Temos:


Naujos įmonės:

Ar turi šildymui būti taikomas 0 PVM tarifas?
Ne
Taip, bet tik tada kai kainos kyla keliais kartais
Taip, visada
Neaktualu

news
Naujienos

 

NT rinkos atsigavimą jaučia tik didieji miestai
2013-08-24 Šaltinis: Alytaus Naujienos

At­ei­nan­tis rug­sė­jis ir nau­jie­ji moks­lo me­tai iš­ju­di­no ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ką di­džiuo­siuo­se ša­lies mies­tuo­se. Re­gist­rų cen­tro pa­skelb­tais ne­ga­lu­ti­niais duo­me­ni­mis, lie­pos mė­ne­sį Lie­tu­vo­je pir­ki­mo san­do­riais įsi­gy­ta apie 10,3 tūkst. ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų, 5,5 proc. dau­giau nei šie­met bir­že­lį ir 24,4 proc. dau­giau nei 2012-ųjų lie­pą. Kaip ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to įmo­nės lai­ko­si Aly­tu­je? Ar žmo­nės ak­ty­viai nuo­mo­ja ir nuo­mo­ja­si, per­ka bu­tus ar sta­to­si na­mus?


NT rinkos atsigavimą jaučia tik didieji miestai
Nuotr. sekunde.lt

Vi­si skai­čiai nė­ra di­de­li

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros „Ma­ri­būs­tas“ dar­buo­to­jo Žil­vi­no Re­klai­čio tei­gi­mu, jo­kio rin­kos pa­ki­li­mo ne­si­jau­čia: „Vi­sų pir­ma nors kiek jun­ta­mam rin­kos pa­ki­li­mui rei­kė­tų žmo­nių, ku­rie šią rin­ką kel­tų, o to­kių Aly­tu­je nė­ra.“ Net ir at­ei­nan­tis rug­sė­jis ne­pa­gy­vi­na bu­tų nuo­mos ar par­da­vi­mų skai­čių.


Pa­klaus­tas, ar aly­tiš­kiai daž­niau nuo­mo­ja­si, ar per­ka bu­tus, agen­tū­ros at­sto­vas at­sa­kė, kad per­ka, ta­čiau vi­si skai­čiai nė­ra di­de­li. Bu­tą žmo­nės daž­niau­siai ren­ka­si ne pa­gal vie­tą, o pa­gal ko­mu­na­li­nių mo­kes­čių dy­dį.

Ki­tos Aly­taus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros „Mi­ro­da“ va­do­vė Ri­ma Mit­kie­nė sa­kė, nors ir ne­ma­tan­ti to­kio su­ju­di­mo, ku­ris jau­čia­mas sos­ti­nės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ko­je, ta­čiau esa­mos si­tu­a­ci­jos stag­na­ci­ja va­din­ti ne­ke­ti­nan­ti. „Kad ir koks ne­di­de­lis, ta­čiau su­ju­di­mas yra ir pir­ki­mų, ir par­da­vi­mų sri­ty­se. Kai­nos nei ky­la, nei krin­ta, iš tie­sų kai­noms jau ne­bė­ra kur kris­ti“, – esa­mą si­tu­a­ci­ją ko­men­ta­vo R.Mit­kie­nė.

Pa­klaus­ta apie nuo­mo­ja­mus bu­tus, „Mi­ro­dos“ di­rek­to­rė at­sklei­dė, jog bu­tai nuo­mo­ja­mi daž­niau­siai be agen­tū­ros pa­gal­bos, nes nuo­mo­to­jai sten­gia­si tie­siog pa­deng­ti ko­mu­na­li­nių mo­kes­čių iš­lai­das.

Trys pir­ki­mų ka­te­go­ri­jos

„Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pir­ki­mą ga­li­ma skirs­ty­ti į tris ka­te­go­ri­jas. Pir­mo­ji – pir­ki­mai iki 35–40 tūks­tan­čių li­tų. Tai vie­no, dvie­jų kam­ba­rių bu­tai, ma­žes­ni skly­pai, so­dai. An­tra ka­te­go­ri­ja – iki 60 tūks­tan­čių li­tų: dvie­jų, tri­jų kam­ba­rių bu­tai, di­des­ni že­mės skly­pai ir so­dy­bos. Tre­čio­ji – per 70 tūks­tan­čių li­tų – tai ko­mer­ci­niai ob­jek­tai, ke­tu­rių kam­ba­rių bu­tai, di­de­li že­mės plo­tai.

Bū­tent ši ka­te­go­ri­ja su­lau­kia ma­žiau­siai dė­me­sio, ta­čiau tai nė­ra keis­ta, nes Aly­tu­je tik ma­ža da­lis žmo­nių ga­li leis­ti sau pirk­ti ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą už to­kią kai­ną.“, – apie per­ka­mo tur­to pa­si­skirs­ty­mą pa­sa­ko­jo „Mi­ro­dos“ di­rek­to­rė.


