Temos:


Naujos įmonės:

Ką karantino metu nuveikėte namuose?
Perdažėme sienas
Atnaujinome baldus
Įsigijome naujos buitinės technikos
Atnaujinome aplinką
Pakeitėme grindis


news
Naujienos

 

Sveikatai pavojingas asbestinis šiferis „išbyra“ pakeliui į savartyną
2012-07-16 Šaltinis: Irena Budrienė, Šiaulių kraštas

Bu­vęs Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (ŠRATC) dar­buo­to­jas pra­ne­šė, kad de­šim­tys to­nų as­bes­ti­nio ši­fe­rio, ku­ris yra pa­vo­jin­ga at­lie­ka, pi­la­mas į Aukšt­ra­kių bui­ti­nių at­lie­kų są­var­ty­no ke­lią no­rint jį su­tvir­tin­ti.


Sveikatai pavojingas asbestinis šiferis „išbyra“ pakeliui į savartyną
Nuotr. dec.alaska.gov

Sau­go­ji­mo aikš­te­lė – akims ap­dum­ti?

„Kiek­vie­ną sa­vai­tę į Aukšt­ra­kių są­var­ty­ną at­ve­ža­ma po 10 – 20 to­nų as­bes­ti­nio ši­fe­rio. Srau­tas ypač pa­di­dė­jo, kai bu­vo pra­dė­ta vyk­dy­ti as­bes­ti­nių sto­gų kei­ti­mo pro­gra­ma. Są­var­ty­ne ši­fe­ris tu­ri bū­ti sau­go­mas at­ski­ro­je aikš­te­lė­je, bet ten su­kaup­ta tik ne­di­de­lė da­lis ši­fe­rio. Aikš­te­lė – tik akims ap­dum­ti“, – tvir­ti­no į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs skai­ty­to­jas.

Ap­lin­ko­sau­gos pa­žei­di­mai esą da­ro­mi ži­nant są­var­ty­no va­do­vams.

„Nu­va­žiuo­ki­te ir pa­tys įsi­ti­kin­si­te, kad į bend­rą są­var­ty­no kau­pą ke­liau­ja ne tik ši­fe­ris, bet ir ki­tos pa­vo­jin­gos at­lie­kos, au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos“, – siū­lė bu­vęs są­var­ty­no dar­buo­to­jas.

Sta­ty­bų lau­že – ši­fe­rio lakš­tai

Nu­va­žiuo­ja­me. Fo­tog­ra­fas už­fik­suo­ja są­var­ty­ne be­si­mė­tan­čias pa­dan­gas, o tarp sta­ty­bų lau­žo – su­lū­ži­nė­ju­sius ši­fe­rio lakš­tus.

Sku­ba­me į są­var­ty­no ad­mi­nist­ra­ci­ją.

„Čia ne vais­ti­nė, gal ir pa­si­tai­kė koks lakš­tas ši­fe­rio ar pa­dan­ga“, – sa­kė ŠRATC eko­lo­gė Vi­li­ja Vi­soc­kie­nė. Esą yra at­sa­kin­gas žmo­gus, ku­ris tik­ri­na, kad ne­tin­ka­mos at­lie­kos į kau­pą ne­pa­tek­tų.

V. Vi­soc­kie­nė ka­te­go­riš­kai nei­gė, kad as­bes­ti­nis ši­fe­ris kar­tu su sta­ty­bos lau­žu pi­la­mas ant są­var­ty­no ke­lio. Esą yra spe­cia­li aikš­te­lė ši­fe­riui sau­go­ti. Bet šios aikš­te­lės eko­lo­gė ne­pa­ro­dė, kad ga­lė­tu­me pa­ma­ty­ti, kiek ši­fe­rio jo­je su­kaup­ta.

 

Be­kal­bant su eko­lo­ge pri­si­sta­tę du dar­buo­to­jai ėmė rū­šiuo­ti sta­ty­bų lau­žą ir su­rin­ko fo­tog­ra­fo už­fik­suo­tus ši­fe­rio lakš­tus. Vė­liau V. Vi­soc­kie­nė tvir­ti­no, kad tai – neas­bes­ti­nis ši­fe­ris.

