Temos:


Naujos įmonės:

Ką karantino metu nuveikėte namuose?
Perdažėme sienas
Atnaujinome baldus
Įsigijome naujos buitinės technikos
Atnaujinome aplinką
Pakeitėme grindisart

Straipsniai

 

Šeima iš Kelmės rajono:
2016-09-27 Šaltinis: Regina MUSNECKIENĖ, skrastas.lt

Kel­mės ra­jo­ne, Stul­gių kai­me, gy­ve­nan­čių Jur­gi­tos ir An­ta­no Kviet­kų so­dy­ba – vie­na iš gra­žiau­sių Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jo­je. Prieš še­še­rius me­tus pa­bai­gu­si sta­ty­bas šei­ma vis dar gra­ži­na ap­lin­ką. Erd­vės apie 50 arų. Ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ju dir­ban­tis po­nas An­ta­nas sa­ko, jog į so­dy­bą su­dė­tas vi­sas jo gy­ve­ni­mas. At­ly­gis už tai – jau­kūs, pa­gal sa­vo no­rus ir po­rei­kius su­kur­ti na­mai.


Šeima iš Kelmės rajono:  title=
Nuotr. autorės

Sta­ty­bos vy­ko dau­giau kaip penk­me­tį

An­ta­nas Kviet­kus gi­męs ir au­gęs ša­lia Stul­gių pri­si­glau­du­sia­me Vai­da­to­nių kai­me. Ne­bu­vo ki­lę nė min­ties išei­ti iš kai­mo. Rin­ko­si ir kai­me dar­bą ga­ran­tuo­jan­čią ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jo spe­cia­ly­bę. Gy­do ir sėk­li­na Stul­gių ir Val­pai­nių apy­lin­kių gy­ven­to­jų gy­vu­lius.

Jo žmo­na Jur­gi­ta ki­lu­si iš kai­my­ni­nio Tau­ra­gės ra­jo­no. Dir­ba ang­lų kal­bos mo­ky­to­ja Skaud­vi­lės gim­na­zi­jo­je. Iš kai­mo ki­lu­si mo­te­ris sa­ko nie­kuo­met nė ne­gal­vo­ju­si gy­ven­ti mies­te.

Na­mo sta­ty­bą kaip ir vi­si nau­ja­ku­riai Kviet­kai pra­dė­jo nuo že­mės skly­po ir pro­jek­to. Stul­gių mies­te­lio pa­kraš­ty­je nu­pir­ko dau­giau kaip hek­ta­rą že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės. Tuo me­tu čia bu­vo po­ra ga­nyk­lų.

Pa­kei­tė že­mės pa­skir­tį. Pra­dė­jo sta­ty­ti kom­pak­tiš­ką 90 kvad­ra­ti­nių met­rų na­mą. Ne­di­de­lei jų šei­mai to­kio dy­džio na­mai eko­no­miš­kiau­si.

„Vi­sas ma­no gy­ve­ni­mas su­dė­tas į so­dy­bą, – pa­sa­ko­ja po­nas An­ta­nas. – Čia bu­vo lau­kai. Vie­ta – ga­na že­ma. Nusp­ren­dė­me iš­kas­ti tven­ki­nį, o iš­kas­to­mis že­mė­mis paaukš­tin­ti vie­tą, ku­rio­je sto­vės so­dy­ba. La­bai daug dar­bų at­li­kau pa­ts. Ne­no­rė­jau sko­lin­tis. O sam­dy­ti dar­bi­nin­kus – bran­gu. Na­mą sta­tė­me apie pen­ke­rius me­tus.“

Po to šei­ma dar sta­tė ūki­nį pa­sta­tą, ku­ria­me įsi­kū­rė pir­te­lė, ga­ra­žas ir mal­ki­nė. Pas­ta­tė ir to­kio pat sti­liaus me­di­nį san­dė­liu­ką.

Trin­ke­lių ta­kas į se­sers so­dy­bą


Kie­vie­nais me­tais Jur­gi­ta ir An­ta­nas Kviet­kai pa­to­bu­li­na sa­vo so­dy­bos ap­lin­ką.

