Temos:


Naujos įmonės:

Ką karantino metu nuveikėte namuose?
Perdažėme sienas
Atnaujinome baldus
Įsigijome naujos buitinės technikos
Atnaujinome aplinką
Pakeitėme grindis


news
Naujienos

 

Jei elekt­ros skai­tik­lį pa­kei­tė jums ne­sant
2012-05-31 Šaltinis: Povilas Lungė , Šiauliai plius

Su­si­ruo­šė­te su­mo­kė­ti už elekt­rą, nu­ra­šy­ti skai­tik­lio rod­me­nis, ati­da­rė­te du­re­les, o ten siurp­ri­zas – nau­jas skai­tik­lis. Ir pra­ne­ši­mas, kad bu­vo nu­ra­šy­ti se­no­jo rod­me­nys. Jums ne­da­ly­vau­jant. O jei jus ap­ga­vo? Jei rod­me­nys nu­ra­šy­ti bend­ro­vės nau­dai? Pa­na­šių min­čių ki­lo ir šiau­lie­čiui Jo­nui, ne­se­niai už mies­to įsi­gi­ju­siam na­mą. Anot jo, už elekt­rą bu­vo su­mo­kė­ta bu­vu­sių sa­vi­nin­kų į prie­kį.


Jei elekt­ros skai­tik­lį pa­kei­tė jums ne­sant
Nuotr. VE.lt

Vy­ras, ne­se­niai nu­vy­kęs į so­dy­bą, elekt­ros skai­tik­lio dė­žu­tė­je ra­do la­pe­lį, kad skai­tik­lis yra pa­keis­tas. Už­fik­suo­ti ir se­no­jo skai­tik­lio rod­me­nys, ke­lias­de­šimt ki­lo­vat­va­lan­džių ma­žes­ni, nei bu­vo su­mo­kė­ta.

„Ar ga­li LES­TO be sa­vi­nin­ko ži­nios ir bu­vi­mo vie­to­je pa­keis­ti skai­tik­lį, ku­ris įreng­tas lau­ke ant stul­po? – ste­bė­jo­si Jo­nas. – Jo­kių pra­ne­ši­mų, kad jis bus kei­čia­mas, ne­ga­vau, nors su­da­ry­da­mas su­tar­tį nu­ro­džiau ir pa­što ad­re­są, ir el. pa­štą, ir te­le­fo­no nu­me­rį.“

Ar ga­li gy­ven­to­jas bū­ti ga­ran­tuo­tas, kad skai­tik­lį kei­tęs LES­TO dar­bi­nin­kas bu­vo są­ži­nin­gas ir už­ra­šė rea­lius skai­tik­lio rod­me­nis? Vy­ras tei­gia ne­ži­nąs, kiek tiks­liai bu­vo iš­nau­do­jęs elekt­ros ener­gi­jos, tik pri­si­me­na, kad prieš įsi­gy­da­mas na­mą pa­si­žiū­rė­jęs, jog yra ne­ma­žai per­mo­kė­ta.

Tai­gi ma­te­ma­ti­nis už­da­vi­nys: su­mo­kė­ta iki 100 kWh (sa­ki­tik­lio rod­me­nys), rea­liai iš­nau­do­ta (LES­TO už­fik­suo­ta) iki 50, nau­jo skai­tik­lio rod­me­nys 2. Nuo ko­kio rod­mens gy­ven­to­jui rei­kia mo­kė­ti? Ar jam ne­teks bend­ro­vei do­va­no­ti pi­ni­gų, su­mo­kė­tų už 50 kWh, nors jų ne­spė­jo iš­nau­do­ti?

Vis­kas tei­sė­ta

Pa­si­ro­do, AB LES­TO ga­li be klien­to ži­nios ir jam ne­da­ly­vau­jant pa­keis­ti skai­tik­lius, įreng­tus bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se ar ob­jek­tų išo­rė­je, o apie skai­tik­lio pa­kei­ti­mą klien­tai in­for­muo­ja­mi tik pa­lie­kant in­for­ma­ci­nį pra­ne­ši­mą.

