Temos:


Naujos įmonės:

Ką karantino metu nuveikėte namuose?
Perdažėme sienas
Atnaujinome baldus
Įsigijome naujos buitinės technikos
Atnaujinome aplinką
Pakeitėme grindis


news
Naujienos

 

Kur ne­moka­mai gau­ti bal­dų?
2017-06-29 Šaltinis: DMN inf.

Klai­pė­dos di­džių­jų at­lie­kų aikš­te­lė­se ga­li­ma ne­mo­ka­mai gau­ti bal­dų. Tie­sa, ne nau­jų. Siek­da­ma ma­žin­ti var­to­ji­mą ir gy­ven­to­jų iš­me­ta­mų at­lie­kų kie­kį, Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ini­ci­ja­vo nau­jo­vę – kei­ti­mą­si daik­tais.


Kur ne­moka­mai gau­ti bal­dų?
Nuotr. Kratc.lt

Tri­jo­se mies­to di­džių­jų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė­se lie­pą bus pa­sta­ty­ti spe­cia­lūs kon­tei­ne­riai, į kuriuos pa­teks klaipė­die­čių at­vež­ti ne­be­rei­ka­lin­gi bal­dai, bui­ties reikmenys.

Pri­rei­kus sta­lo, kė­dės ar ko­kio nors bui­ties ak­se­sua­ro, iš šio kon­tei­ne­rio juos bus ga­li­ma pa­siim­ti ne­mo­ka­mai.

„Žmo­nės iš­me­ta iš­ties daug ge­ros būk­lės daik­tų. Pa­vyz­džiui, kai kam se­nas fo­te­lis at­ro­do ap­šiu­ręs ir ne­beg­ra­žus, o ki­tam žmo­gui tai pa­trauk­lus ir gei­džia­mas an­tik­va­ri­nis daik­tas. Tad į aikš­te­les gy­ven­to­jų at­vež­tus ne­su­lū­žu­sius bal­dus ku­rį lai­ką lai­ky­si­me spe­cia­lia­me kon­tei­ne­ry­je, lauk­da­mi jiems nau­jo šei­mi­nin­ko“, – tei­gė Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­kos ko­ky­bės sky­riaus ve­dė­ja Ra­sa Jievaitie­nė.

Pa­sak aikš­te­les ad­mi­nist­ruo­jan­čio Klai­pė­dos re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro, bal­dai iš vi­sų gy­ven­to­jų at­ve­ža­mų at­lie­kų yra pir­mo­je vie­to­je pa­gal po­pu­lia­ru­mą.

Šil­tuo­ju me­tų lai­ku per mė­ne­sį iš aikš­te­lių į ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nius iš­ve­ža­ma 18 jū­ri­nių kon­tei­ne­rių ne­be­rei­ka­lin­gų bal­dų. Tarp jų yra to­kių, ku­rie dar tin­ka­mi nau­do­ti.

Pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką į Klai­pė­dos aikš­te­les at­vež­ti tvar­kin­gi bal­dai spe­cia­lia­me kon­tei­ne­ry­je bus sau­go­mi tris mė­ne­sius.

Jei jų nie­kam ne­pri­reiks – kar­tu su ki­to­mis di­džio­sio­mis at­lie­ko­mis jie bus ati­duo­da­mi uti­li­zuo­ti.

Pa­na­šus pa­kar­to­ti­nis daik­tų nau­do­ji­mas ska­ti­na­mas ir Va­ka­rų Eu­ro­pos, Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se. Ten spe­cia­liuo­se aikš­te­lių pa­vil­jo­nuo­se žmo­nės pa­lie­ka vei­kian­čius, bet ne­be­rei­ka­lin­gus prie­tai­sus ir bui­ti­nę tech­ni­ką.

„Kei­ti­ma­sis daik­tais, pa­kar­to­ti­nis jų nau­do­ji­mas, tai­sy­mas tu­ri tap­ti mū­sų gy­ve­ni­mo nor­ma. Vers­lo sek­to­rius ska­ti­na var­to­ji­mą, nau­jų daik­tų pir­ki­mą. Ta­čiau pa­ga­mi­nant kiek­vie­ną daik­tą su­nau­do­ja­mi gam­tos iš­tek­liai, ter­šia­ma pla­ne­ta. Ci­vi­li­zuo­tas pa­sau­lis su­ka var­to­ji­mo ma­ži­ni­mo link, ir mū­sų mies­te taip pat at­si­ra­do ga­li­my­bė pri­si­dė­ti prie pa­žan­ges­nio, eko­lo­giš­kes­nio gam­tos re­sur­sų vartojimo“, – re­ziu­ma­vo R.Jie­vai­tie­nė.

Di­džių­jų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lės Klai­pė­do­je vei­kia

Plie­no g. 13;

Til­žės g. 66A;

Šiau­rės pr. 30.

Tiks­lų vie­tos že­mė­la­pį, dar­bo lai­ką ir va­dy­bi­nin­kų te­le­fo­nus ra­si­te www.kratc.lt.

 
Kitos teminės naujienos:
 
Vardas:
El. paštas:
 
Statyba -> Super namų projektai, Mūrinių namų projektai, Karkasinių namų projektai, Rąstinių namų projektai, Pirčių projektai, Kiti projektai, Mūriniai namai, Namai iš blokelių, Plytiniai namai, Gelžbetoniai namai, Rąstiniai namai, Rankų darbo namai, Klijuoto tašo namai, Tekintų rąstų namai, Frezuotų rąstų namai, Karkasiniai namai, Skydiniai namai, Moduliniai namai, Šiaudiniai namai, Pasyvūs namai, Fasadai, Langai, Plastikiniai langai, Mediniai langai, Langai iš aliuminio, Stoglangiai, Durys, Lauko durys, Vidaus durys, Stogai,stogo dangos, Čerpiniai, čerpių stogai, Skiedriniai stogai, Nendriniai stogai, Žemių stogai, Plieninės dangos, Bituminės dangos, Pastatų šiltinimas, Izoliacinės medžiagos, Impregnantai, Technologijos, įrankiai, Pamatai, Juostiniai pamatai, Seklieji pamatai, Gręžtiniai pamatai, Sraigtiniai pamatai, Pamatų statymas Įrengimas -> Klijai ir glaistai Dažai, Sienų ir lubų apdaila, Grindys, grindų dangos, Šildymas, Skysto kuro katilai, Geoterminis Šildymas, Grindinis šildymas, Kieto kuro katilai, Joniniai katilai, IR šildymas, Saulės energija, Dujiniai katilai, Vonios įranga, Gipso kartono sistemos, Marmuras ir granitas, Vėdinimas, Kaminai, Elektros sistemos, Namų valdymo sistemos, Metaliniai katilai , Vonios įrangos statymas , Dažai sienoms
Interjeras -> Baldai, aksesuarai, Interjero kūrimas, Židiniai, krosnelės, Laiptai, laiptų įrengimas, Žaliuzės, roletai, Užuolaidos, Buitinė technika, Užuolaidos miegamajame, Židinių apdailos medžiagos, Laiptų kaina
Aplinka -> Pirtys, pirčių įranga, Aplinkos tvarkymas, Tvoros, vartai, Kubilai, Lieptai, Lauko baldai, pavėsinės, Baseinai, fontanai, Pirčių įrengimo kaina , Tvoros vartai , Pavėsinių gamyba , Baseinų technologijos
2009-2020 Visos teisės saugomos © UAB "Super namai", Lazdynų g. 21-111 , Vilnius , tel.: (8~614) 1444 2, info@supernamai.lt