Temos:


Naujos įmonės:

Ką karantino metu nuveikėte namuose?
Perdažėme sienas
Atnaujinome baldus
Įsigijome naujos buitinės technikos
Atnaujinome aplinką
Pakeitėme grindis


news
Naujienos

 

Po renovacijos nori saulės kolektorių
2013-02-01 Šaltinis: Marina Visockienė, Šiaulių kraštas, skrastas.lt

Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­jos duo­me­ni­mis, ma­žiau­siai ši­lu­mos per­nai gruo­dį su­var­to­jęs dau­gia­bu­tis Šiau­liuo­se yra įkū­ręs Kvie­čių gat­vė­je. Na­mo bend­ri­jos pir­mi­nin­kas Si­gi­tas Ka­rei­va pa­tei­kia įspū­din­gus skai­čius: tri­jų kam­ba­rių bu­to sa­vi­nin­kai už šil­dy­mą gruo­dį mo­kė­jo apie 73, dvie­jų – 53, vie­no – 36–38 li­tus. Fi­nan­si­nės kil­pos jie iš­ven­gė po na­mo re­no­va­ci­jos.


Po renovacijos nori saulės kolektorių
Nuotr. atnaujinkbusta.lt

Iš­lai­das ma­ži­no dar iki re­no­va­ci­jos

Kvie­čių gat­vės 56-asis dau­gia­bu­tis, sta­ty­tas 1991 me­tais, re­no­vuo­tas prieš pen­ke­rius me­tus. Kal­bė­ti su gy­ven­to­jais apie bū­ti­nus jo at­nau­ji­ni­mo dar­bus S. Ka­rei­va pra­dė­jo dar 2001-ai­siais, ta­pęs bend­ri­jos pir­mi­nin­ku.

La­biau­siai gy­ven­to­jai bi­jo­jo di­de­lių re­no­va­ci­jos iš­lai­dų. Pir­mi­nin­kas pir­miau­sia re­ko­men­da­vo kiek­vie­na­me bu­te ant ra­dia­to­rių su­dė­ti ši­lu­mos da­vik­lius. Jie lei­do pa­tiems gy­ven­to­jams re­gu­liuo­ti, kiek tu­rė­tų kais­ti kiek­vie­nas ra­dia­to­rius.

Taip pat bu­vo pa­ša­lin­ti ra­dia­to­riai iš laip­ti­nių. Vien šie du veiks­mai lei­do jo gy­ven­to­jams iš­lai­das ši­lu­mai su­ma­žin­ti apie 25 pro­cen­tus.

Ne­si­jau­di­na dėl są­skai­tų

S. Ka­rei­va sako pa­mir­šęs įpro­tį „at­suk­ti“ ši­lu­mą grį­žus na­mo ir už­suk­ti išei­nant, pa­ma­žin­ti nak­čiai.

„Pa­lies­ki­te, vi­sa­me bu­te ra­dia­to­riai šal­ti. Jų ne­šil­dau, ta­čiau ir esant di­de­liems šal­čiams už lan­go, na­muo­se bū­na 18–19 laips­nių ši­lu­mos. Pa­tal­pos pri­šy­la nuo dvie­jų praei­nan­čių vamz­džių“, – ti­ki­na vy­ras. Mū­sų ap­si­lan­ky­mo die­ną, esant lau­ke vos laips­niui šal­čio, jo bu­to ter­mo­met­ras ro­dė 21 laips­nį ši­lu­mos.
Po re­no­va­ci­jos ir per di­džiau­sius šal­čius na­mo laip­ti­nė­se be ra­dia­to­rių bū­na apie 11–15 laips­nių ši­lu­mos, šil­tes­niu oru – apie 18. „Gė­lės pui­kiai au­ga“, – šyp­so­si bend­ri­jos pir­mi­nin­kas.

S. Ka­rei­vos skai­čia­vi­mais, po re­no­va­ci­jos dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai už šil­dy­mą mo­ka 60–70 pro­cen­tų ma­žiau.

