Temos:


Naujos įmonės:

Ką karantino metu nuveikėte namuose?
Perdažėme sienas
Atnaujinome baldus
Įsigijome naujos buitinės technikos
Atnaujinome aplinką
Pakeitėme grindis


news
Naujienos

 

Šil­dy­mo se­zo­nas bai­gė­si ne vi­siems
2012-04-28 Šaltinis: Povilas Lungė , Šiauliai plius

Šiau­lių mies­te gy­ven­to­jams šil­dy­mo se­zo­nas bai­gė­si prieš po­rą sa­vai­čių, mo­ky­mo įstai­goms – prieš sa­vai­tę. De­ja, kai kam jis dar ne­si­baigs ke­le­tą mė­ne­sių ar net iki pat ki­tos žie­mos – vis dau­giau gy­ven­to­jų, neiš­ga­lė­da­mi at­si­skai­ty­ti „Šiau­lių ener­gi­jai“ už su­teik­tas pa­slau­gas, su­da­ro sko­lų mo­kė­ji­mo gra­fi­kus. Bend­ro­vei sko­lin­gos liks ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nės bei vers­li­nin­kai. So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius jai žars­to mi­li­jo­nus kom­pen­sa­ci­jų.


Šil­dy­mo se­zo­nas bai­gė­si ne vi­siems
Nuotr. Jonavos "Naujienų"

Sko­lin­gi ir gy­ven­to­jai, ir biu­dže­ti­nin­kai, ir vers­li­nin­kai

Bend­ro­vės „Šiau­lių ener­gi­ja“ duo­me­ni­mis, per­nai me­tų ba­lan­džio 1 d. gy­ven­to­jai už su­teik­tas pa­slau­gas bu­vo sko­lin­gi 7,159 mln. Lt be pri­skai­ty­mo už ko­vo mė­ne­sį. Šie­met sko­la išau­go nei daug, nei ma­žai – mi­li­jo­nu li­tų. 2012 m. ba­lan­džio mė­ne­sio pra­džio­je gy­ven­to­jai bend­ro­vei jau bu­vo sko­lin­gi 8,369 mln. Lt.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus duo­me­ni­mis, „Šiau­lių ener­gi­jai“ kom­pen­sa­ci­joms už šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį per 2012 m. I ket­vir­tį bu­vo per­ves­ta net 4,254 mln. Lt. Su­ma – įspū­din­ga, nes tiek pi­ni­gų So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius per­nai ar už­per­nai bend­ro­vei per­ve­dė per me­tus – 2011 m. gy­ven­to­jams kom­pen­sa­vo iš­lai­dų už 5,011 mln., už­per­nai – už 4,315 mln. Lt. Tai­gi mi­li­jo­nai žars­to­mi kai­rėn de­ši­nėn. Juk taip pa­pras­ta su­tau­py­ti at­lei­džiant biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jus.

„Šiau­lių ener­gi­jai“ sko­lin­gi ne tik gy­ven­to­jai, bet ir biu­dže­ti­nės (res­pub­li­ki­nio ir vie­ti­nio biu­dže­to) įstai­gos. Per­nai me­tais tuo pa­čiu me­tu jų sko­la bend­ro­vei bu­vo 19,773 mln. Lt be pri­skai­ty­mo už ko­vo mė­ne­sį. Tie­sa, šie­met, dir­bu­sios tau­py­mo re­ži­mu, biu­dže­ti­nės įstai­gos pa­si­spau­dė – jų sko­la su­ma­žė­jo per­pus – iki 9,878 mln. Lt.

Sko­lin­gos bend­ro­vei ir vers­lo įmo­nės ar įstai­gos, be­je, jos pa­rei­gin­ges­nės – per­nai ba­lan­džio 1 d. vers­lo sko­la bend­ro­vei bu­vo vos 801 tūkst. Lt be pri­skai­ty­mo už ko­vo mė­ne­sį. Tie­sa, ma­tyt, ne­pa­lan­ki vers­lui si­tua­ci­ja są­ly­go­jo šio sek­to­riaus sko­los au­gi­mą – ji išau­go 742 tūkst. Lt ir pa­sie­kė pu­sant­ro mi­li­jo­no.

