Temos:


Naujos įmonės:

Ką karantino metu nuveikėte namuose?
Perdažėme sienas
Atnaujinome baldus
Įsigijome naujos buitinės technikos
Atnaujinome aplinką
Pakeitėme grindis


news
Naujienos

 

Kiek kainuoja brangiausias šildymas Lietuvoje?
2012-09-16 Šaltinis: Janina VANSAUSKIENĖ, www.siauliukrastas.lt

Lie­tu­vo­je bran­giau­sia ši­lu­ma yra Pak­ruo­jy­je – 37,30 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę. Kai­nos re­kor­das „Pak­ruo­jo ši­lu­mo­je“ su­muš­tas, nes per va­sa­rą su­var­to­jus ma­žiau gam­ti­nių du­jų ši­lu­mai ga­min­ti, išau­go du­jų tie­ki­mo mo­kes­tis. Gy­ven­to­jams teks ap­mo­kė­ti ir ši­lu­mos tie­kė­jų sko­las.


Kiek kainuoja brangiausias šildymas Lietuvoje?
Nuotr. Ginos Kubiliūtės/15min.lt

Lau­kia pri­bloš­kian­čios są­skai­tos Dau­ge­lį pa­kruo­jie­čių są­skai­tos už šil­dy­mą rug­sė­jo mė­ne­sį ga­li pri­blokš­ti. Praė­ju­sią žie­mą už ši­lu­mos ki­lo­vat­va­lan­dę te­ko mo­kė­ti ma­žiau, o da­bar – bran­giau­siai ša­ly­je. Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­ja (VKEKK) rug­sė­jo pra­džio­je pa­tvir­ti­no nau­jas ši­lu­mos kai­nas. Kai ku­riuo­se ša­lies mies­tuo­se ši­lu­ma pi­go, o Pak­ruo­jy­je cent­ra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos bran­gi­mo ten­den­ci­ja pa­sie­kė re­kor­dą – 37,30 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę (su PVM).

Pas­ta­ruo­sius me­tus Pak­ruo­jy­je šil­dy­mo kai­nos lai­ko­si aukš­čiau­sios. Praė­ju­sių me­tų lapk­ri­tį vie­na ši­lu­mos ki­lo­vat­va­lan­dė kai­na­vo 32,79 cen­to, ir su ne­žy­miais svy­ra­vi­mais kas mė­ne­sį au­go. „Ši­lu­mos kai­nos per­skai­čiuo­ja­mos kiek­vie­ną mė­ne­sį, o mo­kes­tis už du­jas kiek­vie­nai ka­ti­li­nei kei­čia­si kas dvi sa­vai­tes“, – apie du­jų kai­nos įta­ką šil­dy­mui aiš­ki­no „Pak­ruo­jo ši­lu­mos“ di­rek­to­rius Jo­nas Bu­me­lis.

Nuo me­tų pra­džios gam­ti­nės du­jos bran­go 22,6 pro­cen­to. VKEKK duo­me­ni­mis, ši­lu­mos kai­na vi­du­ti­niš­kai pa­di­dė­jo 11,4 pro­cen­to. Šiuo me­tu vi­du­ti­nė ši­lu­mos kai­na yra apie 30 cen­tų už ki­lo­vat­va­lan­dę. Bio­ku­ras ne­gelbs­ti „Va­sa­rą gam­ti­nių du­jų su­de­gi­no­me ma­žiau, to­dėl au­to­ma­tiš­kai išau­ga du­jų tie­ki­mo mo­kes­tis – jis gam­ti­nių du­jų su­tar­ty­je iš­dės­ty­tas me­tams“, – apie prie­žas­tis, re­kor­diš­kai išau­gi­nu­sias ši­lu­mos kai­ną, aiš­ki­na „Pak­ruo­jo ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Jo­nas Bu­me­lis.

