Temos:


Naujos įmonės:

Ką karantino metu nuveikėte namuose?
Perdažėme sienas
Atnaujinome baldus
Įsigijome naujos buitinės technikos
Atnaujinome aplinką
Pakeitėme grindisart

Straipsniai

 

Kas tu­ri rū­pin­tis bal­ko­nų re­mon­tu?
2017-06-30 Šaltinis: DMN inf.

Ko­dėl, kei­čiant bal­ko­nus dau­gia­bu­ty­je, už šiuos dar­bus tu­ri mo­kė­ti vi­si, net ir tie gy­ven­to­jai, ku­rie bal­ko­nų ne­tu­ri?


Kas tu­ri rū­pin­tis bal­ko­nų re­mon­tu? title=
Nuotr. Mainline Waterproofing

Pa­gal įsta­ty­mus ir tei­sės ak­tus kiek­vie­nas bu­to sa­vi­nin­kas yra vi­so pa­sta­to bend­rų­jų konst­ruk­ci­jų ir in­ži­ne­ri­nių tink­lų bend­ra­tur­tis. Ka­dan­gi ir lai­kan­čio­ji bal­ko­no konst­ruk­ci­ja, ir bal­ko­no ati­tva­rai (fa­sa­do ele­men­tai) yra pri­ski­ria­mi bend­ram na­mo tur­tui, su­ma už bal­ko­no re­mon­to dar­bus, ne­pai­sant to, gy­ven­to­jai nau­do­ja­si bend­ra nuo­sa­vy­be ar ne, yra pa­skirs­to­ma dau­gia­bu­čio bu­tų sa­vi­nin­kams, at­si­žvel­giant į jų tu­ri­mą nuo­sa­vy­bės plo­tą.

Pri­me­na­me, kad pa­gal sta­ty­bos reg­la­men­tą nuo­la­ti­nis dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ste­bė­ji­mas ir tech­ni­nė prie­žiū­ra yra at­lie­ka­mi pe­rio­diš­kai, bet ne re­čiau kaip kar­tą per tris mė­ne­sius, o gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­se, ku­rie pri­skir­ti ypa­tin­go sta­ti­nio ka­te­go­ri­jai, ne re­čiau kaip kar­tą per du mė­ne­sius. Se­zo­ni­nės gy­ve­na­mo­jo na­mo, at­ski­rų jo konst­ruk­ci­jų ir in­ži­ne­ri­nės įran­gos ap­žiū­ros at­lie­ka­mos pa­va­sa­rį ir ru­de­nį, pa­si­bai­gus ir prieš pra­si­de­dant pa­sta­tų šil­dy­mo se­zo­nui.

 Tech­ni­nių ap­žiū­rų me­tu yra tik­ri­na­mi bend­ro­jo nau­do­ji­mo ob­jek­tai ir konst­ruk­ci­jos, to­kie kaip na­mo pa­ma­tai, sie­nos, sto­gas, vamz­dy­nų san­da­ru­mas ir izo­lia­ci­ja, pa­tal­pų san­da­ru­mas, elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja, ši­lu­mos punk­tas, šil­dy­mo įren­gi­niai ir kt. At­li­kęs pa­sta­to ap­žiū­rą ir api­bend­ri­nęs su­rink­tą in­for­ma­ci­ją, būs­to ad­mi­nist­ra­to­rius dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jams tei­kia pa­siū­ly­mus ir re­ko­men­da­ci­jas dėl re­mon­to dar­bų na­me.

Jei ob­jek­tai yra ava­ri­nės būk­lės ir ke­lia grės­mę ap­lin­ki­niams, jų re­mon­tas yra at­lie­ka­mas pri­va­lo­ma tvar­ka ir re­mon­to iš­lai­dos pa­skirs­to­mos dau­gia­bu­čio bu­tų sa­vi­nin­kams ati­tin­ka­mai pa­gal jų tu­ri­mą plo­tą.

Gy­ven­to­jai, ne­ži­nan­tys, kur kreip­tis dėl bend­rų­jų ob­jek­tų ge­di­mų ar pa­tik­ros, ga­li su­si­siek­ti su sa­vo būs­to ad­mi­nist­ra­to­riu­mi, ku­ris in­for­muos apie ga­li­mus pro­ble­mos spren­di­mo bū­dus ar pa­dės at­lik­ti tech­ni­nę ap­žiū­rą.

 

UAB „Būs­to val­da“ di­rek­to­rius

Ša­rū­nas Ei­din­tas

 
Kiti teminiai straipsniai:
 
Vardas:
El. paštas:
 
Statyba -> Super namų projektai, Mūrinių namų projektai, Karkasinių namų projektai, Rąstinių namų projektai, Pirčių projektai, Kiti projektai, Mūriniai namai, Namai iš blokelių, Plytiniai namai, Gelžbetoniai namai, Rąstiniai namai, Rankų darbo namai, Klijuoto tašo namai, Tekintų rąstų namai, Frezuotų rąstų namai, Karkasiniai namai, Skydiniai namai, Moduliniai namai, Šiaudiniai namai, Pasyvūs namai, Fasadai, Langai, Plastikiniai langai, Mediniai langai, Langai iš aliuminio, Stoglangiai, Durys, Lauko durys, Vidaus durys, Stogai,stogo dangos, Čerpiniai, čerpių stogai, Skiedriniai stogai, Nendriniai stogai, Žemių stogai, Plieninės dangos, Bituminės dangos, Pastatų šiltinimas, Izoliacinės medžiagos, Impregnantai, Technologijos, įrankiai, Pamatai, Juostiniai pamatai, Seklieji pamatai, Gręžtiniai pamatai, Sraigtiniai pamatai, Pamatų statymas Įrengimas -> Klijai ir glaistai Dažai, Sienų ir lubų apdaila, Grindys, grindų dangos, Šildymas, Skysto kuro katilai, Geoterminis Šildymas, Grindinis šildymas, Kieto kuro katilai, Joniniai katilai, IR šildymas, Saulės energija, Dujiniai katilai, Vonios įranga, Gipso kartono sistemos, Marmuras ir granitas, Vėdinimas, Kaminai, Elektros sistemos, Namų valdymo sistemos, Metaliniai katilai , Vonios įrangos statymas , Dažai sienoms
Interjeras -> Baldai, aksesuarai, Interjero kūrimas, Židiniai, krosnelės, Laiptai, laiptų įrengimas, Žaliuzės, roletai, Užuolaidos, Buitinė technika, Užuolaidos miegamajame, Židinių apdailos medžiagos, Laiptų kaina
Aplinka -> Pirtys, pirčių įranga, Aplinkos tvarkymas, Tvoros, vartai, Kubilai, Lieptai, Lauko baldai, pavėsinės, Baseinai, fontanai, Pirčių įrengimo kaina , Tvoros vartai , Pavėsinių gamyba , Baseinų technologijos
2009-2020 Visos teisės saugomos © UAB "Super namai", Lazdynų g. 21-111 , Vilnius , tel.: (8~614) 1444 2, info@supernamai.lt