Temos:


Naujos įmonės:

Ką karantino metu nuveikėte namuose?
Perdažėme sienas
Atnaujinome baldus
Įsigijome naujos buitinės technikos
Atnaujinome aplinką
Pakeitėme grindis


news
Naujienos

 

Kokios klasės name gyvensime?
2013-01-31 Šaltinis: Nijolė KOSKIENĖ, siauliukrastas.lt

Nuo šių metų sausio 9 dienos įsigalioję nauji Statybos įstatymo pakeitimai, kuriais remiantis parduodant ar nuomojant nekilnojamąjį turtą reikia pateikti energinio naudingumo sertifikatą, būstus suskirstė į klases pagal tai, kiek energijos suvartoja pastatas. Jei seniems daugiabučiams kol kas geriausias sertifikatas – sąskaitos už šildymą, tai naujų namų statytojai pagal Europos direktyvas įpareigoti į rinką paleisti ne žemesnės nei C klasės, o nuo kitų metų – B klasės namus


Kokios klasės name gyvensime?
Nuotr. „Eria­do“ ar­chy­vo

Tris­kart ma­žes­nė są­skai­ta už šil­dy­mą

 

Šiau­lie­tis Do­mas gy­ve­na nau­ja­me B ka­te­go­ri­jos na­me J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­s 43 name, 54 kvad­ra­ti­nių met­rų bu­te. Gruo­džio mė­ne­sį už šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį Do­mas su­mo­kė­jo 130 li­tų. Na­mie šil­ta ir jau­ku, nors vy­ras gy­ve­na pir­ma­me aukš­te ir kam­pi­nia­me bu­te.

 

Šia­me na­me šil­dy­mas au­to­no­mi­nis du­ji­nis, pa­ts žmo­gus ga­li re­gu­liuo­tis šil­dy­mo in­ten­sy­vu­mą, su­tau­py­ti lei­džia bu­te įreng­tas ter­mo­re­gu­lia­to­rius, ku­ris re­gu­liuo­ja šil­dy­mą ir už­tik­ri­na, kad be rei­ka­lo ne­bū­tų de­gi­na­mos du­jos. Kol Do­mas bū­na dar­be, bu­te pa­lai­ko­ma 18 laips­nių

 

tem­pe­ra­tū­ra, o šil­dy­mas au­to­ma­tiš­kai įsi­jun­gia prieš dar­bo pa­bai­gą. Be to, šil­dy­mas au­to­ma­tiš­kai iš­jun­gia­mas nak­čiai, o įsi­jun­gia tik ry­te.

 

Na­mas šil­tas, pa­sta­ty­tas iš ko­ky­biš­kų me­džia­gų, to­dėl bu­tas, kai iš­si­jun­gia šil­dy­mas, neat­šą­la. Ren­kan­tis bu­tą Do­mui bu­vo la­bai svar­bu, kad ne­reik­tų „šil­dy­ti mies­to“ ir be rei­ka­lo mo­kė­ti už šil­dy­mą.

Do­mo ma­ma gy­ve­na E ka­te­go­ri­jos ply­ti­nia­me na­me Til­žės gat­vė­je (šiau­lie­čių va­di­na­ma­me Rau­dond­va­ry­je) 49 kvad­ra­ti­nių met­rų bu­te. Ji gruo­džio mė­ne­sį už šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį su­mo­kė­jo be­veik tri­gu­bai dau­giau – 360 li­tų, nors na­mie nė­ra taip šil­ta.

 

San­do­ris be ser­ti­fi­ka­to neį­ma­no­mas

 

Jei Do­mas ar jo ma­ma su­ma­ny­tų sa­vo būs­tą par­duo­ti, jie pri­va­lė­tų no­ta­rui pa­teik­ti pa­sta­to ener­gi­nio nau­din­gu­mo se­ri­fi­ka­tą. To­kia tvar­ka įsi­ga­lio­jo nuo šių me­tų sau­sio 9-tos die­nos. Dau­gia­bu­tis, ku­ria­me gy­ve­na Do­mas, jau tu­ri B ka­te­go­ri­jos ser­ti­fi­ka­tą, ku­ris pa­ke­lia būs­to ver­tę, nes ga­ran­tuo­ja, kad būs­to ener­gi­nės są­nau­dos yra ne­di­de­lės. Do­mo ma­ma tu­rė­tų ser­ti­fi­ka­tą išiim­ti ir pa­teik­ti no­ta­rui.

 

Da­rius Jo­nu­tis, Šiau­lių 6-to­jo no­ta­ri­nio biu­ro no­ta­ras, ti­ki­na, kad per pa­sta­rą­siais sa­vai­tes po nau­jo­sios tvar­kos įsi­ga­lio­ji­mo, klien­tų pa­ni­kos ar di­des­nio pa­si­pik­ti­ni­mo ne­su­lauk­ta.