Ar ga­li gy­ven­to­jai bū­ti tik­ri, kad bend­ro­vės spe­cia­lis­tai tik­rai tei­sin­gai nu­ra­šė duo­me­nis? Gal pa­pras­čiau­siai pri­ra­šo­mos ke­lios ki­lo­vat­va­lan­dės LES­TO nau­dai? „Be dar­buo­to­jų, ku­rie kei­čia elekt­ros ener­gi­jos skai­tik­lius, bend­ro­vės skai­tik­lių san­dė­liuo­se nuim­to skai­tik­lio rod­me­nys pa­kar­to­ti­nai pa­tik­ri­na­mi at­sa­kin­gų as­me­nų, kad bū­tų už­tik­rin­ta dar­buo­to­jų tei­sin­go dar­bų at­li­ki­mo kont­ro­lė“, – tei­gia Er­nes­tas Nap­rys, AB LES­TO at­sto­vas ry­šiams su vi­suo­me­ne, ir pa­ti­ki­na, kad klien­to per­mo­kė­ta pi­ni­gų su­ma ne­dings. Kai skai­tik­lis yra pa­kei­čia­mas, o už elekt­ros ener­gi­ją yra su­mo­kė­ta dau­giau nei už­fik­suo­ta skai­tik­lio, per­mo­kos yra įskai­to­mos ap­skai­čiuo­jant klien­to ap­mo­kė­tą elekt­ros rod­me­nį.

Elekt­ros skai­tik­liai kei­čia­mi pa­si­bai­gus met­ro­lo­gi­nei pa­tik­rai ar­ba su­tri­kus jų funk­cio­na­vi­mui. Met­ro­lo­gi­nės pa­tik­ros vien­fa­ziams in­duk­ci­niams elekt­ros skai­tik­liams ga­lio­ji­mo lai­kas – 16 me­tų, tri­fa­ziams in­duk­ci­niams ir elekt­ro­ni­niams – 8 me­tai.

Nors vi­zua­liai ap­žiū­rė­jus kei­čia­mą elekt­ros skai­tik­lį jo­kių pa­ki­ti­mų ir ne­ma­ty­ti, jo de­ta­lės su­si­dė­vi me­cha­niš­kai, to­dėl su­var­to­ja­mos elekt­ros kie­kis ap­skai­čiuo­ja­mas ne­tiks­liai. Sa­vait­raš­tis „Šiau­liai plius“ jau ra­šė, kad klai­din­ga ma­ny­ti, jog se­nieji skai­tik­liai tiks­liau fik­sa­vo su­var­to­ja­mos elekt­ros kie­kį nei nau­jieji – se­nie­ji dėl me­cha­ni­nio nu­si­dė­vė­ji­mo tie­siog fik­suo­da­vo ne taip tiks­liai kaip nau­jie­ji. Nau­jai die­gia­mi elekt­ro­ni­niai elekt­ros ener­gi­jos skai­tik­liai yra du kar­tus tiks­les­ni ir jaut­res­ni nei se­nie­ji. Bū­tent toks skai­tik­lis ir bu­vo įdieg­tas į re­dak­ci­ją be­si­krei­pu­sio šiau­lie­čio so­dy­bo­je.

„Jei vis dėl­to gy­ven­to­jams ky­la abe­jo­nių dėl skai­tik­lio funk­cio­na­vi­mo, jie ga­li kreip­tis į te­ri­to­ri­nį LES­TO klien­tų ap­tar­na­vi­mo cent­rą ar­ba re­gist­ruo­ti sa­vo pra­ne­ši­mą kon­tak­tų cent­ro te­le­fo­nu 1802. LES­TO spe­cia­lis­tai at­vyks ir pa­tik­rins skai­tik­lį. Jei bus nu­sta­ty­tas ge­di­mas, skai­tik­lis bus pa­keis­tas, o už­fik­suo­tos elekt­ros ener­gi­jos kie­kis bus per­skai­čiuo­tas pa­gal anks­čiau su­var­to­tos elekt­ros ener­gi­jos kie­kių vi­dur­kį“, – tei­gia Er­nes­tas Nap­rys, AB LES­TO at­sto­vas ry­šiams su vi­suo­me­ne.

Van­dens ir du­jų skai­tik­liai – pa­tal­po­se

Jei dau­gu­ma elekt­ros skai­tik­lių įreng­ta bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se ar ob­jek­tų išo­rė­je, tai spe­cia­lis­tai, no­rė­da­mi pa­keis­ti du­jų ar van­dens skai­tik­lį, tu­ri bels­tis gy­ven­to­jams į du­ris.

