Temos:


Naujos įmonės:

Ką karantino metu nuveikėte namuose?
Perdažėme sienas
Atnaujinome baldus
Įsigijome naujos buitinės technikos
Atnaujinome aplinką
Pakeitėme grindis


news
Naujienos

 

Butus parduoti ragina šildymo kainų botagas
2012-06-17 Šaltinis: Janina Šaparnienė , Siauliukrastas.lt

Pa­si­bai­gus šil­dy­mo se­zo­nui, pa­dau­gė­jo skel­bi­mų apie par­duo­da­mus bu­tus. Sa­vi­nin­kai ne­sle­pia, kad pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus ap­si­spren­džiant par­duo­ti būs­tą – šil­dy­mo kai­nos. Ta­čiau ne vi­siems pa­si­se­ka gau­ti pa­gei­dau­ja­mą su­mą.


Butus parduoti ragina šildymo kainų botagas
Nuotr. Eika.lt

Rin­ka at­gy­ja nuo pa­va­sa­rio

Skel­bi­mai pe­rio­di­ko­je, in­ter­ne­te, skel­bi­mų len­to­se apie par­duo­da­mus, iš­nuo­mo­ja­mus ar no­ri­mus iš­nuo­mo­ti bu­tus daž­niau pa­si­ro­dy­ti ima nuo ge­gu­žės, ypač – nuo mė­ne­sio vi­du­rio. Kuo­met bu­tų sa­vi­nin­kai pa­sku­ti­nį kar­tą su­mo­ka praė­ju­sio šil­dy­mo se­zo­no są­skai­tas.

Dau­giau­siai skel­bia­ma apie par­duo­da­mus bu­tus Kruo­jos kvar­ta­le, kur ir yra di­džio­ji da­lis Pak­ruo­jo dau­gia­bu­čių.

Už Tai­kos gat­vė­je dau­gia­bu­ty­je esan­tį tvar­kin­gą vie­no kam­ba­rio bu­tą sa­vi­nin­kai pra­šo tris­de­šim­ties tūks­tan­čių li­tų. Re­gu­lia­riai apie tai skel­bia.

Žmo­nės sa­kė, jog skel­bi­mu su­si­do­mė­ju­sie­ji skam­bi­na, ta­čiau kal­ba pa­pras­tai bai­gia­si, iš­gir­dus kai­ną. Nes bu­tų rin­ka be­si­do­min­tys žmo­nės ži­no – būs­tus Tai­kos gat­vės dau­gia­bu­čiuo­se yra sun­ku iš­lai­ky­ti bū­tent dėl di­de­lių są­skai­tų už šil­dy­mą.

Už Kruo­jos kvar­ta­le par­duo­da­mą dvie­jų kam­ba­rių bu­tą sa­vi­nin­kė no­rė­tų gau­ti iki pen­kias­de­šim­ties tūks­tan­čių li­tų. Mo­te­ris žur­na­lis­tams sa­kė: ke­lia­si pas duk­rą, su šei­ma gy­ve­nan­čią čia pat Pak­ruo­jy­je. Iš men­kų pa­ja­mų sa­vo­jo bu­to ne­beiš­lai­ko. Ant­raip jo neat­si­sa­ky­tų, nei­tų gy­ven­ti ten, kur truks erd­vės.

Kai­na kren­ta

Vie­no ar dvie­jų kam­ba­rių bu­tai siū­lo­mi daž­niau­siai. Tri­jų kam­ba­rių bu­tų par­duo­da­ma re­čiau, jų pra­di­nė kai­na ne­daug (iki de­šim­ties tūks­tan­čių li­tų) ski­ria­si nuo dvie­jų kam­ba­rių bu­tų.

Sa­vi­nin­kų pa­gei­dau­ja­mos kai­nos ne ga­lu­ti­nės, pir­kė­jai nu­de­ra kar­tais ir ne­ma­žą da­lį. Ypač jei bu­tas – ši­lu­mai im­les­niuo­se va­di­na­muo­siuo­se „blo­ki­niuo­se“ na­muo­se. Anks­tes­niais me­tais įta­ką kai­noms tu­rė­jęs šiuo­lai­kiš­kas bu­to re­mon­tas, įstik­lin­tas bal­ko­nas jau ne­bes­ka­ti­na pir­kė­jų mo­kė­ti dau­giau.

Jau mi­nė­to­jo bu­to Tai­kos gat­vė­je sa­vi­nin­kai abe­jo­ja, ar tik ne­teks kai­nos ge­ro­kai ma­žin­ti, kad iki ru­dens ras­tų pir­kė­ją. Ant­raip žmo­nėms teks mo­kė­ti ir už to, ku­ria­me pa­tys gy­ve­na, ir už mi­nė­to­jo, li­ku­sio tuš­čio bu­to, šil­dy­mą.

Ke­tu­rių kam­ba­rių bu­tą par­duo­ti Pak­ruo­jy­je sudėtinga. Pak­ruo­jie­tė re­dak­ci­jai pa­sa­ko­jo to­kį ban­džiu­si par­duo­ti be­veik me­tus.

