Temos:


Naujos įmonės:

Ką karantino metu nuveikėte namuose?
Perdažėme sienas
Atnaujinome baldus
Įsigijome naujos buitinės technikos
Atnaujinome aplinką
Pakeitėme grindis


news
Naujienos

 

Gyventojai mažina sąskaitas už šilumą
2012-10-19 Šaltinis: Alvydas Januševičius / Šiaulių kraštas

Kau­lų ne­lau­žo nei ši­lu­ma, nei su­ma­žė­ju­sios są­skai­tos. Re­no­vuo­tas Šiau­lių mies­to dvy­li­kaaukš­tis žie­mą su­tau­pė nuo 40 iki 70 pro­cen­tų lė­šų, anks­čiau skir­tų šil­dy­ti. Šia­me na­me šal­čiau­sią mė­ne­sį už ši­lu­mą su­si­kau­pia 300 li­tų są­skai­ta vidutiniam butui. Sąs­kai­tų ne­si­bai­mi­na ir už­mies­čio gy­ven­to­jai: šildosi malkomis ir saule.


Gyventojai mažina sąskaitas už šilumą
Nuotr. interior-design-it-yourself.com

Su­tau­pė 30 tūks­tan­čių

Til­žės gat­vės 26-ajame dvy­li­kos aukš­tų na­me re­no­va­ci­ja baig­ta per­nai. Per žie­mą na­mo bend­ri­ja su­tau­pė 32 tūks­tan­čius li­tų, nors po di­džiojo re­mon­to pra­dė­jo šil­dy­ti ir laip­ti­nes.
Bend­ri­jos pir­mi­nin­kė Jo­li­ta Kau­pie­nė sa­ko, kad šis na­mas – „ne­dė­kin­gas“ pa­sta­tas. Vi­si bu­tai tu­ri daug išo­ri­nių sie­nų, daug plo­to uži­ma laip­ti­nės. Tai reiš­kia, kad daug ši­lu­mos na­mas iki re­no­va­ci­jos iš­leis­da­vo vė­jais.

Da­bar sie­nos ap­šil­tin­tos ak­mens va­ta, pa­deng­tos ne pi­giau­sia ap­dai­la. Ap­šil­tin­tas ir sto­gas. Vi­suo­se bu­tuo­se – plas­ti­ki­niai lan­gai. Kiek­vie­nas bu­tas ga­li re­gu­liuo­ti šil­dy­mą. Su­nau­do­tas ši­lu­mos kie­kis ma­tuo­ja­mas pa­gal tai, kiek karš­to van­dens pra­te­kė­jo per bu­to šil­dy­mo sis­te­mą.

Pie­ti­nės pu­sės gy­ven­to­jai, anot J. Kau­pie­nės, žie­mą su­tau­pė ko­ne 70 pro­cen­tų šil­dy­mui skir­tų lė­šų. Iš šal­tes­nės pu­sės – iki 40 pro­cen­tų. Gy­ven­to­jai su­ta­rę, kad bu­te šal­tuo­ju me­tų se­zo­nu pa­lai­kys ne ma­žiau kaip 16 laips­nių ši­lu­mos.

70 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to bu­tas anks­čiau šia­me na­me šal­čiau­sią žie­mos mė­ne­sį mo­kė­da­vo 600 li­tų vien už šil­dy­mą. Da­bar – 300.

„Su­nau­do­ja­me ma­žiau ši­lu­mos, o gy­ve­na­me – šil­čiau. Džiau­gia­mės, kad re­no­va­ci­ją at­li­ko­me visiškai, o ne da­li­mis. Tik vie­nos laip­ti­nės neiš­si­da­žė­me ir lif­tų ne­pa­kei­tė­me. Ži­nau, kad kai ku­rie na­mai tau­pė – pa­si­li­ko se­ną šil­dy­mo sis­te­mą ar­ba pa­gai­lė­jo sto­gui ap­šil­tin­ti, to­dėl ne­jau­čia di­de­lio efek­to“, – pa­sa­ko­jo pir­mi­nin­kė.

Na­me – 48 bu­tai. Dau­gu­ma sa­vo pa­sko­los da­lį su­mo­kė­jo iš­kart. Bend­rai – be­veik mi­li­jo­ną li­tų. 19 bu­tų mo­ka pa­sko­lą da­li­mis. Da­bar ši sko­la sie­kia 300 tūks­tan­čių li­tų. 700 tūks­tan­čių litų re­no­va­ci­ją rė­mė vals­ty­bė.

Skir­tu­mas – ke­lis kar­tus

AB „Šiau­lių ener­gi­ja“ tei­si­nin­kė-at­sto­vė spau­dai To­ma Grikš­tie­nė in­for­ma­vo, kad re­no­vuo­ti ar­ba nau­ji dau­gia­bu­čiai, su­var­to­jan­tys ma­žiau­siai ši­lu­mos, šal­čiau­sią mė­ne­sį ga­li iš­si­vers­ti ir su 200 li­tų. Pa­ly­gi­no pa­na­šaus dy­džio na­mus. Pa­vyz­džiui, Ge­gu­žių gat­vės 19 na­mas, ku­ria­me yra 60 bu­tų, sta­ty­tas 1971 me­tais. Už 60 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to bu­to šil­dy­mą žmo­nės mo­kė­jo 174,35 li­to per mė­ne­sį. Dai­nų gat­vės 4-asis re­no­vuo­tas na­mas to­kio pat dy­džio bu­tą per mė­ne­sį šil­dė už 234,59 li­to

Dau­giau­sia Šiau­liuo­se yra se­nos sta­ty­bos ir ne­re­no­vuo­tų na­mų. Dai­nų gat­vės 64 na­mo gy­ven­to­jai už 60 kvad­ra­ti­nių met­rų ­šil­dy­mą praė­ju­sią žie­mą mo­kė­jo 362,08 li­to. Dau­gu­ma to­kių bu­tų mies­te mo­ka 400-500 li­tų per mė­ne­sį.