Dau­gu­ma už re­no­va­ci­ją jau su­si­mo­kė­jo

50 pro­cen­tų dau­gia­bu­čio re­no­va­ci­jos iš­lai­dų fi­nan­sa­vo vals­ty­bė, li­ku­sią da­lį pa­den­gė gy­ven­to­jai. Vie­nam tri­jų kam­ba­rių, 64 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to bu­tui re­no­va­ci­jos dar­bai, įskai­tant lan­gų kei­ti­mą, at­siė­jo 18 500 li­tų.

„Dau­gu­ma gy­ven­to­jų šias iš­lai­das jau pa­den­gė, vos ke­le­tas ėmė ban­ko pa­sko­las 10 me­tų. Te­be­mo­ka už re­no­va­ci­ją 8 bu­tai iš 28 esan­čių dau­gia­bu­ty­je“, – skai­čia­vo pir­mi­nin­kas. Iš­lai­dos pil­nai at­si­pirks per 7 me­tus.

„Mes spė­jo­me re­no­vuo­ti na­mą ge­ro­mis są­ly­go­mis, ta­čiau esant da­bar­ti­nėms sta­ty­bi­nių me­džia­gų kai­noms ir 30 pro­cen­tų vals­ty­bės pa­ra­mai bū­tu­me iš­lei­dę dar ma­žiau, – skai­čiuo­ja bend­ri­jos pir­mi­nin­kas. – Jei kal­bos pa­si­tvir­tins ir vals­ty­bės pa­ra­ma dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jai išaugs iki 40 pro­cen­tų, tik­rai ra­gin­čiau dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jus nea­be­jo­ti ir im­tis re­no­va­ci­jos“.

Svar­bu pa­si­rink­ti tin­ka­mus lan­gus

Pa­sa­ko­ji­mą apie re­no­va­ci­jos me­tu at­lik­tus dar­bus S. Ka­rei­va pra­de­da at­ver­da­mas bu­to lan­gą. „Vie­na iš klai­dų, da­ro­mų dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos me­tu – men­kas dė­me­sys lan­gams. Jų pa­si­rin­ki­mas – la­bai svar­bus. Įp­ras­ti plas­ti­ki­niai lan­gai ga­li ap­sau­go­ti ne­bent nuo vė­jo, ta­čiau ši­lu­mos būs­tui ne­pri­de­da“, – aiš­ki­no S. Ka­rei­va.

Bend­ri­ja rin­ko­si plas­ti­ki­nius lan­gus su į rė­mą in­teg­ruo­ta mik­ro­ven­ti­lia­ci­ja. Paš­ne­ko­vas ro­do lan­go rė­mo vir­šu­je ir apa­čio­je esan­čias iš­pjo­vas. Jų nau­da – aki­vaiz­di. Per va­lan­dą, esant už­da­ry­tam lan­gui, per šią mik­ro­ven­ti­lia­ci­ją į pa­tal­pas pa­ten­ka 9 ku­bi­niai met­rai gry­no oro.

„Per lan­go rė­me in­teg­ruo­tą mik­ro­ven­ti­lia­ci­ją pa­te­kęs lau­ko oras tarp­lan­gė­je su­šy­la ir tik tuo­met įei­na į pa­tal­pą – švie­žias, bet ne­šal­tas“, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vas.

Šiuos lan­gus re­no­va­ci­jos me­tu pa­si­rin­kę dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai iš­ven­gia ir pe­lė­sių pro­ble­mos. „Nei kam­pai, nei sie­nos ne­pe­li­ja“, – ti­ki­na pir­mi­nin­kas.

Be­je, re­no­vuo­jant na­mą, svar­bu ne tik tai, ko­kius lan­gus dė­ti, bet ir kaip tai da­ro­ma. Dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jams, anks­čiau pa­si­kei­tu­siems se­nus lan­gus į įpras­tus plas­ti­ki­nius, re­no­va­ci­jos me­tu ki­lo pro­ble­mų dėl per­ne­lyg siau­rų lan­gų rė­mų. Rė­mai tu­rė­tų bū­ti 5–10 cen­ti­met­rų pla­tes­ni. Šis at­stu­mas rei­ka­lin­gas ap­šil­ti­nant pa­sta­to lan­gok­raš­čius.