At­leis­tas są­var­ty­no vir­ši­nin­kas

„Aš ne­lei­džiu, kad ši­fe­ris bū­tų pi­la­mas ant ke­lio, bet ne­ga­liu at­sa­ky­ti už tai, kas są­var­ty­ne vy­ko iki ma­nęs“, – „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė lai­ki­nai ŠRATC di­rek­to­riu­mi pa­skir­tas Vid­man­tas Ko­mas.

Jis sa­kė, kad prieš dvi sa­vai­tes pa­čiam pra­šant iš dar­bo už pa­žei­di­mus bu­vo at­leis­tas są­var­ty­no va­do­vas Vir­gi­ni­jus Ko­za­kas. Jis yra ap­lin­ko­sau­gi­nin­kės Vir­gi­li­jos Ko­za­kie­nės vy­ras. V. Ko­za­kie­nė Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­te ei­na di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos pa­rei­gas.

Bū­tent Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas ir pri­va­lo kont­ro­liuo­ti, kaip ŠRATC vyk­do ap­lin­kos ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mus.

„Ši­fe­rį jie lai­ko aikš­te­lė­je. Pa­gal tar­šos in­teg­ruo­tos pre­ven­ci­jos ir kont­ro­lės lei­di­mą ŠRATC ga­li ši­fe­rį lai­do­ti že­mė­je iš­kas­to­se duo­bė­se“,– paaiš­ki­no V. Ko­za­kie­nės pa­val­di­nys, Šiau­lių ra­jo­no ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros ve­dė­jas Egi­di­jus Kva­saus­kas.

 
Kitos teminės naujienos:
 
Vardas:
El. paštas:
 
Statyba -> Super namų projektai, Mūrinių namų projektai, Karkasinių namų projektai, Rąstinių namų projektai, Pirčių projektai, Kiti projektai, Mūriniai namai, Namai iš blokelių, Plytiniai namai, Gelžbetoniai namai, Rąstiniai namai, Rankų darbo namai, Klijuoto tašo namai, Tekintų rąstų namai, Frezuotų rąstų namai, Karkasiniai namai, Skydiniai namai, Moduliniai namai, Šiaudiniai namai, Pasyvūs namai, Fasadai, Langai, Plastikiniai langai, Mediniai langai, Langai iš aliuminio, Stoglangiai, Durys, Lauko durys, Vidaus durys, Stogai,stogo dangos, Čerpiniai, čerpių stogai, Skiedriniai stogai, Nendriniai stogai, Žemių stogai, Plieninės dangos, Bituminės dangos, Pastatų šiltinimas, Izoliacinės medžiagos, Impregnantai, Technologijos, įrankiai, Pamatai, Juostiniai pamatai, Seklieji pamatai, Gręžtiniai pamatai, Sraigtiniai pamatai, Pamatų statymas Įrengimas -> Klijai ir glaistai Dažai, Sienų ir lubų apdaila, Grindys, grindų dangos, Šildymas, Skysto kuro katilai, Geoterminis Šildymas, Grindinis šildymas, Kieto kuro katilai, Joniniai katilai, IR šildymas, Saulės energija, Dujiniai katilai, Vonios įranga, Gipso kartono sistemos, Marmuras ir granitas, Vėdinimas, Kaminai, Elektros sistemos, Namų valdymo sistemos, Metaliniai katilai , Vonios įrangos statymas , Dažai sienoms
Interjeras -> Baldai, aksesuarai, Interjero kūrimas, Židiniai, krosnelės, Laiptai, laiptų įrengimas, Žaliuzės, roletai, Užuolaidos, Buitinė technika, Užuolaidos miegamajame, Židinių apdailos medžiagos, Laiptų kaina
Aplinka -> Pirtys, pirčių įranga, Aplinkos tvarkymas, Tvoros, vartai, Kubilai, Lieptai, Lauko baldai, pavėsinės, Baseinai, fontanai, Pirčių įrengimo kaina , Tvoros vartai , Pavėsinių gamyba , Baseinų technologijos
2009-2020 Visos teisės saugomos © UAB "Super namai", Lazdynų g. 21-111 , Vilnius , tel.: (8~614) 1444 2, info@supernamai.lt