Pir­miau­sia žo­le ap­sė­jo vi­sus ve­jai skir­tus plo­tus. Vie­ta – mo­lin­ga. Žo­lė sun­kiai pri­gi­jo. Ta­čiau da­bar ve­ja at­ro­do to­bu­lai – tan­ki, veš­li.

 Ap­link tven­ki­nį pa­so­di­no pu­šai­čių ir eg­lai­čių. So­di­nu­kai taip pat ne­pi­gūs. Ša­lia tven­ki­nio pa­sta­tė pa­vė­si­nę. Kaip ak­cen­tus ve­jo­je pa­so­di­no vie­ną ki­tą eg­zo­tiš­ką me­de­lį.

Ap­lin­ką pro­jek­ta­vo pa­tys so­dy­bos šei­mi­nin­kai. Dis­ku­ta­vo, kaip bū­tų pa­to­giau ir gra­žiau. Vi­są kie­mą iš­dė­jo trin­ke­lė­mis. Į pa­vė­si­nę prie tven­ki­nio nu­tie­sė trin­ke­lių ta­ką.

Šią va­sa­rą po­nas An­ta­nas trin­ke­lė­mis iš­dė­jo dar vie­ną ta­ką – iki sa­vo se­sers, gy­ve­nan­čios kai­my­nys­tė­je, so­dy­bos.

Išo­ri­nę, nuo mies­te­lio pu­sės esan­čią skly­po da­lį ap­juo­sė tvo­ra. Pir­ko len­tų ir už­tvė­rė ak­li­ną sie­ną, kad kie­me tu­rė­tų dau­giau pri­va­tu­mo.

 Be to, len­tų tvo­ra išė­jo pi­giau ne­gu me­ta­li­nė ar ki­to­kia de­ko­ra­ty­vi­nė. Ga­liau­siai me­dis kai­me ge­riau­siai tin­ka­ma me­džia­ga.

Ki­tą­met so­dy­bos šei­mi­nin­kai pla­nuo­ja įreng­ti gė­ly­ną prie­šais tven­ki­nį. Kol kas kie­mas puo­šia­mas va­zo­ni­nė­mis gė­lė­mis. Vis­ko vie­nu me­tu pa­da­ry­ti neį­ma­no­ma.

„Gė­lės ir ki­to­kie au­ga­lai – la­bai bran­gūs, – pa­sa­ko­ja po­nia Jur­gi­ta. – Pa­vyz­džiui, de­ko­ra­ty­vi­nės pu­šai­tės so­di­nu­kas kai­nuo­ja 40 eu­rų. O koks nors įdo­mes­nis, re­tes­nis me­de­lis – ir ke­lis šim­tus. Kiek įma­no­ma to­kių pri­pirk­ti? Tik vie­ną ki­tą. Kiek­vie­ną va­sa­rą ap­lin­kai pa­ski­ria­me tiek lė­šų, kiek tuo me­tu ga­li­me sau leis­ti. So­dy­bai puoš­ti ne­si­ren­ku ko­kių nors ypa­tin­gų gė­lių. Man vi­sos gė­lės gra­žios. Džiau­giuo­si, jei kas pa­do­va­no­ja. Kar­tais pa­ti nu­si­per­ku dai­gą ki­tą.“

 Gai­la nyks­tan­čio kai­mo

Kai­muo­se gi­mę ir au­gę Jur­gi­ta ir An­ta­nas nie­kuo­met ne­svars­tė – emig­ruo­ti ar kur­tis mies­te. Ta­čiau skau­du žiū­rė­ti, kaip Stul­giai ir ki­ti ap­lin­ki­niai kai­mai nyks­ta. Ne­se­niai iš Stul­gių vėl emig­ra­vo dar­bin­go am­žiaus šei­ma. Iš­si­ve­žė mo­ki­nę duk­rą.

„Žmo­nėms nu­si­bo­do vel­tui dirb­ti, – jų pa­si­rin­ki­mą su­pran­ta po­nas An­ta­nas. – Lai­kė de­šimt kar­vių. Už pie­ną mo­kė­jo ap­gai­lė­ti­nai ma­žai. Ne jie vie­ni to­kie. Mū­sų apy­lin­kė­se dau­ge­lis ūki­nin­kų nė ne­šie­na­vo. Ru­de­nį iš­par­duo­da kar­ves.“

 Mo­ky­to­ja dir­ban­ti Jur­gi­ta taip pat pa­ste­bi, jog vis ne­ma­žė­ja ne­mo­ka­mai mai­ti­na­mų vai­kų, ties skur­do ri­ba at­si­du­rian­čių šei­mų.