Mo­kė­si iš ki­tų klai­dų

Re­no­va­ci­jos dar­bai pra­si­dė­jo nuo ener­ge­ti­nio pro­jek­to. Pir­mi­nin­kas ap­gai­les­tau­ja dėl tvar­kos, pa­gal ku­rią kiek­vie­nas dau­gia­bu­tis tu­ri pa­reng­ti in­di­vi­dua­lų pro­jek­tą. „Vis­ką žy­miai pa­leng­vin­tų ti­pi­niai pro­jek­tai“, – siū­lo S. Ka­rei­va.

Į pro­jek­tą bu­vo įtrauk­tas vamz­dy­nų, lan­gų, du­rų kei­ti­mas, laip­ti­nių iš­da­žy­mas, pa­sta­to sie­nų, sto­go, bal­ko­nų ap­šil­ti­ni­mas ir bal­ko­nų įstik­li­ni­mas. Ko­kios me­džia­gos tam nau­do­tos?

Pas­ta­to sie­noms ap­šil­tin­ti nau­do­ta stik­lo va­ta ir prieš­vė­ji­nė plė­ve­lė, dė­ta, pa­lie­kant oro tar­pą. Ta­čiau svar­biau­sia bu­vo tai, kad nau­do­tas me­di­nis, o ne me­ta­li­nis kar­ka­sas. Me­di­nis kar­ka­sas prie­šin­gai nei me­ta­li­nis ne­tu­ri šal­čio til­tų, tai­gi esant net di­džiau­siems šal­čiams sie­nos ne­per­šą­la.

„Dar vie­na klai­da, ku­ri kar­tais da­ro­ma re­no­vuo­jant dau­gia­bu­čius, kad jų sie­noms ap­šil­tin­ti de­da­ma ne stik­lo, o ak­mens va­ta. Pas­ta­ro­ji pui­kiai tin­ka sto­gams, bet ne sie­noms ap­šil­tin­ti. Bū­da­ma ver­ti­ka­lio­je pa­dė­ty­je, maž­daug po 7 me­tų ji su­kren­ta, pra­de­da tru­pė­ti ir sie­nos taip efek­ty­viai ne­be­sau­go ši­lu­mos, kaip tu­rė­tų. Stik­lo va­ta šiuo at­ve­ju lai­ko­si tvir­čiau, kaip spy­ruok­lė, be to yra pi­ges­nė“, – ak­cen­tuo­ja S. Ka­rei­va.

Ant dau­gia­bu­čio sto­go dė­ta 40 cen­ti­met­rų šil­ti­ni­mo me­džia­gų – ak­mens va­tos ir mi­dos.

S. Ka­rei­va siū­lo at­kreip­ti dė­me­sį ir į dau­gia­bu­čio pa­ma­to šil­ti­ni­mą: „Mes ant jų dė­jo­me šiek tiek dau­giau šil­ti­ni­mo me­džia­gų, kaip ir ant vi­sų sie­nų. Žiū­rint vi­zua­liai vi­sas mū­sų na­mo fa­sa­das at­ro­do ly­gus, pa­ma­tas neiš­sis­ki­ria“, – aiš­ki­no pir­mi­nin­kas.

Re­no­va­ci­ja ne­pa­dės, jei ne­su­re­gu­liuo­tas ši­lu­mos punk­tas

Se­ni vamz­džiai vi­sa­me na­me ne tik pa­keis­ti, bet rū­sy­je ir ap­šil­tin­ti. Juos sa­va­ran­kiš­kai ap­šil­ti­no pa­ts bend­ri­jos pir­mi­nin­kas, nau­do­da­mas spe­cia­lų ke­va­lą iš de­gin­tos ak­mens va­tos ir fo­li­jos.

„Ki­ti klai­din­gai mano, kad pa­den­gę vamz­džius po­lis­ti­ro­li­niu ke­va­lu, skir­tu šal­to van­dens vamz­dy­nams, juos ap­šil­ti­na. Ši me­džia­ga ap­sau­go vamz­džius tik nuo ra­so­ji­mo“, – aiš­ki­no S. Ka­rei­va.

