Temos:


Naujos įmonės:

Ką karantino metu nuveikėte namuose?
Perdažėme sienas
Atnaujinome baldus
Įsigijome naujos buitinės technikos
Atnaujinome aplinką
Pakeitėme grindis


news
Naujienos

 

Dėl šilumos punktų daromas dramblys
2012-06-11 Šaltinis: Rūta Jankuvienė, Šiaulių kraštas

Šiau­lių po­li­ti­kai neišb­ren­da iš svars­ty­mų, ko­kius ši­lu­mos punk­tų prie­žiū­ros ta­ri­fus tvir­tin­ti. Na­mų ad­mi­nist­ra­to­rius tei­gia, jog „iš mu­sės da­ro­mas dramb­lys“.


Dėl šilumos punktų daromas dramblys
Nuotr. assureplumbing.co.uk

Ne­be­tu­ri kur trauk­tis

Mies­to Ta­ry­bai šį mė­ne­sį vėl bus tei­kia­mi ši­lu­mos punk­tų prie­žiū­ros ta­ri­fai. Šį kar­tą al­ter­na­ty­vūs spren­di­mo pro­jek­tai: vie­nas – ad­mi­nist­ra­ci­jos, ki­tas – So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos. Ga­li bū­ti ir dar vie­nas – ak­ty­vių pi­lie­čių.

Ad­min­ist­ra­ci­ja pa­gal įsi­ga­lio­ju­sią nau­ją me­to­di­ką ta­ri­fus di­fe­ren­ci­juo­ja ir mak­si­ma­lią kai­ną šok­di­na aukš­tyn: net iki 23 cen­tų už kvad­ra­ti­nį met­rą (tiek mo­kė­tų se­nas, ma­žas dau­gia­bu­tis). Tik re­no­vuo­tas na­mas ga­li ti­kė­tis ma­žes­nės kai­nos – 8 cen­tų. So­cial­de­mok­ra­tai siū­lo pa­lik­ti 10 cen­tų už kvad­ra­ti­nį met­rą – už tiek ši­lu­mos punk­tus da­bar pri­žiū­ri „Šiau­lių ener­gi­ja“.

Du kar­tus pri­ežiū­ros ta­ri­fų klau­si­mas jau bu­vo iš­brauk­tas iš Ta­ry­bos po­sė­džių dar­bot­var­kės. Šiaulių miesto me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas įsi­ti­ki­nęs, jog ne­bė­ra kur trauk­tis.

Praėjusią sa­vai­tę įvy­ku­sia­me Ta­ry­bos na­rių pa­si­ta­ri­me jis pri­mi­nė, jog nuo lie­pos 1 die­nos bend­ro­vė „Šiau­lių ener­gi­ja“ ne­be­ga­lės pri­žiū­rė­ti ši­lu­mos punk­tų. Tai ak­tua­lu 400 mies­to dau­gia­bu­čių, ku­riuo­se ši­lu­mos punk­tus pri­žiū­rė­jo ši­lu­mos tie­kė­jai.

„Mes ne­pa­da­rė­me sa­vo dar­bo, gy­ven­to­jams rei­kia pa­si­rink­ti nau­jus pri­žiū­rė­to­jus, o prie­žiū­ros ta­ri­fo nė­ra“, – sa­kė me­ras.

Įs­ta­ty­me – skir­tin­gos nuo­sta­tos


Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­me yra iš­ly­ga, jog lai­ki­nai, kol gy­ven­to­jai nė­ra pa­si­rin­kę nau­jo pri­žiū­rė­to­jo, ši­lu­mos punk­tus ga­li pri­žiū­rė­ti se­na­sis. Bet tei­si­nin­kai po­li­ti­kams skir­tin­gai aiš­ki­na, ku­ri iš šių prieš­ta­rau­jan­čių vie­na ki­tai įsta­ty­mo nuo­sta­tų yra „vir­šes­nė“.

Ki­ta pro­ble­ma, kaip grą­žin­ti ši­lu­mos punk­tų at­kū­ri­mo są­nau­dų mo­kes­tį? Šios są­nau­dos iš ši­lu­mos kai­nos nuo va­sa­rio mė­ne­sio bu­vo iš­brauk­tos. „Šiau­lių ener­gi­ja de­juo­ja, kad dėl to jau pa­ty­ru­si per 300 tū­saktn­čių li­tų nuo­sto­lio, keis­da­ma su­ge­du­sią punk­tų įran­gą.

To­dėl svars­to­ma įves­ti punk­tų at­kū­ri­mo mo­kes­tį – po 5–6 cen­tus už kvad­ra­ti­nį met­rą bu­to plo­to.

Ele­men­ta­raus da­ly­ko neį­veikia

„Iš mu­sės da­ro­mas dramb­lys“, – įsi­ti­ki­nęs Alf­re­das Ged­man­tas, bend­ro­vės „Šiau­lių na­mų val­da“ va­do­vas.