Pa­klaus­ta apie ryš­kiau­siai ma­to­mas ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ten­den­ci­jas, ji at­sa­kė: „Jau be­ne de­šimt me­tų pa­ste­biu in­di­vi­du­a­lių na­mų sta­ty­bos au­gi­mą. Mies­te ne­di­de­lį skly­pą ga­li­ma nu­si­pirk­ti už maž­daug 25–30 tūks­tan­čių li­tų, daž­niau­siai to­kie skly­pai per­ka­mi iš san­tau­pų, o ta­da jau sta­to­mas na­mas.“

Nors di­džiuo­siuo­se ša­lies mies­tuo­se ga­na po­pu­lia­rūs nau­jos sta­ty­bos bu­tai, agen­tū­ros at­sto­vė tei­gia, kad Aly­tu­je jų pa­klau­sa ne­bū­tų di­de­lė: „Nau­jos sta­ty­bos bu­tai kai­nuo­tų apie 200–300 tūks­tan­čių, o už to­kią kai­ną ga­li­ma jau ir na­mą pa­si­sta­ty­ti.“

Šiemet išduota 30 leidimų

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Si­mo­na Vi­dū­nai­tė pa­tvir­ti­na, kad kas­met yra iš­duo­da­ma vis dau­giau lei­di­mų ne­kil­no­ja­ma­jam tur­tui sta­ty­ti: „2011 me­tais nau­jų gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bai iki rug­pjū­čio mė­ne­sio bu­vo iš­duo­ti 9 lei­di­mai, per vi­sus me­tus – 31. 2012 me­tais iki rug­pjū­čio mė­ne­sio bu­vo iš­duo­ti 16, per vi­sus me­tus – 33 lei­di­mai. Šiais me­tais iki rug­pjū­čio mė­ne­sio jau iš­duo­ta 30 lei­di­mų, tad skai­čiai aki­vaiz­dūs“.

 
Kitos teminės naujienos:
 
Vardas:
El. paštas:
 
Statyba -> Super namų projektai, Mūrinių namų projektai, Karkasinių namų projektai, Rąstinių namų projektai, Pirčių projektai, Kiti projektai, Mūriniai namai, Namai iš blokelių, Plytiniai namai, Gelžbetoniai namai, Rąstiniai namai, Rankų darbo namai, Klijuoto tašo namai, Tekintų rąstų namai, Frezuotų rąstų namai, Karkasiniai namai, Skydiniai namai, Moduliniai namai, Šiaudiniai namai, Pasyvūs namai, Fasadai, Langai, Plastikiniai langai, Mediniai langai, Langai iš aliuminio, Stoglangiai, Durys, Lauko durys, Vidaus durys, Stogai,stogo dangos, Čerpiniai, čerpių stogai, Skiedriniai stogai, Nendriniai stogai, Žemių stogai, Plieninės dangos, Bituminės dangos, Pastatų šiltinimas, Izoliacinės medžiagos, Impregnantai, Technologijos, įrankiai, Pamatai, Juostiniai pamatai, Seklieji pamatai, Gręžtiniai pamatai, Sraigtiniai pamatai, Pamatų statymas Įrengimas -> Klijai ir glaistai Dažai, Sienų ir lubų apdaila, Grindys, grindų dangos, Šildymas, Skysto kuro katilai, Geoterminis Šildymas, Grindinis šildymas, Kieto kuro katilai, Joniniai katilai, IR šildymas, Saulės energija, Dujiniai katilai, Vonios įranga, Gipso kartono sistemos, Marmuras ir granitas, Vėdinimas, Kaminai, Elektros sistemos, Namų valdymo sistemos, Metaliniai katilai , Vonios įrangos statymas , Dažai sienoms
Interjeras -> Baldai, aksesuarai, Interjero kūrimas, Židiniai, krosnelės, Laiptai, laiptų įrengimas, Žaliuzės, roletai, Užuolaidos, Buitinė technika, Užuolaidos miegamajame, Židinių apdailos medžiagos, Laiptų kaina
Aplinka -> Pirtys, pirčių įranga, Aplinkos tvarkymas, Tvoros, vartai, Kubilai, Lieptai, Lauko baldai, pavėsinės, Baseinai, fontanai, Pirčių įrengimo kaina , Tvoros vartai , Pavėsinių gamyba , Baseinų technologijos
Į Belgiją su siuskpigiau.lt ->
2009-2020 Visos teisės saugomos © UAB "Super namai", Lazdynų g. 21-111 , Vilnius , tel.: (8~614) 1444 2, info@supernamai.lt