Oran­ži­nis įspė­ji­mas

Gy­ven­to­jai, del­sian­tys su­mo­kė­ti už bend­ro­vės su­teik­tas pa­slau­gas, sa­vo pa­što dė­žu­tė­se ra­do oran­ži­nės spal­vos la­pe­lius, ra­gi­nan­čius su­si­mo­kė­ti. O jei vis dėl­to pi­ni­gė­lių nė­ra? Jei svar­biau iš­mai­tin­ti šei­mą, o ne pa­sku­ti­nius pi­ni­gus mo­kes­čiams su­mo­kė­ti? Ar AB „Šiau­lių ener­gi­ja“, spręs­da­ma sko­lų mo­ku­mo pro­ble­mas, va­do­vau­ja­si ge­ra­no­riš­ku­mo ir ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mo prin­ci­pais?

„Ėjau ge­rai nu­si­tei­kęs, ne­si­ruo­šiau akių dras­ky­ti, kad vi­si va­gys, gal to­dėl ge­ra­no­riš­kai pa­si­žiū­rė­jo, nors iš pra­džių ne­no­rė­jo leis­tis į kal­bas“, – pa­sa­ko­jo sko­lų mo­kė­ji­mo gra­fi­ko su­da­ry­ti atė­jęs gy­ven­to­jas. Tie­sa, jam to ne­pa­vy­ko pa­da­ry­ti, nes jis ne­ga­lė­jo įvyk­dy­ti tam tik­rų bend­ro­vės nu­ro­dy­mų.

„Mo­te­ris prie lan­ge­lio lie­pė man iš­kart su­mo­kė­ti są­skai­tą už ko­vo mė­ne­sį ir da­lį sko­los, bent šim­tą li­tų, ki­taip ne­ga­lės su­da­ry­ti sko­los mo­kė­ji­mo su­tar­ties. At­sa­kiau, kad tik­rai ne­ga­lė­siu to pa­da­ry­ti, – pa­sa­ko­jo šiau­lie­tis. – Pri­ža­dė­jau bend­ro­vė­je pa­si­ro­dy­ti iki ge­gu­žės 10 d. Svar­biau­sia man bu­vo gau­ti pa­tvir­ti­ni­mą, kad ma­nęs teis­mams ir ant­sto­liams ne­pa­duos, ta­da ga­ran­tuo­tai mū­sų šei­ma bank­ru­tuo­tų.“

Sun­ku­mų dėl var­to­to­jų ne­mo­ku­mo ne­tu­ri

Anot AB „Šiau­lių ener­gi­ja“ at­sto­vės spau­dai To­mos Grikš­tie­nės, di­de­lių sun­ku­mų dėl var­to­to­jų mo­ku­mo bend­ro­vė ne­tu­ri. „Kiek­vie­nas var­to­to­jas, tu­rin­tis įsi­sko­li­ni­mą ar fi­nan­si­nių sun­ku­mų, vi­suo­met ga­li kreip­tis ir bend­ro­vės dar­buo­to­jai pa­si­stengs su­de­rin­ti to­kias su­si­da­riu­sių sko­lų grą­ži­ni­mo są­ly­gas, ku­rios ati­tiks bū­tent to var­to­to­jo fi­nan­si­nes ga­li­my­bes“, – tei­gė ji.

Su­si­da­rius įsi­sko­li­ni­mui, bend­ro­vės dar­buo­to­jai pir­miau­sia siun­čia įspė­ji­mą. Jį ga­vęs var­to­to­jas daž­niau­siai at­vyks­ta į bend­ro­vę, kur su juo yra de­ri­na­mos sko­los grą­ži­ni­mo są­ly­gos. Yra su­da­ro­mi sko­lų mo­kė­ji­mo gra­fi­kai, ati­tin­kan­tys var­to­to­jo rea­lias ga­li­my­bes. Tik ta­da, kai var­to­to­jas pik­ty­biš­kai ven­gia lai­ky­tis su­da­ry­to sko­los grą­ži­ni­mo gra­fi­ko ar­ba ne­rea­guo­ja į jam siun­čia­mus įspė­ji­mus, bend­ro­vė dėl sko­los pri­tei­si­mo krei­pia­si į teis­mą. Teis­mui pri­tei­sus ir var­to­to­jui krei­pian­tis į bend­ro­vę, jam su­tei­kia­ma ga­li­my­bė su­da­ry­ti pri­teis­tos sko­los grą­ži­ni­mo gra­fi­ką. Ir tik jei var­to­to­jas nė vie­na­me sko­los val­dy­mo eta­pe ne­si­do­mi ir ne­bend­ra­dar­biau­ja, to­kios sko­los išieš­ko­ji­mas per­duo­da­mas ant­sto­liams.

Anot bend­ro­vės at­sto­vės, var­to­to­jai daž­niau­siai į bend­ro­vę krei­pia­si pa­tys jau po pir­mo įspė­ji­mo.