„Bu­tas bu­vo pirk­tas iki kri­zės, už ban­ko pa­sko­lą – šim­tą tūks­tan­čių li­tų. Tvar­kin­ga­me na­me, su­re­mon­tuo­tas. Per kri­zę ne­te­kau dar­bo, nu­ta­riau ieš­ko­tis ma­žes­nio, leng­viau iš­lai­ko­mo bu­to. Už sa­vą­jį te­no­rė­jau tiek, kiek bu­vau sko­lin­ga ban­kui. Kai­ną vis ma­ži­nau, bet pir­kė­jų bu­tui neat­si­ra­do. Ga­liau­siai vie­nas in­te­re­san­tas pa­siū­lė pen­kias­de­šimt tūks­tan­čių li­tų“, – pa­sa­ko­jo pa­kruo­jie­tė.


Už to­kią su­mą sa­vi­nin­kė bu­tą par­duo­ti at­si­sa­kė.

Pas­ku­ti­nė išei­tis – iš­nuo­mo­ti

Ne­sėk­min­gai ban­dan­tys bu­tus par­duo­ti sa­vi­nin­kai „Pak­ruo­jo kraš­tui“ sa­kė, jog ga­li­my­bę juos iš­nuo­mo­ti ver­ti­na at­sar­giai.

Pak­ruo­jis ma­žas, čia iš lū­pų į lū­pas grei­tai ke­liau­ja is­to­ri­jos apie nuo­mi­nin­kus, ne­mo­kė­ju­sius už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas ir din­gu­sius, pa­lie­kant šei­mi­nin­kams sko­las. Apie ne­pla­nuo­tus re­mon­tus, ku­riuos rei­kė­jo da­ry­ti, pa­ma­čius nuo­mi­nin­kų reng­tų iš­ger­tu­vių pėd­sa­kus ant sie­nų, grin­dų, net lu­bų.

At­sar­giai žiū­ri­ma ir į nuo­mo­ja­mo bu­to ieš­kan­čius vai­ki­nus. Mer­gi­nas bu­tų sa­vi­nin­kai ver­ti­na ge­ro­kai pa­lan­kiau, kaip ir dir­ban­čias šei­mas.

Ne vie­nas iš re­dak­ci­jos kal­bin­tų sa­vi­nin­kų lai­kė­si nuo­sta­tos, kad bu­tą iš­nuo­mos tik pa­sku­ti­niu at­ve­ju, kai pra­ras vil­tį par­duo­ti.

 
Kitos teminės naujienos:
 
Vardas:
El. paštas:
 
Statyba -> Super namų projektai, Mūrinių namų projektai, Karkasinių namų projektai, Rąstinių namų projektai, Pirčių projektai, Kiti projektai, Mūriniai namai, Namai iš blokelių, Plytiniai namai, Gelžbetoniai namai, Rąstiniai namai, Rankų darbo namai, Klijuoto tašo namai, Tekintų rąstų namai, Frezuotų rąstų namai, Karkasiniai namai, Skydiniai namai, Moduliniai namai, Šiaudiniai namai, Pasyvūs namai, Fasadai, Langai, Plastikiniai langai, Mediniai langai, Langai iš aliuminio, Stoglangiai, Durys, Lauko durys, Vidaus durys, Stogai,stogo dangos, Čerpiniai, čerpių stogai, Skiedriniai stogai, Nendriniai stogai, Žemių stogai, Plieninės dangos, Bituminės dangos, Pastatų šiltinimas, Izoliacinės medžiagos, Impregnantai, Technologijos, įrankiai, Pamatai, Juostiniai pamatai, Seklieji pamatai, Gręžtiniai pamatai, Sraigtiniai pamatai, Pamatų statymas Įrengimas -> Klijai ir glaistai Dažai, Sienų ir lubų apdaila, Grindys, grindų dangos, Šildymas, Skysto kuro katilai, Geoterminis Šildymas, Grindinis šildymas, Kieto kuro katilai, Joniniai katilai, IR šildymas, Saulės energija, Dujiniai katilai, Vonios įranga, Gipso kartono sistemos, Marmuras ir granitas, Vėdinimas, Kaminai, Elektros sistemos, Namų valdymo sistemos, Metaliniai katilai , Vonios įrangos statymas , Dažai sienoms
Interjeras -> Baldai, aksesuarai, Interjero kūrimas, Židiniai, krosnelės, Laiptai, laiptų įrengimas, Žaliuzės, roletai, Užuolaidos, Buitinė technika, Užuolaidos miegamajame, Židinių apdailos medžiagos, Laiptų kaina
Aplinka -> Pirtys, pirčių įranga, Aplinkos tvarkymas, Tvoros, vartai, Kubilai, Lieptai, Lauko baldai, pavėsinės, Baseinai, fontanai, Pirčių įrengimo kaina , Tvoros vartai , Pavėsinių gamyba , Baseinų technologijos
2009-2020 Visos teisės saugomos © UAB "Super namai", Lazdynų g. 21-111 , Vilnius , tel.: (8~614) 1444 2, info@supernamai.lt