liu­kai. Rom­bus ar pi­ra­mi­des jun­gia sau­lu­tės, kai kur nu­tįs­ta šiau­dų at­rai­žė­lių ku­tai.

Iš Pas­va­lio ra­jo­no ki­lu­si B. Gri­cie­nė sa­ko, jog so­dai Lie­tu­vos re­gio­nuo­se ski­ria­si, ta­čiau kur­da­ma ji ne­si­sten­gia, kad­ so­das bū­tų žiem­ga­liš­kas.

„Mėgs­tu sau­lu­tes, nes gy­ve­nu Sau­lės mies­te“, – juo­kau­ja mo­te­ris.

Apie so­dų tra­di­ci­jas Lie­tu­vo­je ji su­ži­no­jo iš vy­res­nių žmo­nių, ku­rie, iš­vy­dę so­dus, net su­si­grau­din­da­vę. Vie­na mo­te­ris pa­pa­sa­ko­jo, kaip per ves­tu­ves su so­du ga­vo ir pa­lin­kė­ji­mą: „Jei­gu ne­sau­go­si, ne­su­gy­ven­si. Lūš šiau­das – lūš gy­ve­ni­mas. Sau­gok kiek­vie­ną gy­ve­ni­mo die­ne­lę, kiek­vie­ną va­lan­dė­lę kaip tą šiau­de­lį.“

Ne­di­du­kas so­das bū­da­vo do­va­no­ja­mas ką tik gi­mu­siam vai­kui ar­ba per krikš­ty­nas, kad gy­ve­ni­mas bū­tų leng­vas.

B. Gri­cie­nė gir­dė­ju­si ir dau­giau var­dų, ku­riais se­no­vė­je va­di­no so­dus: šiau­di­nė­liai, vė­ri­nė­liai, sek­ly­čios, dar­že­liai.

Daž­niau­siai jie bū­da­vo ka­bi­na­mi virš sta­lo, kad lai­min­tų na­mus ir nuo pik­tų dva­sių ap­sau­go­tų. Vie­na se­nu­tė jai sa­kiu­si, kad ap­sau­ga už­tik­rin­ta tik tuo­met, kai nors ke­lis šiau­dus sa­vo ran­ko­mis su­si­ve­ri.

Pa­sak B. Gri­cie­nės, ir da­bar žmo­nės pa­ste­bi, kad so­das na­muo­se su­ku­ria ge­rą au­rą.

Šian­dien žmo­nės ka­bi­na so­dus so­dy­bo­se, pir­ty­se, nors to­kio­je vie­to­je jie grei­tai pe­li­ja. Anot so­dų meist­rės, pa­pras­tai šiau­das su­dū­lė­ja per 30 me­tų.

Prie­mo­nių par­duo­tu­vė­je ne­gau­si

Šie­met B. Gri­cie­nė ga­vo Lie­tu­vos tau­ti­nio pa­vel­do ser­ti­fi­ka­tą. Šiuo me­tu so­dų vė­ri­mo pa­mo­kas ve­da Rad­vi­liš­ky­je.

Mo­te­ris sa­ko, kad ne vie­nas su­si­ža­vi šiau­dų vė­ri­mo me­nu, ta­čiau pa­se­kė­jų nė­ra. Pir­mo­ji kliū­tis – me­džia­ga rank­dar­biui. Par­duo­tu­vė­je šiau­dų ne­nu­si­pirk­si, rei­kia sė­ti pa­čiam, ieš­ko­ti lau­kuo­se ar­ba pra­šy­ti ja­vus au­gi­nan­čių žmo­nių, kas kam at­li­kę.

Anot B. Gri­cie­nės, ge­riau­siai tin­ka ru­giai, nes jie kie­tes­ni. Ga­li­ma nau­do­ti ir kvie­čius, mie­žius, avi­žas. Prie pel­kių ji pa­ta­ria ieš­ko­ti nend­rių ar švend­rių: „Tin­ka vis­kas, kas su kiau­ru vi­du­riu, kur ga­li­ma įver­ti siū­lą“.

Šiau­dus rei­kia džio­vin­ti ne­san­da­ria­me, vė­jo per­pu­čia­ma­me šilt­na­my­je.

Džio­vin­tus šiau­dus su­tvar­ko B. Gri­cie­nės vy­ras Jo­nas – nu­ker­pa iki var­pos, su­ri­ša į ryšulėlius dviejose vie­tose.

Par­si­ve­žęs na­mo, iš­ker­pa na­re­lius, nu­mau­na žie­ve­les ir ati­de­da jas ku­tams ar an­ge­lams da­ry­ti. Minkš­tes­nius šiau­dus at­ski­ria nuo kie­tes­nių, il­ges­nius nuo trum­pes­nių.

Tau­to­dai­li­nin­kė šiau­dus vars­to au­di­mo med­vil­nės siū­lais. Paukš­čius, an­ge­lus ri­ša tvir­tes­niais siū­lais, su­suk­tais į vie­ną ka­muo­liu­ką iš ke­lių.

 
Kitos teminės naujienos:
 
Vardas:
El. paštas:
 
Statyba -> Super namų projektai, Mūrinių namų projektai, Karkasinių namų projektai, Rąstinių namų projektai, Pirčių projektai, Kiti projektai, Mūriniai namai, Namai iš blokelių, Plytiniai namai, Gelžbetoniai namai, Rąstiniai namai, Rankų darbo namai, Klijuoto tašo namai, Tekintų rąstų namai, Frezuotų rąstų namai, Karkasiniai namai, Skydiniai namai, Moduliniai namai, Šiaudiniai namai, Pasyvūs namai, Fasadai, Langai, Plastikiniai langai, Mediniai langai, Langai iš aliuminio, Stoglangiai, Durys, Lauko durys, Vidaus durys, Stogai,stogo dangos, Čerpiniai, čerpių stogai, Skiedriniai stogai, Nendriniai stogai, Žemių stogai, Plieninės dangos, Bituminės dangos, Pastatų šiltinimas, Izoliacinės medžiagos, Impregnantai, Technologijos, įrankiai, Pamatai, Juostiniai pamatai, Seklieji pamatai, Gręžtiniai pamatai, Sraigtiniai pamatai, Pamatų statymas Įrengimas -> Klijai ir glaistai Dažai, Sienų ir lubų apdaila, Grindys, grindų dangos, Šildymas, Skysto kuro katilai, Geoterminis Šildymas, Grindinis šildymas, Kieto kuro katilai, Joniniai katilai, IR šildymas, Saulės energija, Dujiniai katilai, Vonios įranga, Gipso kartono sistemos, Marmuras ir granitas, Vėdinimas, Kaminai, Elektros sistemos, Namų valdymo sistemos, Metaliniai katilai , Vonios įrangos statymas , Dažai sienoms
Interjeras -> Baldai, aksesuarai, Interjero kūrimas, Židiniai, krosnelės, Laiptai, laiptų įrengimas, Žaliuzės, roletai, Užuolaidos, Buitinė technika, Užuolaidos miegamajame, Židinių apdailos medžiagos, Laiptų kaina
Aplinka -> Pirtys, pirčių įranga, Aplinkos tvarkymas, Tvoros, vartai, Kubilai, Lieptai, Lauko baldai, pavėsinės, Baseinai, fontanai, Pirčių įrengimo kaina , Tvoros vartai , Pavėsinių gamyba , Baseinų technologijos
iris.lt
Į Belgiją su siuskpigiau.lt ->
2009-2020 Visos teisės saugomos © UAB "Super namai", Lazdynų g. 21-111 , Vilnius , tel.: (8~614) 1444 2, info@supernamai.lt