Temos:


Naujos įmonės:

Ką karantino metu nuveikėte namuose?
Perdažėme sienas
Atnaujinome baldus
Įsigijome naujos buitinės technikos
Atnaujinome aplinką
Pakeitėme grindis


news
Naujienos

 

Į šildymo sezoną – kaip į karą
2012-09-05

Šiau­lie­čiams nuo spa­lio ši­lu­ma tu­rė­tų pig­ti apie 15 pro­cen­tų – dėl pra­dė­to de­gin­ti bio­ku­ro. Bet kiau­ri na­mai to­liau tuš­tins ki­še­nes. Apsk­ri­ty­je bran­giau­sias šil­dy­mo se­zo­nas lau­kia Jo­niš­kio, kur ši­lu­mai ga­min­ti de­gi­na­mos tik gam­ti­nės du­jos, ir Pak­ruo­jo gy­ven­to­jų. Į šil­dy­mo se­zo­ną – kaip į ka­rą.


Į šildymo sezoną – kaip į karą
Nuotr. ehow.com

Kai­na dar ky­la

Šiau­lių mies­to ta­ry­ba praė­ju­sią sa­vai­tę pa­tvir­ti­no bend­ro­vės „Šiau­lių ener­gi­ja“ tie­kia­mos ši­lu­mos ba­zi­nės kai­nos de­da­mą­sias pir­mie­siems kai­nos ga­lio­ji­mo me­tams.

Ši­lu­mos kai­na tu­ri ma­žė­ti 14–15 pro­cen­tų ir įsi­ga­lio­ti nuo spa­lio 1 die­nos. Šiau­liuo­se ši­lu­mą pi­gi­na pra­dė­ju­si veik­ti ko­ge­ne­ra­ci­nė jė­gai­nė, ku­rio­je de­gi­na­mas ir bio­ku­ras. Ku­ro ba­lan­se bio­ku­ras da­bar su­da­ro 38,2 pro­cen­to, o gam­ti­nės du­jos – 61,8 pro­cen­to.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Eko­no­mi­kos sky­riaus ve­dė­ja Auk­sė Tut­ku­tė in­for­ma­vo, jog pro­jek­ti­nė ši­lu­mos kai­na skai­čiuo­ja­ma 27,31 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę ( su 9 pro­c. PVM) ar­ba 14,9 pro­cen­to ma­žes­nė, nei šian­dien ga­lio­jan­ti.

Pa­ly­gi­ni­mui – per­nai šil­dy­mo se­zo­nas bu­vo pra­dė­tas su ši­lu­mos kai­na, ku­ri su­da­rė 29,82 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę ( su 9 pro­c. PVM). Da­bar ji jau yra pa­šo­ku­si iki 32,10 cen­to. Nuo rug­sė­jo 1 die­nos ši­lu­mos kai­ną „Šiau­lių ener­gi­ja“ pa­di­di­no 1 pro­cen­tu, nes lie­pą bran­go du­jos.

Tiks­lios kai­nos teks pa­lauk­ti

Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­ja dar per­žiū­rės mies­to Ta­ry­bos pa­tvir­tin­tus skai­čia­vi­mus.

Ta­ry­ba, kaip re­ko­men­da­vo ko­mi­si­ja, su­ti­ko, jog į ba­zi­nę ši­lu­mos kai­ną bū­tų įskai­čiuo­tos bend­ro­vės ne­pa­deng­tos są­nau­dos dėl fak­ti­nių ku­ro kai­nų ir įskai­čiuo­tųjų į ši­lu­mos kai­ną skir­tu­mo.

Skai­čiuo­ja­ma, jog ne­pa­deng­tų są­nau­dų nuo 2011 me­tų lapk­ri­čio iki 2012 me­tų ko­vo pa­bai­gos bu­vo per 1,2 mi­li­jo­no li­tų.

Ši su­ma pa­skirs­ty­ta var­to­to­jams mo­kė­ti per 24 mė­ne­sius ir ši­lu­mos kai­no­je su­da­ro 0,14 cen­to. Ta­čiau ko­mi­si­ja siū­lė pa­skirs­ty­ti trum­pes­niam lai­ko­tar­piui – 12 mė­ne­sių.