 

„Kai ku­rie būs­to par­da­vė­jai ži­no nau­ją­ją tvar­ką, kai ku­rie apie ją dar ne­gir­dė­jo ir nu­stem­ba, kai rei­kia su­mo­kė­ti pa­pil­do­mus 100-200 li­tų už būs­to ser­ti­fi­ka­vi­mą. Ta­čiau daž­niau­siai pra­šo nu­sta­ty­ti stan­dar­ti­nę, pra­sčiau­sią ir pi­giau­sią G kla­sę, neap­žiū­rint bu­to, nes pir­kė­jams ge­riau­sias ser­ti­fi­ka­tas – są­skai­tos už šil­dy­mą“, – sa­ko D. Jo­nu­tis.

 

Ti­pi­nio G kla­sės ser­ti­fi­ka­to, ku­riam ne­rei­kia net į vie­tą va­žiuo­ti, iš­da­vi­mas Šiau­liuo­se kai­nuo­ja apie 100-120 li­tų. Jei, pir­kė­jui rei­ka­lau­jant, no­ri­ma nu­sta­ty­ti rea­lų būs­to ener­gi­nio nau­din­gu­mo koe­fi­cien­tą, vyks­tant į vie­tą, tek­tų pa­klo­ti apie 250-300 li­tų.

 

Nuo „kiau­ro“ iki pa­sy­vaus na­mo

 

Pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vas iš­duo­dant tech­ni­nes są­ly­gas nau­jai sta­to­miems na­mams rei­ka­lau­ja­ma, kad na­mo ener­gi­nio nau­din­gu­mo koe­fi­cien­tas bū­tų ne ne ma­že­nis nei C kla­sės, nuo 2014 me­tų – B kla­sės, nuo 2016-ųjų – A kla­sės, o nuo 2020-tų­jų tech­ni­nės są­ly­gos, pla­nuo­ja­ma, bus iš­duo­da­mos tik pa­sy­viems A+ ir A++ na­mams, ku­rie tu­rės ir alt­er­na­ty­vų elekt­ros ener­gi­jos šal­ti­nį, kaip sau­lės ko­lek­to­rius, geo­ter­mi­nį šil­dy­mą ar mi­ni vė­jo jė­gai­nes. Tuo sie­kia­ma iki 2020 me­tų 20 pro­cen­tų pa­di­din­ti pa­sta­tų ener­gi­nį efek­ty­vu­mą bei su­ma­žin­ti ang­lies dvi­de­gi­nio iš­sky­ri­mą.

 

„Tai ir ge­ra ži­nia, ir blo­ga. Vie­na ver­tus, pa­sta­tai, nau­do­jant ko­ky­biš­kes­nes me­džia­gas, ga­li brang­ti, ki­ta ver­tus, jie tik­rai bus ko­ky­biš­ki, o dėl ženk­liai pi­ges­nės eksp­loa­ta­ci­jos bus su­tau­po­ma mo­kes­čių pa­vi­da­lu, jau ne­kal­bant apie su­ma­žė­ju­sią ap­lin­kos tar­šą ir ma­žes­nes ku­ro są­nau­das“, – sa­ko Ge­na­di­jus Mik­šys, pa­sta­tų ener­gi­nio efek­ty­vu­mo ser­ti­fi­ka­vi­mo eks­per­tas.

 

Pa­sak G. Mik­šio, jau nuo praė­ju­sių me­tų va­sa­rio at­si­ra­do kla­sės nuo A++ (pa­sy­vaus na­mo) iki G (pra­ktiš­kai kiau­ro na­mo), ku­rio­mis pri­va­lo­mai bu­vo ver­ti­na­mi nau­jos sta­ty­bos na­mai ar­ba se­ni na­mai ir bu­tai, to pa­gei­dau­jant pir­kė­jui. Ta­čiau šie­met ši są­ly­ga ta­po pri­va­lo­ma su­da­rant bet ko­kį pir­ki­mo-par­da­vi­mo san­do­rį.

 

Kaip nu­sta­to­mas pa­sta­to ener­gi­nio nau­din­gu­mo koe­fi­cien­tas

 

Pa­sak G. Mik­šio, pa­sta­tų ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­vi­mo pro­gra­ma įver­ti­na ne tik sie­nų sto­rį ir plas­ti­ki­nius lan­gus, bet, svar­biau­sia, na­mo šil­dy­mo ir ven­ti­lia­vi­mo sis­te­mos, karš­to van­dens ruo­ši­mo įren­gi­nius. Vi­sa tai įver­ti­nus spe­cia­lia pro­gra­ma, gau­na­ma ener­gi­nė kla­sė.

 

Kuo aukš­tes­nė kla­sė, tuo ma­žiau teks mo­kė­ti už šil­dy­mą.

 

Anot G. Mik­šio, ši pro­gra­ma ga­li la­bai pa­si­tar­nau­ti sta­tant ar re­no­vuo­jant būs­tą. „Pa­vyz­džiui, žmo­gus at­ne­ša tech­ni­nes są­ly­gas, aš pa­skai­čiuo­ju ir gau­nu C kla­sę, ta­da pa­ta­riu žmo­gui, kad jis ga­lė­tų gau­ti B kla­sę, jei tik įdė­tų ant­ras du­ris tam­bū­rui. Taip ir pa­ge­rin­tų ka­te­go­ri­ją, ir ma­žiau kū­ren­ti rei­kė­tų“, – pa­ta­ria eks­per­tas.