Svar­bu – dau­gia­bu­čio ši­lu­mos punk­to au­to­ma­ti­ka ir duo­me­nų per­da­vi­mo sky­das. Jį S. Ka­rei­va už­prog­ra­muo­ja vi­sai sa­vai­tei. Sis­te­ma au­to­ma­tiš­kai rea­guo­ja į lau­ko tem­pe­ra­tū­ros po­ky­čius, esant 8 laips­niams ši­lu­mos, šil­dy­mas iš­jun­gia­mas. 10 laips­nių ma­žiau šil­do­ma nak­tį. Ats­ki­rai šil­do­mi na­mo gy­va­tu­kai ir re­gu­liuo­ja­mas bu­tų šil­dy­mas.

„Jei ne­su­re­gu­liuo­si, re­zul­ta­to ne­bus“, – nea­be­jo­ja pa­šne­ko­vas.

Dar­bus te­ko pri­žiū­rė­ti

Yra da­ly­kų, ku­riuos, jei rei­kė­tų da­bar re­no­vuo­ti dau­gia­bu­tį, pir­mi­nin­kas da­ry­tų ki­taip. „Sta­ty­bi­nių me­džia­gų tech­no­lo­gi­jos to­bu­lė­ja. Da­bar dau­gia­bu­čio fa­sa­do ap­dai­lai siū­ly­čiau rink­tis ne ce­men­to drož­lių plokš­tes, ko­kias dė­jo­me ant mū­sų dau­gia­bu­čio, bet spe­cia­lias len­tas, – sa­ko S. Ka­rei­va. – Jas su­da­ro dvi aliu­mi­nio skar­dos, tarp ku­rių yra pust­re­čio cen­ti­met­ro ne­de­gios, šal­čiui ne­pra­lai­džios me­džia­gos. Fa­sa­di­nė to­kių len­tų pu­sė yra pa­deng­ta ko­ro­zi­jai at­spa­riu spal­vo­tu plas­ti­ku. Tar­pu­sa­vy­je jos leng­vai su­si­jun­gia, ma­žiau­siai 25 me­tus jų nei per­da­žy­ti, nei ki­taip spe­cia­liai pri­žiū­rė­ti ne­rei­kia“.

Dau­gia­bu­tį re­no­va­vu­sius sta­ty­bi­nin­kus pir­mi­nin­kas ste­bė­jo nuo­lat, li­po jiems ant kul­nų nuo ry­to iki va­ka­ro. „Bu­vo at­ve­jų, kai iš­va­žiuo­da­vau pus­die­niui, grįž­da­vau ir liep­da­vau da­lį sie­nos nuar­dy­ti, nes pa­ste­bė­da­vau, kad, pa­vyz­džiui, va­tos neį­dė­jo“, – pri­si­me­na.

Re­no­va­vus na­mą, bu­tų ver­tė išau­go. Pir­mi­nin­kas nuo­lat pa­ste­bi skel­bi­mus, ku­riuo­se iš­sa­ko­mi pa­gei­da­vi­mai pirk­ti bu­tą jų dau­gia­bu­ty­je. „Už­per­nai, jau pra­si­dė­jus kri­zei, vie­no kam­ba­rio bu­tą mū­sų na­me no­rė­ta pirk­ti už 80, dvie­jų kam­ba­rių bu­tą sa­vi­nin­kai par­da­vė už 110 tūks­tan­čių li­tų“, – skai­čiuo­ja vy­ras.

Jis nea­be­jo­ja, įdie­giant vis nau­jas tech­no­lo­gi­jas, bu­tų ver­tė dar kil­tų.

Trūks­ta tik sau­lės ko­lek­to­rių

Pir­mi­nin­ko pla­nuo­se – van­dens ko­ky­bės ge­ri­ni­mas. Filt­ras, va­lan­tis van­de­nį nuo rū­džių, dau­gia­bu­ty­je jau įreng­tas re­no­va­ci­jos me­tu. Dar rei­kė­tų van­de­nį nu­kal­kin­ti, kad ap­sau­go­tų vamz­džius.

„To­kių filt­rų par­da­vė­jai jau bu­vo su mu­mis su­si­sie­kę, ta­čiau jų siū­lo­mos kai­nos – iš­pūs­tos, ke­le­rio­pai di­des­nės nei tu­rė­tų bū­ti. Vie­toj 10 tūks­tan­čių, filt­rai ver­ti maž­daug 2500–3500 li­tų. Va­ži­nė­ju po už­sie­nį, ieš­kau in­for­ma­ci­jos in­ter­ne­te, ži­nau, ko­kios ten kai­nos“, – sa­ko S. Ka­rei­va.