Šia va­sa­rą Pak­ruo­jo cent­ri­nė­je ka­ti­li­nė­je bu­vo kū­re­na­mas vie­nas bio­ku­ro ka­ti­las šil­tam van­de­niui ruoš­ti. Gam­ti­nės du­jos bu­vo de­gi­na­mos tik tri­jo­se ma­žes­nė­se kvar­ta­li­nė­se ka­ti­li­nė­se, to­dėl jų su­var­to­ta ge­ro­kai ma­žiau. Eko­no­mi­nio efek­to, de­gi­nant bio­ku­rą, pa­kruo­jie­čiams at­ro­do dar teks il­go­kai lauk­ti, nors ši­lu­mi­nin­kai ti­ki­si jau ki­tų me­tų šil­dy­mo se­zo­ną pra­dė­ti re­konst­ra­vę cent­ri­nę ka­ti­li­nę. Jo­je bū­tų pa­sta­ty­tas ant­ras ga­lin­gas bio­ku­ro ka­ti­las, ku­rio pa­jė­gu­mų pa­kak­tų ir būs­tams šildyti.

Šiuo me­tu bio­ku­ru pa­ga­mi­na­ma kiek dau­giau nei 30 pro­cen­tų mies­tui rei­kia­mo ši­lu­mos kie­kio. „Di­de­lių vil­čių, kad pa­vyks gerokai su­ma­žin­ti šil­dy­mo kai­nas, ne­turime. Sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­ba lei­do sko­lin­tis 5 mi­li­jo­nus li­tų ka­ti­li­nės re­konst­ruk­ci­jai. 50 pro­cen­tų pro­jek­to ver­tės bus den­gia­ma iš LAIF lė­šų, o li­ku­sias sko­lin­tas lė­šas teks var­to­to­jams deng­ti“, – apie į ši­lu­mos kai­nas ki­tų me­tų šil­dy­mo se­zo­no pra­džio­je sa­ko „Pak­ruo­jo ši­lu­mos“ di­rek­to­rius.

 
Kitos teminės naujienos:
 
Vardas:
El. paštas:
 
Statyba -> Super namų projektai, Mūrinių namų projektai, Karkasinių namų projektai, Rąstinių namų projektai, Pirčių projektai, Kiti projektai, Mūriniai namai, Namai iš blokelių, Plytiniai namai, Gelžbetoniai namai, Rąstiniai namai, Rankų darbo namai, Klijuoto tašo namai, Tekintų rąstų namai, Frezuotų rąstų namai, Karkasiniai namai, Skydiniai namai, Moduliniai namai, Šiaudiniai namai, Pasyvūs namai, Fasadai, Langai, Plastikiniai langai, Mediniai langai, Langai iš aliuminio, Stoglangiai, Durys, Lauko durys, Vidaus durys, Stogai,stogo dangos, Čerpiniai, čerpių stogai, Skiedriniai stogai, Nendriniai stogai, Žemių stogai, Plieninės dangos, Bituminės dangos, Pastatų šiltinimas, Izoliacinės medžiagos, Impregnantai, Technologijos, įrankiai, Pamatai, Juostiniai pamatai, Seklieji pamatai, Gręžtiniai pamatai, Sraigtiniai pamatai, Pamatų statymas Įrengimas -> Klijai ir glaistai Dažai, Sienų ir lubų apdaila, Grindys, grindų dangos, Šildymas, Skysto kuro katilai, Geoterminis Šildymas, Grindinis šildymas, Kieto kuro katilai, Joniniai katilai, IR šildymas, Saulės energija, Dujiniai katilai, Vonios įranga, Gipso kartono sistemos, Marmuras ir granitas, Vėdinimas, Kaminai, Elektros sistemos, Namų valdymo sistemos, Metaliniai katilai , Vonios įrangos statymas , Dažai sienoms
Interjeras -> Baldai, aksesuarai, Interjero kūrimas, Židiniai, krosnelės, Laiptai, laiptų įrengimas, Žaliuzės, roletai, Užuolaidos, Buitinė technika, Užuolaidos miegamajame, Židinių apdailos medžiagos, Laiptų kaina
Aplinka -> Pirtys, pirčių įranga, Aplinkos tvarkymas, Tvoros, vartai, Kubilai, Lieptai, Lauko baldai, pavėsinės, Baseinai, fontanai, Pirčių įrengimo kaina , Tvoros vartai , Pavėsinių gamyba , Baseinų technologijos
2009-2020 Visos teisės saugomos © UAB "Super namai", Lazdynų g. 21-111 , Vilnius , tel.: (8~614) 1444 2, info@supernamai.lt