 

Dau­giau­sia Šiau­liuo­se – D ir E kla­sės na­mų

 

Anot G. Mik­šio, šiai die­nai jam te­ko ser­ti­fi­kuo­ti tik vie­ną dau­gia­bu­tį nau­jos sta­ty­bos B ka­te­go­ri­jos na­mą J.Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je.

 

„C ka­te­go­ri­jos na­mai yra lai­ko­mi pa­kan­ka­mai tau­piais. Ta­ry­bi­nių lai­kų sta­ty­ba – si­li­ka­ti­nė ply­ta su tar­pu – E kla­sė, dau­giau ne­gau­si. Mū­ri­niai na­mai cent­re – D ar­ba E kla­sės. Be­veik vi­si re­no­vuo­ti na­mai tu­ri C kla­sę“, – var­di­ja pa­šne­ko­vas.

 

Ko­dėl na­mai po re­no­va­ci­jos vis­tiek ne­re­tai tu­ri pa­kan­ka­mai že­mą ka­te­go­ri­ją?

 

Anot G.Mik­šio, ap­šil­tin­tos sie­nos ir su­dė­ti plas­ti­ki­niai lan­gai – dar ne vis­kas. Jei šil­dy­mo sis­te­ma kiek­vie­na­me bu­te ne­tu­ri re­gu­lia­to­rių, ser­ti­fi­ka­vi­mo ro­dik­liai iš kar­to ma­žė­ja.

 

„Šian­dien pa­grin­di­nis da­ly­kas, lei­džian­tis su­tau­py­ti – vi­daus šil­dy­mo sis­te­mos su­tvar­ky­mas. Ba­lan­si­niai ven­ti­liai ant sto­vų lei­džia su­tau­py­ti apie 10-15 pro­cen­tų šil­dy­mo kaš­tų“, – sa­ko G. Mik­šys.

 

Be­je, se­niems dau­gia­bu­čiams ne­pri­va­lo­ma ati­tik­ti kla­sę, jiems tie­siog pri­va­lo­ma tu­rė­ti ser­ti­fi­ka­tą, kad bū­tų ži­no­ma, ko­kia yra jų si­tua­ci­ja.

 
Kitos teminės naujienos:
 
Vardas:
El. paštas:
 
Statyba -> Super namų projektai, Mūrinių namų projektai, Karkasinių namų projektai, Rąstinių namų projektai, Pirčių projektai, Kiti projektai, Mūriniai namai, Namai iš blokelių, Plytiniai namai, Gelžbetoniai namai, Rąstiniai namai, Rankų darbo namai, Klijuoto tašo namai, Tekintų rąstų namai, Frezuotų rąstų namai, Karkasiniai namai, Skydiniai namai, Moduliniai namai, Šiaudiniai namai, Pasyvūs namai, Fasadai, Langai, Plastikiniai langai, Mediniai langai, Langai iš aliuminio, Stoglangiai, Durys, Lauko durys, Vidaus durys, Stogai,stogo dangos, Čerpiniai, čerpių stogai, Skiedriniai stogai, Nendriniai stogai, Žemių stogai, Plieninės dangos, Bituminės dangos, Pastatų šiltinimas, Izoliacinės medžiagos, Impregnantai, Technologijos, įrankiai, Pamatai, Juostiniai pamatai, Seklieji pamatai, Gręžtiniai pamatai, Sraigtiniai pamatai, Pamatų statymas Įrengimas -> Klijai ir glaistai Dažai, Sienų ir lubų apdaila, Grindys, grindų dangos, Šildymas, Skysto kuro katilai, Geoterminis Šildymas, Grindinis šildymas, Kieto kuro katilai, Joniniai katilai, IR šildymas, Saulės energija, Dujiniai katilai, Vonios įranga, Gipso kartono sistemos, Marmuras ir granitas, Vėdinimas, Kaminai, Elektros sistemos, Namų valdymo sistemos, Metaliniai katilai , Vonios įrangos statymas , Dažai sienoms
Interjeras -> Baldai, aksesuarai, Interjero kūrimas, Židiniai, krosnelės, Laiptai, laiptų įrengimas, Žaliuzės, roletai, Užuolaidos, Buitinė technika, Užuolaidos miegamajame, Židinių apdailos medžiagos, Laiptų kaina
Aplinka -> Pirtys, pirčių įranga, Aplinkos tvarkymas, Tvoros, vartai, Kubilai, Lieptai, Lauko baldai, pavėsinės, Baseinai, fontanai, Pirčių įrengimo kaina , Tvoros vartai , Pavėsinių gamyba , Baseinų technologijos
2009-2020 Visos teisės saugomos © UAB "Super namai", Lazdynų g. 21-111 , Vilnius , tel.: (8~614) 1444 2, info@supernamai.lt