Temos:


Naujos įmonės:

Ką karantino metu nuveikėte namuose?
Perdažėme sienas
Atnaujinome baldus
Įsigijome naujos buitinės technikos
Atnaujinome aplinką
Pakeitėme grindis


news
Naujienos

 

Valdiška daugiabučio renovacija – katė maiše?
2012-07-15 Šaltinis: Aldona Kudzienė, Alytaus naujienos

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Dzū­ki­jos te­le­vi­zi­jos tie­sio­gi­nia­me ete­ry­je pa­aiš­kė­jo, ku­ris Aly­taus dau­gia­bu­tis nau­ją šil­dy­mo se­zo­ną pa­si­tiks re­no­vuo­tas mies­to sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis. Lai­mė nu­si­šyp­so­jo Sta­ty­bi­nin­kų gat­vės 15 na­mui. Bet pen­kia­aukš­čio ben­dri­jo­je ra­do­si prieš­ta­rau­jan­čių­jų šiai re­no­va­ci­jai.


Valdiška daugiabučio renovacija – katė maiše?
Nuotr. IQ

Tre­čia­die­nio va­ka­rą gy­ven­to­jai bu­vo pa­kvies­ti dar kar­tą iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, nu­spręs­ti, ar pri­im­ti sa­vi­val­dy­bės pa­siū­ly­tą re­no­va­ci­ją.

Re­no­va­ci­jos no­ri­ma

Di­de­lio bruz­de­sio ant­ra­me su­si­rin­ki­me ne­bu­vo. 1976-ai­siais pa­sta­ty­to dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai, šiuo me­tu na­me ne­tu­rin­tys sko­li­nin­kų, apie re­no­va­ci­ją kal­ba jau ne pir­mus me­tus ir jos no­ri, bet no­ri ir ži­no­ti, ko­kio­mis są­ly­go­mis gau­na šią do­va­ną iš mies­to sa­vi­val­dy­bės. „Tri­na, tri­na, bet kon­kre­čiai nie­ko ne­pa­sa­ko“, – pa­ste­bi pa­gy­ve­nu­si mo­te­ris. Ji, kaip ir dar trys į su­si­rin­ki­mą at­ėję bu­tų sa­vi­nin­kai, ne­bu­vo prieš at­si­nau­ji­ni­mą, tik su­si­lai­kė.

„Kol ne­ma­tau su­tar­ties – ne­pa­si­ra­šau“, – tvir­ti­na pen­si­nin­kas Ig­nas.

„Są­ly­gos yra ge­ros, pa­ti­kė­ki­te ma­ni­mi. Sa­vi­val­dy­bė vis­ką den­gia, mes mo­kė­si­me kaip mo­kė­ję ir iš­si­mo­kė­si­me. Aš šia­me na­me gy­ve­nu, man ak­tu­a­lu, kad vis­kas bū­tų da­ro­ma skaid­riai, to aš ir siek­siu“, – ti­ki­no ke­tu­rio­li­ka me­tų ben­dri­jai va­do­vau­jan­ti Re­gi­na Mi­liaus­kie­nė.

Ji pa­bė­rė ir skai­čių: tek­tų mo­kė­ti 350 li­tų už kvad­ra­tą, ka­dan­gi įsteig­ta Aly­taus ener­gi­nio efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo agen­tū­ra, bus ga­li­ma at­si­im­ti 30 pro­cen­tų JES­SI­CA pro­gra­mos lė­šų, tai­gi kvad­ra­ti­nis met­ras kai­nuos apie 220 li­tų. Su­tar­tis nu­ma­to­ma pen­kio­li­kai me­tų, at­si­pir­ki­mas – dvi­de­šimt dve­jiems. Pir­mi­nin­kė tei­gė ne­ži­nan­ti, kiek rei­kės mo­kė­ti bu­tų sa­vi­nin­kams, nes grą­žin­ti­nas mo­kes­tis bus pri­riš­tas prie ši­lu­mos su­nau­do­ji­mo ir su­da­rys apie 90 pro­cen­tų jos mo­kes­čio su­mos. Pa­sak pro­jek­to su­ma­ny­to­jų, gy­ven­to­jams tie­sio­giai tai ne­kai­nuos, lė­šų ban­ko pa­sko­lai grą­žin­ti už­teks iš šil­dy­mo su­tau­py­tų pi­ni­gų.

Ke­liems gy­ven­to­jams ky­la abe­jo­nių

„Tau­py­si­me, juk do­va­nai nie­ko ne­bū­na, svar­biau­sia, kad ban­kas mū­sų su pa­lū­ka­no­mis ne­spaus, ne prie jo bū­si­me pri­riš­ti. At­eis lai­kas ir Šur­kui tik­rai sa­ky­si­me ačiū“, – kė­lė nuo­tai­ką ben­dri­jos pir­mi­nin­kė.