Bend­ro­vė „Lie­tu­vos du­jos“ at­lie­ka at­ran­ki­nę met­ro­lo­gi­nę skai­tik­lių pa­tik­rą. Skai­tik­liai, pa­te­kę į kont­ro­li­nės gru­pės im­tį, yra iš­mon­tuo­ja­mi, o vie­toj jų su­mon­tuo­ja­mi ki­ti, tu­rin­tys ati­tik­ties įver­ti­ni­mą.

„Jei bend­ro­vės ins­pek­to­riai ne­nus­ta­to pa­žei­di­mo – skai­tik­lio su­ga­di­ni­mo at­ve­jo, tai var­to­to­jo duo­me­nų ba­zė­je anu­liuo­ja­me pri­skai­čiuo­tus ir at­sta­to­me fak­tiš­kai ras­tus du­jų kie­kius. Jei su­si­da­ro per­mo­ka, tai gy­ven­to­jo pra­šy­mu ji ga­li bū­ti grą­žin­ta į jo są­skai­tą ar­ba ji ga­li bū­ti į­skai­ty­ta į bū­si­mus mo­kė­ji­mus mo­kant pa­gal ga­lio­sian­čias du­jų kai­nas“, – tei­gia Si­gi­ta Pet­ri­ko­ny­tė-Jur­kū­nie­nė, AB „Lie­tu­vos du­jos“ at­sto­vė spau­dai.

UAB „Šiau­lių van­de­nys“ dau­gia­bu­čių na­mų bu­tuo­se įreng­tų ge­ria­mo­jo van­dens skai­tik­lių met­ro­lo­gi­nę pa­tik­rą at­lie­ka kas ket­ve­rius me­tus. Da­bar dau­gia­bu­čių na­mų bu­tuo­se kei­čia­mi šal­to van­dens skai­tik­liai, įreng­ti iki 2008 m. bir­že­lio 30 d.

„Jei nu­tin­ka taip, kad rei­kia gy­ven­to­jui keis­ti skai­tik­lį, o jis bū­na su­mo­kė­jęs į prie­kį, į tai at­si­žvel­gia­ma“, – tei­gia Vai­da Preik­šai­tie­nė, UAB „Šiau­lių van­de­nys“ Ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to re­fe­ren­tė.

„Pir­miau­sia pa­tik­ri­na­ma skai­tik­lio būk­lė. Jei jis vei­kia, ne­pa­žeis­tas, tai į prie­kį ap­mo­kė­ti ku­bi­niai karš­to van­dens met­rai įskai­to­mi kaip nau­jo skai­tik­lio pra­di­niai rod­me­nys. Jei skai­tik­lis ne­vei­kia ar yra pa­žeis­tas, ta­da at­lie­ka­ma karš­to van­dens su­var­to­ji­mo ana­li­zė, at­si­žvel­gia­ma į skai­tik­lio ge­di­mo prie­žas­tis ir AB „Šiau­lių ener­gi­ja“ su­da­ry­ta ko­mi­si­ja prii­ma ga­lu­ti­nį spren­di­mą“, – tei­gė To­ma Grikš­tie­nė, AB „Šiau­lių ener­gi­ja“ at­sto­vė spau­dai.

Gy­ven­to­jai kar­tais gud­rau­ja

Įvai­rios per­mo­kos at­si­ran­da ir dėl ki­to­kių, kar­tais ne vi­sai gra­žių, prie­žaš­čių. Siek­da­mi su­tau­py­ti už du­jas, elekt­rą ar van­de­nį, gy­ven­to­jai grie­bia­si įvai­rių gud­ry­bių. Kraš­tu­ti­nė prie­mo­nė – skai­tik­lio su­ga­di­ni­mas. Ki­ti ban­do su­tau­py­ti ir su­ži­no­ję, kad pa­slau­ga brangs, tie­siog su­mo­kėdami už dar ne­su­nau­do­tą elekt­ros ar du­jų kie­kį. Ta­da su pro­ble­ma su­si­du­ria­ma ne tik kei­čiant skai­tik­lius, bet ir vyk­dant ei­li­nę duo­me­nų nu­ra­šy­mo pa­tik­rą.