Nors jie­du su vy­ru bai­gę aukš­tuo­sius moks­lus, tu­ri ne­blo­gas spe­cia­ly­bes, ta­čiau įsi­kur­ti taip, kad oriai ir pa­to­giai gy­ven­tų, ne­bu­vo leng­va. Šiuo me­tu Jur­gi­ta mo­ti­nys­tės ato­sto­go­se. Kai duk­re­lei su­kaks tre­ji me­tu­kai, grįš į dar­bą. Ta­čiau pa­mo­kų, kad ir ang­lų kal­bos mo­ky­to­jai, ne­daug. Vos su­si­da­ro visas krū­vis.

 Po­no An­ta­no ap­tar­nau­ja­ma te­ri­to­ri­ja – di­de­lė. Vi­si ke­liai – tik duo­bė­ti žvyr­ke­liai. Ma­žė­ja gy­vu­lių, ma­žė­ja ir fi­nan­si­nės ga­li­my­bės.

 Bet kai­mo pa­trio­tai vis tiek nu­si­tei­kę gra­žin­ti kai­mą, gy­ven­ti sa­vo su­si­kur­to­je ir iš­puo­se­lė­to­je ap­lin­ko­je.

 

Skrastas.lt

 


 
Kiti teminiai straipsniai:
 
Vardas:
El. paštas:
 
Statyba -> Super namų projektai, Mūrinių namų projektai, Karkasinių namų projektai, Rąstinių namų projektai, Pirčių projektai, Kiti projektai, Mūriniai namai, Namai iš blokelių, Plytiniai namai, Gelžbetoniai namai, Rąstiniai namai, Rankų darbo namai, Klijuoto tašo namai, Tekintų rąstų namai, Frezuotų rąstų namai, Karkasiniai namai, Skydiniai namai, Moduliniai namai, Šiaudiniai namai, Pasyvūs namai, Fasadai, Langai, Plastikiniai langai, Mediniai langai, Langai iš aliuminio, Stoglangiai, Durys, Lauko durys, Vidaus durys, Stogai,stogo dangos, Čerpiniai, čerpių stogai, Skiedriniai stogai, Nendriniai stogai, Žemių stogai, Plieninės dangos, Bituminės dangos, Pastatų šiltinimas, Izoliacinės medžiagos, Impregnantai, Technologijos, įrankiai, Pamatai, Juostiniai pamatai, Seklieji pamatai, Gręžtiniai pamatai, Sraigtiniai pamatai, Pamatų statymas Įrengimas -> Klijai ir glaistai Dažai, Sienų ir lubų apdaila, Grindys, grindų dangos, Šildymas, Skysto kuro katilai, Geoterminis Šildymas, Grindinis šildymas, Kieto kuro katilai, Joniniai katilai, IR šildymas, Saulės energija, Dujiniai katilai, Vonios įranga, Gipso kartono sistemos, Marmuras ir granitas, Vėdinimas, Kaminai, Elektros sistemos, Namų valdymo sistemos, Metaliniai katilai , Vonios įrangos statymas , Dažai sienoms
Interjeras -> Baldai, aksesuarai, Interjero kūrimas, Židiniai, krosnelės, Laiptai, laiptų įrengimas, Žaliuzės, roletai, Užuolaidos, Buitinė technika, Užuolaidos miegamajame, Židinių apdailos medžiagos, Laiptų kaina
Aplinka -> Pirtys, pirčių įranga, Aplinkos tvarkymas, Tvoros, vartai, Kubilai, Lieptai, Lauko baldai, pavėsinės, Baseinai, fontanai, Pirčių įrengimo kaina , Tvoros vartai , Pavėsinių gamyba , Baseinų technologijos
2009-2020 Visos teisės saugomos © UAB "Super namai", Lazdynų g. 21-111 , Vilnius , tel.: (8~614) 1444 2, info@supernamai.lt