„Ta­ry­ba priė­mė gy­ven­to­jams pa­lan­kes­nį spren­di­mą", – ko­men­ta­vo A. Tut­ku­tė.

Kiek rea­liai ši­lu­mos kai­na ma­žės, kol kas ne­ga­li pa­sa­ky­ti nei Sa­vi­val­dy­bė, nei ši­lu­mos tie­kė­jai. „Šiau­lių ener­gi­jos“ at­sto­vė spau­dai To­ma Grikš­tie­nė in­for­ma­vo, jog bend­ro­vė dar lau­kia są­skai­tų už šių me­tų rugp­jū­čio mė­ne­sį pirk­tą ku­rą. Jos bus pa­teik­tos iki rug­sė­jo 10 die­nos.

Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­jos po­sė­dis dėl AB „Šiau­lių ener­gi­ja“ ši­lu­mos ener­gi­jos kai­nos de­da­mų­jų pla­nuo­ja­mas rug­sė­jo 13 die­ną. To­dėl tik po šios da­tos bus aiš­ku, ko­kia konk­re­ti ši­lu­mos kai­na įsi­ga­lios nuo spa­lio.

Di­džiau­sia kai­na – dėl sko­lų

Pak­ruo­jy­je ši­lu­mai ga­min­ti taip pat nau­do­ja­mas bio­ku­ras. Jis su­da­ro apie 33 pro­cen­tus bend­ra­me ku­ro ba­lan­se. Ta­čiau čia ši­lu­mos kai­na yra di­džiau­sia ap­skri­ty­je – per 37 cen­tai už ki­lo­vat­va­lan­dę. Per­nai šil­dy­mo se­zo­no pra­džio­je dar bu­vo apie 30 cen­tų.

Vie­na pa­kruo­jie­tė „Šiau­lių kraš­tui“ pik­ti­no­si, jog net va­sa­rą su­lau­kia šim­ti­nės są­skai­tos, nors mo­ka tik už vie­ną ku­bą karš­to van­dens ir „gy­va­tu­ką.

„Per­nai žie­mą už vie­no kam­ba­rio bu­tą mo­kė­jau po 300 li­tų, bai­su pa­gal­vo­ti apie nau­ją šil­dy­mo se­zo­ną, nes ši­lu­mos kai­na tik di­dė­ja“, – sa­ko mo­te­ris.

Jo­nas Bu­me­lis, bend­ro­vės „Pak­ruo­jo ši­lu­ma“ di­rek­to­rius, tei­gia, jog ši­lu­mos kai­na šil­dy­mo se­zo­ną bus pa­na­ši, kaip da­bar.

Ji di­de­lė, nes var­to­to­jams ten­ka ap­mo­kė­ti bend­ro­vės iš ban­kų paim­tas pa­sko­las du­joms pirk­ti. Pak­ruo­jy­je ši­lu­mos kai­na il­gai ne­bu­vo di­din­ta, to­dėl ne­pa­den­gė ku­ro są­nau­dų. Sko­los ban­kams su­da­ro 2 mi­li­jo­nus li­tų.

Bio­ku­ras – tik per­spek­ty­vo­je

Bran­giai už ši­lu­mą mo­ka ir jo­niš­kie­čiai. Bend­ro­vė „For­tum Jo­niš­kio ši­lu­ma“ ši­lu­mai ga­min­ti de­gi­na tik du­jas. Ši­lu­mos kai­na čia vir­ši­ja 36 cen­tus už ki­lo­vat­va­lan­dę.

Bend­ro­vės tech­ni­kos di­rek­to­rius Ar­vy­das Sku­ga­ras tei­gia, jog šis šil­dy­mo se­zo­nas jo­niš­kie­čiams dar bus bran­gus. Pi­ges­nės ši­lu­mos jei ga­li su­lauk­ti tik 2013–2014 me­tų se­zo­ną.

A.Sku­ga­ras tei­gia, jog bend­ro­vė ruo­šia­si sta­ty­ti bio­ka­ti­lus. Be to, į Jo­niš­kį atei­na ne­prik­lau­so­mas ši­lu­mos ener­gi­jos tie­kė­jas, ku­ris ši­lu­mai ga­min­ti nau­dos bio­ku­rą.

Ma­žiau­sia kai­na – Rad­vi­liš­ky­je

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jai ma­žiau­siai ap­skri­ty­je mo­ka už ši­lu­mą – apie 20,6 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę (su 9 pro­c. PVM).