Va­kar Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­ja pa­tvir­ti­no di­des­nes du­jų kai­nas bui­ti­niams var­to­to­jams. Du­jos gy­ven­to­jams brangs šiek tiek dau­giau nei penk­ta­da­liu, tai­gi neat­me­ta­ma, kad gy­ven­to­jai, siek­da­mi su­tau­py­ti, puls mo­kė­ti „į prie­kį“.

Pa­di­din­ti ta­ri­fai gy­ven­to­jams įsi­ga­lios nuo lie­pos 1 d. Var­to­to­jai, ku­rie per me­tus su­nau­do­ja iki 500 kub. m gam­ti­nių du­jų, mo­kės kin­ta­mą ta­ri­fo da­lį – 2,79 Lt/kub. m (46 ct dau­giau). Gy­ven­to­jai, su­var­to­jan­tys per me­tus 500–20 000 kub. m, mo­kės 2,17 Lt/kub. m (42 ct dau­giau). Pas­to­vus ta­ri­fas už gam­ti­nes du­jas iš­liks tas pa­ts (I gru­pės var­to­to­jams – 1,95 Lt/mėn., II gru­pės var­to­to­jams – 13,81 Lt/mėn.).

Pas­kai­čiuo­ta, kad vi­du­ti­niš­kai var­to­to­jui są­skai­ta už du­jas pa­di­dės 1,3 Lt. Tiems, ku­rie du­jo­mis šil­do­si na­mus, są­skai­ta ga­li išaug­ti dau­giau nei šim­tu li­tų.

Su­ži­no­ję apie brang­sian­čias du­jas, pa­kal­bin­ti pa­šte mo­kes­čius mo­kan­tys žmo­nės tei­gė tik­rai ki­tą mė­ne­sį su­mo­kė­sian­tys dau­giau, ne­gu iš tik­rų­jų su­nau­do­jo du­jų. „Gal daug į prie­kį ir ne­mo­kė­siu, bet ke­pa­lui duo­nos tik­rai liks, – šyp­so­jo­si vy­res­nio am­žiaus mo­te­ris. – Juk ir mums, sen­jo­rams, rei­kia gy­ven­ti.“

„Lie­tu­vos du­jų“ duo­me­nų ba­zė, pa­si­tel­kus įvai­rias me­to­di­kas, ro­do kiek du­jų tu­rė­tų su­var­to­ti gy­ven­to­jai. At­siž­vel­gia­ma į oro tem­pe­ra­tū­rą ir ki­tus fak­to­rius. Jei ma­to­ma, kad gy­ven­to­jas su­var­to­jo dau­giau ar yra ko­kių nors nea­ti­ti­ki­mų, ins­pek­to­riai vyks­ta tik­rin­ti, – tei­gė „Lie­tu­vos du­jų“ at­sto­vė spau­dai. Nus­ta­čius per­mo­ką, gy­ven­to­jas tu­ri mo­kė­ti nuo ins­pek­to­riaus už­fik­suo­to rod­mens nau­jo­mis ga­lio­jan­čio­mis kai­no­mis. Per­mo­ka ar­ba ga­li bū­ti grą­žin­ta, ar­ba lie­ka tol, kol iš­si­ly­gi­na su­ma.“

Tai­gi gy­ven­to­jai ne­bū­na bau­džia­mi. Jei nu­si­šyp­sos lai­mė ir bend­ro­vės „Lie­tu­vos du­jos“ ins­pek­to­riai neap­si­lan­kys pas jus na­mie, bū­si­te su­tau­pę vie­ną ki­tą li­tą. „Vi­si juk mo­ka į prie­kį, tik rei­kia tai da­ry­ti pro­tin­gai – ne­pri­si­ra­šy­ti šim­tus „ku­bų“, – drau­giš­kai pa­ta­rė vy­res­nio am­žiaus vy­ras.

Kai brangs­ta elekt­ros ener­gi­ja, AB LES­TO taip pat pa­ste­bi išau­gu­sius dek­la­ruo­ja­mus su­var­to­tos elekt­ros kie­kius, ta­čiau tai nė­ra ryš­ki ten­den­ci­ja, svy­ra­vi­mai nė­ra di­de­li.

