Kas tu­ri rū­pin­tis bal­ko­nų re­mon­tu?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Pa­gal įsta­ty­mus ir tei­sės ak­tus kiek­vie­nas bu­to sa­vi­nin­kas yra vi­so pa­sta­to bend­rų­jų konst­ruk­ci­jų ir in­ži­ne­ri­nių tink­lų bend­ra­tur­tis. Ka­dan­gi ir lai­kan­čio­ji bal­ko­no konst­ruk­ci­ja, ir bal­ko­no ati­tva­rai (fa­sa­do ele­men­tai) yra pri­ski­ria­mi bend­ram na­mo tur­tui, su­ma už bal­ko­no re­mon­to dar­bus, ne­pai­sant to, gy­ven­to­jai nau­do­ja­si bend­ra nuo­sa­vy­be ar ne, yra pa­skirs­to­ma dau­gia­bu­čio bu­tų sa­vi­nin­kams, at­si­žvel­giant į jų tu­ri­mą nuo­sa­vy­bės plo­tą.

Pri­me­na­me, kad pa­gal sta­ty­bos reg­la­men­tą nuo­la­ti­nis dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ste­bė­ji­mas ir tech­ni­nė prie­žiū­ra yra at­lie­ka­mi pe­rio­diš­kai, bet ne re­čiau kaip kar­tą per tris mė­ne­sius, o gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­se, ku­rie pri­skir­ti ypa­tin­go sta­ti­nio ka­te­go­ri­jai, ne re­čiau kaip kar­tą per du mė­ne­sius. Se­zo­ni­nės gy­ve­na­mo­jo na­mo, at­ski­rų jo konst­ruk­ci­jų ir in­ži­ne­ri­nės įran­gos ap­žiū­ros at­lie­ka­mos pa­va­sa­rį ir ru­de­nį, pa­si­bai­gus ir prieš pra­si­de­dant pa­sta­tų šil­dy­mo se­zo­nui.

 

Tech­ni­nių ap­žiū­rų me­tu yra tik­ri­na­mi bend­ro­jo nau­do­ji­mo ob­jek­tai ir konst­ruk­ci­jos, to­kie kaip na­mo pa­ma­tai, sie­nos, sto­gas, vamz­dy­nų san­da­ru­mas ir izo­lia­ci­ja, pa­tal­pų san­da­ru­mas, elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja, ši­lu­mos punk­tas, šil­dy­mo įren­gi­niai ir kt. At­li­kęs pa­sta­to ap­žiū­rą ir api­bend­ri­nęs su­rink­tą in­for­ma­ci­ją, būs­to ad­mi­nist­ra­to­rius dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jams tei­kia pa­siū­ly­mus ir re­ko­men­da­ci­jas dėl re­mon­to dar­bų na­me.

Jei ob­jek­tai yra ava­ri­nės būk­lės ir ke­lia grės­mę ap­lin­ki­niams, jų re­mon­tas yra at­lie­ka­mas pri­va­lo­ma tvar­ka ir re­mon­to iš­lai­dos pa­skirs­to­mos dau­gia­bu­čio bu­tų sa­vi­nin­kams ati­tin­ka­mai pa­gal jų tu­ri­mą plo­tą.

Gy­ven­to­jai, ne­ži­nan­tys, kur kreip­tis dėl bend­rų­jų ob­jek­tų ge­di­mų ar pa­tik­ros, ga­li su­si­siek­ti su sa­vo būs­to ad­mi­nist­ra­to­riu­mi, ku­ris in­for­muos apie ga­li­mus pro­ble­mos spren­di­mo bū­dus ar pa­dės at­lik­ti tech­ni­nę ap­žiū­rą.

 

UAB „Būs­to val­da“ di­rek­to­rius

Ša­rū­nas Ei­din­tas