Čia dar 2009 me­tais ši­lumos ga­my­bo­je gam­ti­nės du­jos bu­vo pra­dė­tos keis­ti bio­ku­ru. Jo da­lis bend­ra­me ku­ro ba­lan­se da­bar su­da­ro 75 pro­cen­tus.

Bend­ro­vės „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Pra­nas Mic­kai­tis sa­ko, jog šis šil­dy­mo se­zo­nas rad­vi­liš­kie­čiams ne­bus bran­ges­nis, nei praė­jęs. Ši­lu­mos kai­nos ne­si­ren­gia­ma di­din­ti.

„Neiš­lip­si­me iš 20,5–21 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę, – tei­gia di­rek­to­rius. – Kaina ga­li šiek tiek šo­ki­nė­ti dėl du­jų kai­nos, o bio­ku­ras yra tris kar­tus pi­ges­nis nei du­jos. Vie­nin­te­lė pro­ble­ma, kad ši­lu­ma vis dar išei­na vė­jais per kiau­rus na­mus.“

Rad­vi­liš­ky­je iš pu­sant­ro šim­to dau­gia­bu­čių na­mų re­no­vuo­tų yra tik trys. „Kur na­mai yra re­no­vuo­ti, re­zul­ta­tai yra pa­sa­kiš­ki, – sa­ko P. Mic­kai­tis. – Vie­no kvad­ra­to šil­dy­mas kai­nuo­ja tik apie li­tą su cen­tais, o kur na­mai vi­sai kiau­ri – net po 15–16 li­tų.“

 
Kitos teminės naujienos:
 
Vardas:
El. paštas:
 
Statyba -> Super namų projektai, Mūrinių namų projektai, Karkasinių namų projektai, Rąstinių namų projektai, Pirčių projektai, Kiti projektai, Mūriniai namai, Namai iš blokelių, Plytiniai namai, Gelžbetoniai namai, Rąstiniai namai, Rankų darbo namai, Klijuoto tašo namai, Tekintų rąstų namai, Frezuotų rąstų namai, Karkasiniai namai, Skydiniai namai, Moduliniai namai, Šiaudiniai namai, Pasyvūs namai, Fasadai, Langai, Plastikiniai langai, Mediniai langai, Langai iš aliuminio, Stoglangiai, Durys, Lauko durys, Vidaus durys, Stogai,stogo dangos, Čerpiniai, čerpių stogai, Skiedriniai stogai, Nendriniai stogai, Žemių stogai, Plieninės dangos, Bituminės dangos, Pastatų šiltinimas, Izoliacinės medžiagos, Impregnantai, Technologijos, įrankiai, Pamatai, Juostiniai pamatai, Seklieji pamatai, Gręžtiniai pamatai, Sraigtiniai pamatai, Pamatų statymas Įrengimas -> Klijai ir glaistai Dažai, Sienų ir lubų apdaila, Grindys, grindų dangos, Šildymas, Skysto kuro katilai, Geoterminis Šildymas, Grindinis šildymas, Kieto kuro katilai, Joniniai katilai, IR šildymas, Saulės energija, Dujiniai katilai, Vonios įranga, Gipso kartono sistemos, Marmuras ir granitas, Vėdinimas, Kaminai, Elektros sistemos, Namų valdymo sistemos, Metaliniai katilai , Vonios įrangos statymas , Dažai sienoms
Interjeras -> Baldai, aksesuarai, Interjero kūrimas, Židiniai, krosnelės, Laiptai, laiptų įrengimas, Žaliuzės, roletai, Užuolaidos, Buitinė technika, Užuolaidos miegamajame, Židinių apdailos medžiagos, Laiptų kaina
Aplinka -> Pirtys, pirčių įranga, Aplinkos tvarkymas, Tvoros, vartai, Kubilai, Lieptai, Lauko baldai, pavėsinės, Baseinai, fontanai, Pirčių įrengimo kaina , Tvoros vartai , Pavėsinių gamyba , Baseinų technologijos
2009-2020 Visos teisės saugomos © UAB "Super namai", Lazdynų g. 21-111 , Vilnius , tel.: (8~614) 1444 2, info@supernamai.lt