„Jei LES­TO nu­sta­to, kad var­to­to­jo dek­la­ruo­ti skai­tik­lio rod­me­nys smar­kiai ski­ria­si nuo įpras­tai kas mė­ne­sį nu­ro­do­mų, skai­tik­lis ga­li bū­ti pa­tik­rin­tas ir, nu­sta­čius nea­ti­ti­ki­mų, at­lie­ka­mi per­skai­čia­vi­mai. Jie ga­li bū­ti at­lik­ti ir įpras­tų pa­tik­ri­ni­mų me­tu, jei už­fik­suo­ja­mas di­des­nis nea­ti­ti­ki­mas. Pa­tik­ri­ni­mo me­tu iki už­fik­suo­to rod­mens su­var­to­tos elekt­ros ener­gi­jos kie­kis ap­skai­to­mas bu­vu­sia kai­na, o po pa­tik­ri­ni­mo – nau­jo­mis kai­no­mis, to­dėl klien­tai, no­rė­ję ne­są­ži­nin­gai pa­si­nau­do­ti si­tua­ci­ja, ne­tu­rė­tų nu­steb­ti, jei vė­liau ap­mo­kė­tas elekt­ros ener­gi­jos kie­kis nea­ti­tiks dek­la­ruo­tų rod­me­nų ir rei­kės pa­deng­ti skir­tu­mą. Pa­pil­do­mos nuo­bau­dos nė­ra tai­ko­mos“, – tei­gia bend­ro­vės at­sto­vas.

Anot „Šiau­lių van­de­nų“ at­sto­vės Džiul­je­tos Mar­ti­nai­tie­nės, van­duo bran­go prieš ke­le­rius me­tus, to­dėl da­bar ne­nus­ta­to­ma ir at­ve­jų, kad gy­ven­to­jai pikt­nau­džiau­tų prieš pa­bran­gi­nant pa­slau­gą su­mo­kė­da­mi dau­giau.
 

 
Kitos teminės naujienos:
 
Vardas:
El. paštas:
 
Statyba -> Super namų projektai, Mūrinių namų projektai, Karkasinių namų projektai, Rąstinių namų projektai, Pirčių projektai, Kiti projektai, Mūriniai namai, Namai iš blokelių, Plytiniai namai, Gelžbetoniai namai, Rąstiniai namai, Rankų darbo namai, Klijuoto tašo namai, Tekintų rąstų namai, Frezuotų rąstų namai, Karkasiniai namai, Skydiniai namai, Moduliniai namai, Šiaudiniai namai, Pasyvūs namai, Fasadai, Langai, Plastikiniai langai, Mediniai langai, Langai iš aliuminio, Stoglangiai, Durys, Lauko durys, Vidaus durys, Stogai,stogo dangos, Čerpiniai, čerpių stogai, Skiedriniai stogai, Nendriniai stogai, Žemių stogai, Plieninės dangos, Bituminės dangos, Pastatų šiltinimas, Izoliacinės medžiagos, Impregnantai, Technologijos, įrankiai, Pamatai, Juostiniai pamatai, Seklieji pamatai, Gręžtiniai pamatai, Sraigtiniai pamatai, Pamatų statymas Įrengimas -> Klijai ir glaistai Dažai, Sienų ir lubų apdaila, Grindys, grindų dangos, Šildymas, Skysto kuro katilai, Geoterminis Šildymas, Grindinis šildymas, Kieto kuro katilai, Joniniai katilai, IR šildymas, Saulės energija, Dujiniai katilai, Vonios įranga, Gipso kartono sistemos, Marmuras ir granitas, Vėdinimas, Kaminai, Elektros sistemos, Namų valdymo sistemos, Metaliniai katilai , Vonios įrangos statymas , Dažai sienoms
Interjeras -> Baldai, aksesuarai, Interjero kūrimas, Židiniai, krosnelės, Laiptai, laiptų įrengimas, Žaliuzės, roletai, Užuolaidos, Buitinė technika, Užuolaidos miegamajame, Židinių apdailos medžiagos, Laiptų kaina
Aplinka -> Pirtys, pirčių įranga, Aplinkos tvarkymas, Tvoros, vartai, Kubilai, Lieptai, Lauko baldai, pavėsinės, Baseinai, fontanai, Pirčių įrengimo kaina , Tvoros vartai , Pavėsinių gamyba , Baseinų technologijos
2009-2020 Visos teisės saugomos © UAB "Super namai", Lazdynų g. 21-111 , Vilnius , tel.: (8~614) 1444 2, info@supernamai.lt