Du­jos bran­go, ter­mo­met­ro stul­pe­liai kri­to

2011-2012 m. šil­dy­mo se­zo­nas pa­si­žy­mė­jo tuo, kad AB „Šiau­lių ener­gi­ja“ per­ka­mų im­por­tuo­ja­mų du­jų kai­na bu­vo ne­pas­to­vi ir per 2011 10 – 2012 04 lai­ko­tar­pį išau­go net 11,03 pro­c. Dėl šios prie­žas­ties te­ko di­din­ti ir ši­lu­mos ener­gi­jos kai­ną – nuo 2011 10 iki 2012 04 ji pa­di­dė­jo 6,3 pro­c. (nuo 25,80 ct/kWh be PVM iki 27,42 ct/kWh be PVM).

Šis šil­dy­mo se­zo­nas taip pat pa­si­žy­mė­jo itin že­ma lau­ko oro tem­pe­ra­tū­ra ir dėl to su­si­da­riu­sio­mis ekst­re­ma­lio­mis są­ly­go­mis – 2012 m. sau­sio mė­ne­sio vi­du­ti­nė pa­ros lau­ko oro tem­pe­ra­tū­ra sie­kė –18,9°C, o 2012 m. va­sa­rio mėn. šal­tu­kas spau­dė net –24,4°C.

AB „Šiau­lių ener­gi­ja“ at­sto­vai džiau­gia­si, kad pa­vy­ko iš­veng­ti ši­lu­mos ener­gi­jos tie­ki­mo su­tri­ki­mų, to­dėl bend­ro­vė šį šil­dy­mo se­zo­ną už­bai­gė sėk­min­gai. Ne­si­džiau­gia tik gy­ven­to­jai, ku­rių pi­ni­gi­nes šie­met itin pa­plo­ni­no są­skai­tos už šil­dy­mą.

 
Kitos teminės naujienos:
 
Vardas:
El. paštas:
 
Statyba -> Super namų projektai, Mūrinių namų projektai, Karkasinių namų projektai, Rąstinių namų projektai, Pirčių projektai, Kiti projektai, Mūriniai namai, Namai iš blokelių, Plytiniai namai, Gelžbetoniai namai, Rąstiniai namai, Rankų darbo namai, Klijuoto tašo namai, Tekintų rąstų namai, Frezuotų rąstų namai, Karkasiniai namai, Skydiniai namai, Moduliniai namai, Šiaudiniai namai, Pasyvūs namai, Fasadai, Langai, Plastikiniai langai, Mediniai langai, Langai iš aliuminio, Stoglangiai, Durys, Lauko durys, Vidaus durys, Stogai,stogo dangos, Čerpiniai, čerpių stogai, Skiedriniai stogai, Nendriniai stogai, Žemių stogai, Plieninės dangos, Bituminės dangos, Pastatų šiltinimas, Izoliacinės medžiagos, Impregnantai, Technologijos, įrankiai, Pamatai, Juostiniai pamatai, Seklieji pamatai, Gręžtiniai pamatai, Sraigtiniai pamatai, Pamatų statymas Įrengimas -> Klijai ir glaistai Dažai, Sienų ir lubų apdaila, Grindys, grindų dangos, Šildymas, Skysto kuro katilai, Geoterminis Šildymas, Grindinis šildymas, Kieto kuro katilai, Joniniai katilai, IR šildymas, Saulės energija, Dujiniai katilai, Vonios įranga, Gipso kartono sistemos, Marmuras ir granitas, Vėdinimas, Kaminai, Elektros sistemos, Namų valdymo sistemos, Metaliniai katilai , Vonios įrangos statymas , Dažai sienoms
Interjeras -> Baldai, aksesuarai, Interjero kūrimas, Židiniai, krosnelės, Laiptai, laiptų įrengimas, Žaliuzės, roletai, Užuolaidos, Buitinė technika, Užuolaidos miegamajame, Židinių apdailos medžiagos, Laiptų kaina
Aplinka -> Pirtys, pirčių įranga, Aplinkos tvarkymas, Tvoros, vartai, Kubilai, Lieptai, Lauko baldai, pavėsinės, Baseinai, fontanai, Pirčių įrengimo kaina , Tvoros vartai , Pavėsinių gamyba , Baseinų technologijos
2009-2020 Visos teisės saugomos © UAB "Super namai", Lazdynų g. 21-111 , Vilnius , tel.: (8~614) 1444 2, info@supernamai.lt