Jo nuo­mo­ne, ar­ba po­li­ti­kai ne­sup­ran­ta ele­men­ta­raus da­ly­ko, ar­ba ban­do rink­tis rin­ki­mų taš­kus.

„Nors ko­kį spren­di­mą te­gu prii­ma, – sa­kė „Šiau­lių kraš­tui“ dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­to­rius. – Juk rei­kia ruoš­ti na­mus nau­jam šil­dy­mo se­zo­nui, su­kaup­ti lė­šų. Ar no­ri su­tau­py­ti pi­ni­gų už šil­dy­mą, ne­šil­dy­da­mi na­mų?“

Bend­ro­vė „Šiau­lių na­mų val­da“ pri­žiū­ri 70 ad­mi­nist­ruo­ja­mų dau­gia­bu­čių vi­di­nes šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mas. Bet už ši­lu­mos punk­tų prie­žiū­rą dar mo­ka­ma „Šiau­lių ener­gi­jai“. Iš vi­so su­si­da­ro 15 cen­tų už kvad­ra­ti­nį met­rą. Ši­lu­mos punk­tus ad­mi­nist­ra­to­rius pa­ts ren­gia­si pri­žiū­rė­ti ar skelb­ti prie­žiū­ros kon­kur­sus, jei­gu gy­ven­to­jai pa­gei­daus.

A. Ged­man­to nuo­mo­ne, Ta­ry­ba tvir­tin­da­ma, prie­žiū­ros ta­ri­fus, tu­rė­tų at­si­žvelg­ti į rea­lią si­tua­ci­ją, nes ku­ro ir ki­tos kai­nos smar­kiai šo­ko aukš­tyn.

„Bet te­gu tik grei­čiau tvir­ti­na vie­no­kį ar ki­to­kį ta­ri­fą, vė­liau ga­lės per­žiū­rė­ti, jei­gu pa­si­ro­dys, kad pri­žiū­rė­to­jai neiš­si­lai­ko ar jų neat­si­ran­da“, – sa­kė na­mų ad­mi­nist­ra­to­rius.
 

 
Kitos teminės naujienos:
 
Vardas:
El. paštas:
 
Statyba -> Super namų projektai, Mūrinių namų projektai, Karkasinių namų projektai, Rąstinių namų projektai, Pirčių projektai, Kiti projektai, Mūriniai namai, Namai iš blokelių, Plytiniai namai, Gelžbetoniai namai, Rąstiniai namai, Rankų darbo namai, Klijuoto tašo namai, Tekintų rąstų namai, Frezuotų rąstų namai, Karkasiniai namai, Skydiniai namai, Moduliniai namai, Šiaudiniai namai, Pasyvūs namai, Fasadai, Langai, Plastikiniai langai, Mediniai langai, Langai iš aliuminio, Stoglangiai, Durys, Lauko durys, Vidaus durys, Stogai,stogo dangos, Čerpiniai, čerpių stogai, Skiedriniai stogai, Nendriniai stogai, Žemių stogai, Plieninės dangos, Bituminės dangos, Pastatų šiltinimas, Izoliacinės medžiagos, Impregnantai, Technologijos, įrankiai, Pamatai, Juostiniai pamatai, Seklieji pamatai, Gręžtiniai pamatai, Sraigtiniai pamatai, Pamatų statymas Įrengimas -> Klijai ir glaistai Dažai, Sienų ir lubų apdaila, Grindys, grindų dangos, Šildymas, Skysto kuro katilai, Geoterminis Šildymas, Grindinis šildymas, Kieto kuro katilai, Joniniai katilai, IR šildymas, Saulės energija, Dujiniai katilai, Vonios įranga, Gipso kartono sistemos, Marmuras ir granitas, Vėdinimas, Kaminai, Elektros sistemos, Namų valdymo sistemos, Metaliniai katilai , Vonios įrangos statymas , Dažai sienoms
Interjeras -> Baldai, aksesuarai, Interjero kūrimas, Židiniai, krosnelės, Laiptai, laiptų įrengimas, Žaliuzės, roletai, Užuolaidos, Buitinė technika, Užuolaidos miegamajame, Židinių apdailos medžiagos, Laiptų kaina
Aplinka -> Pirtys, pirčių įranga, Aplinkos tvarkymas, Tvoros, vartai, Kubilai, Lieptai, Lauko baldai, pavėsinės, Baseinai, fontanai, Pirčių įrengimo kaina , Tvoros vartai , Pavėsinių gamyba , Baseinų technologijos
2009-2020 Visos teisės saugomos © UAB "Super namai", Lazdynų g. 21-111 , Vilnius , tel.: (8~614) 1444 2, info@supernamai.lt