„Anks­ti dė­ko­ti. Žiū­rė­si­me, ma­ty­si­me ir įver­tin­si­me po rin­ki­mų, kiek bus tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“, – re­pli­ka­vo dar­bin­go am­žiaus mo­te­ris.

„Tik­rai sa­ky­čiau – taip, jei re­no­vuo­tu­me įpras­ti­niu bū­du, da­bar su­si­lai­kau. Nie­kas žmo­nėms už ačiū to­kių dar­bų ne­da­ro“, – tei­gė ki­ta gy­ven­to­ja.

Pa­si­sa­kęs už ži­la­gal­vis vy­ras net ke­lis kar­tus ban­dė pa­brėž­ti, kad, jei 15 me­tų 90 pro­cen­tų pa­gal ši­lu­mą mo­kė­ti, iš­eis daug dau­giau ne­gu 220 li­tų už kvad­ra­tą.

Iš tris­de­šim­ties bu­tų sa­vi­nin­kų su­si­rin­ki­me da­ly­va­vo dvi­de­šimt vie­nas, sep­ty­nio­li­ka su­tin­ka pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be. Džiaugs­mu švy­tin­čio ir sku­bė­ju­sio pri­tar­ti re­no­va­ci­jai penk­to aukš­to gy­ven­to­jo klau­sia­me, ar jam ži­no­ma, kiek tai kai­nuos. „Kai są­ma­tą pa­ruoš, ta­da ir su­ži­no­si­me“, – ka­tės pir­ki­mą mai­še pri­mi­nė jo at­sa­ky­mas.

In­ter­ne­to ko­men­ta­to­riai jau pra­mi­nė sa­vi­val­dy­bės pa­siū­ly­mą „ru­siš­ka ru­le­te“.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai ir sta­ty­bų ži­no­vai tei­gė, kad sa­vi­val­dy­bės įstai­gai (Aly­taus ener­gi­nio efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo agen­tū­rai) re­no­vuo­ti dau­gia­bu­tį iki šil­dy­mo se­zo­no pra­džios nė­ra įma­no­ma, nes vien Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­me nu­ma­ty­tos pro­ce­dū­ros trun­ka tris mė­ne­sius. Įpras­tai, kad ir sku­ba­ma, sta­ty­bų dar­bai už­trun­ka dar 2–3 mė­ne­sius. O čia, kaip ma­to­si, vis­kas dar tik svars­ty­mų ei­go­je.

 
Kitos teminės naujienos:
 
Vardas:
El. paštas:
 
Statyba -> Super namų projektai, Mūrinių namų projektai, Karkasinių namų projektai, Rąstinių namų projektai, Pirčių projektai, Kiti projektai, Mūriniai namai, Namai iš blokelių, Plytiniai namai, Gelžbetoniai namai, Rąstiniai namai, Rankų darbo namai, Klijuoto tašo namai, Tekintų rąstų namai, Frezuotų rąstų namai, Karkasiniai namai, Skydiniai namai, Moduliniai namai, Šiaudiniai namai, Pasyvūs namai, Fasadai, Langai, Plastikiniai langai, Mediniai langai, Langai iš aliuminio, Stoglangiai, Durys, Lauko durys, Vidaus durys, Stogai,stogo dangos, Čerpiniai, čerpių stogai, Skiedriniai stogai, Nendriniai stogai, Žemių stogai, Plieninės dangos, Bituminės dangos, Pastatų šiltinimas, Izoliacinės medžiagos, Impregnantai, Technologijos, įrankiai, Pamatai, Juostiniai pamatai, Seklieji pamatai, Gręžtiniai pamatai, Sraigtiniai pamatai, Pamatų statymas Įrengimas -> Klijai ir glaistai Dažai, Sienų ir lubų apdaila, Grindys, grindų dangos, Šildymas, Skysto kuro katilai, Geoterminis Šildymas, Grindinis šildymas, Kieto kuro katilai, Joniniai katilai, IR šildymas, Saulės energija, Dujiniai katilai, Vonios įranga, Gipso kartono sistemos, Marmuras ir granitas, Vėdinimas, Kaminai, Elektros sistemos, Namų valdymo sistemos, Metaliniai katilai , Vonios įrangos statymas , Dažai sienoms
Interjeras -> Baldai, aksesuarai, Interjero kūrimas, Židiniai, krosnelės, Laiptai, laiptų įrengimas, Žaliuzės, roletai, Užuolaidos, Buitinė technika, Užuolaidos miegamajame, Židinių apdailos medžiagos, Laiptų kaina
Aplinka -> Pirtys, pirčių įranga, Aplinkos tvarkymas, Tvoros, vartai, Kubilai, Lieptai, Lauko baldai, pavėsinės, Baseinai, fontanai, Pirčių įrengimo kaina , Tvoros vartai , Pavėsinių gamyba , Baseinų technologijos
2009-2020 Visos teisės saugomos © UAB "Super namai", Lazdynų g. 21-111 , Vilnius , tel.: (8~614) 1444 2, info@supernamai.lt