Ant dau­gia­bu­čio bal­ko­nų, jo ma­ny­mu, ga­li­ma bū­tų dė­ti sau­lės mo­du­lius, nes bal­ko­nai – sau­lė­to­je pu­sė­je. Kiek­vie­nas toks mo­du­lis bu­tui duo­tų pa­pil­do­mus 700 W. Ant na­mo sto­go ga­li­ma su­mon­tuo­ti sau­lės, vė­jo mo­du­lį ir iš­gau­ti iki 7 kW elekt­ros.

S. Ka­rei­va ap­gai­les­tau­ja, kad re­no­vuo­jant na­mą ne­pa­vy­ko iš kar­to įreng­ti ant jo sto­go sau­lės ko­lek­to­rių.

„Aš min­ties apie ko­lek­to­rius neat­si­sa­kau. Prieš pen­ke­rius me­tus už juos bū­tų te­kę pa­klo­ti apie 110 tūks­tan­čių li­tų. Da­bar, ma­no skai­čia­vi­mais, tu­rė­tų pa­kak­ti 30–40, tai yra kiek dau­giau nei po 1500 li­tų bu­tui“, – jau pla­nuo­ja bend­ri­jos pir­mi­nin­kas.

„Vi­sa­me bu­te ra­dia­to­riai – šal­ti. Jų ne­šil­dau, ta­čiau ir esant di­de­liems šal­čiams na­muo­se bū­na 18–19 laips­nių ši­lu­mos.


 

 
Kitos teminės naujienos:
 
Vardas:
El. paštas:
 
Statyba -> Super namų projektai, Mūrinių namų projektai, Karkasinių namų projektai, Rąstinių namų projektai, Pirčių projektai, Kiti projektai, Mūriniai namai, Namai iš blokelių, Plytiniai namai, Gelžbetoniai namai, Rąstiniai namai, Rankų darbo namai, Klijuoto tašo namai, Tekintų rąstų namai, Frezuotų rąstų namai, Karkasiniai namai, Skydiniai namai, Moduliniai namai, Šiaudiniai namai, Pasyvūs namai, Fasadai, Langai, Plastikiniai langai, Mediniai langai, Langai iš aliuminio, Stoglangiai, Durys, Lauko durys, Vidaus durys, Stogai,stogo dangos, Čerpiniai, čerpių stogai, Skiedriniai stogai, Nendriniai stogai, Žemių stogai, Plieninės dangos, Bituminės dangos, Pastatų šiltinimas, Izoliacinės medžiagos, Impregnantai, Technologijos, įrankiai, Pamatai, Juostiniai pamatai, Seklieji pamatai, Gręžtiniai pamatai, Sraigtiniai pamatai, Pamatų statymas Įrengimas -> Klijai ir glaistai Dažai, Sienų ir lubų apdaila, Grindys, grindų dangos, Šildymas, Skysto kuro katilai, Geoterminis Šildymas, Grindinis šildymas, Kieto kuro katilai, Joniniai katilai, IR šildymas, Saulės energija, Dujiniai katilai, Vonios įranga, Gipso kartono sistemos, Marmuras ir granitas, Vėdinimas, Kaminai, Elektros sistemos, Namų valdymo sistemos, Metaliniai katilai , Vonios įrangos statymas , Dažai sienoms
Interjeras -> Baldai, aksesuarai, Interjero kūrimas, Židiniai, krosnelės, Laiptai, laiptų įrengimas, Žaliuzės, roletai, Užuolaidos, Buitinė technika, Užuolaidos miegamajame, Židinių apdailos medžiagos, Laiptų kaina
Aplinka -> Pirtys, pirčių įranga, Aplinkos tvarkymas, Tvoros, vartai, Kubilai, Lieptai, Lauko baldai, pavėsinės, Baseinai, fontanai, Pirčių įrengimo kaina , Tvoros vartai , Pavėsinių gamyba , Baseinų technologijos
2009-2020 Visos teisės saugomos © UAB "Super namai", Lazdynų g. 21-111 , Vilnius , tel.: (8~614) 1444 2, info@supernamai.lt