Se­nos sta­ty­bos ir pra­stos ši­lu­mi­nės izo­lia­ci­jos na­mai su­mo­ka kos­mi­nes su­mas už šil­dy­mą: Dva­ro gat­vės 52 na­mo gy­ven­to­jai už 60 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to buto ­šil­dy­mą praė­ju­sią žie­mą mo­kė­jo 698,50 li­to, P. Vi­šins­kio gat­vės 37 na­mas – 1088,91 li­to, Vil­niaus gat­vės 213a – 1107,01 li­to.

Anot T. Grikš­tie­nės, šil­dy­mo se­zo­no me­tu bio­ku­rą nau­do­jan­ti nau­ja ter­mo­fi­ka­ci­nė elekt­ri­nė ga­mins apie 50 pro­cen­tų Šiau­lių mies­to var­to­to­jams rei­ka­lin­gos ši­lu­mos ener­gi­jos. Dėl to ši­lu­mos kai­na šiau­lie­čiams nuo šių me­tų spa­lio mė­ne­sio ma­žė­ja 16,6 pro­cen­to.

Svei­ka­tos są­skai­ta ne­tau­po

Ap­link Šiau­lius esan­čio­se gy­ven­vie­tė­se žmo­nės dau­giau­siai šil­do­si mal­ko­mis.

Ge­gu­žiu­kų kai­mo gy­ven­to­ja Dai­va Gai­lie­nė sa­kė jau pa­si­rū­pi­nu­si mal­ko­mis – 12 ku­bi­nių met­rų. Vie­no ku­bo kai­na – 135 li­tai. Tiek pa­kaks vi­sai žie­mai, nors na­mas ne­ma­žas ir ne itin nau­jas. Mo­te­riai dar dau­giau mal­kų pri­reiks jos šilt­na­miams, ku­riuo­se anks­ty­vą pa­va­sa­rį žy­dės gė­lės.

Ne­to­lie­se gy­ve­nan­ti me­di­kų šei­ma Ona ir Eu­ge­ni­jus Mi­ka­liū­nai šil­do­si du­jo­mis. Tie­sa, jas įjun­gia tik nuo lapk­ri­čio pa­bai­gos, o da­bar – tik sa­vait­ga­liais, kai at­vyks­ta vai­kai ir vai­kai­čiai į sve­čius.

„Kol mes dvie­se, mums pa­kan­ka ir ži­di­nį pa­kū­ren­ti, – sa­ko O. Mi­ka­liū­nie­nė. – Aš mėgs­tu vė­siau. Vy­ras – šil­čiau. Pa­na­šu, kad mums mal­kų dau­giau pri­rei­kia pir­čiai, nei ži­di­niui. Kol abu dir­ba­me, svei­ka­tos są­skai­ta ne­tau­po­me.“

Kai­rių mies­te­ly­je de­vin­tą de­šim­tį įpu­sė­jęs Vla­das gy­ve­na ma­ža­me me­di­nia­me na­me. Mal­kų tu­ri už­tek­ti­nai – dviem se­zo­nams.

„Vis­kas se­no­viš­kai čia, – aiš­ki­na Pra­nas. – Na­mas se­nas, lan­gai ne­san­da­rūs. Tik už­kam­šiau prieš žie­mą. Kū­re­nu kros­nį mal­ko­mis – pri­šy­la nuo sie­ne­lės. Boi­le­ry­je kais­ta van­duo“.

Aukš­ta­sis pi­lo­ta­žas

Kai­rių pa­kraš­ty­je gy­ve­nan­tis Vy­gin­tas As­ta­se­vi­čius – na­gin­gas ir tech­niš­kas žmo­gus. Na­mas nau­jas. Ant sto­go pa­sta­ty­tas sau­lės ko­lek­to­rius. Vy­ras na­mus šil­do du­jo­mis. Praė­ju­sią žie­mą dau­giau nei 300 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to na­mą šal­čiau­sią mė­ne­sį šil­dė už 700 li­tų.

„Tai ne tik už šil­dy­mą, bet ir už du­jas, elekt­rą. Kai ku­rie ma­no pa­žįs­ta­mi už dvie­jų kam­ba­rių bu­to šil­dy­mą pa­na­šiai mo­ka“, – pa­tiks­li­na V. As­ta­se­vi­čius, vis­ką na­muo­se su­mon­ta­vęs ir įren­gęs pa­ts.

Vy­ras nu­spren­dė gy­ven­ti kom­for­tiš­kai, ta­čiau eko­no­miš­kai. Jo nuo­mo­ne, mal­ko­mis kū­re­nan­tys žmo­nės ne­pas­kai­čiuo­ja įdė­to dar­bo – su­pjau­ti, su­skal­dy­ti, su­neš­ti, dve­jus me­tus džio­vin­ti.

Na­mus įren­gi­nė­jo kruopš­čiai. Su šil­dy­mo bei vė­di­ni­mo sis­te­mo­mis dir­bo ket­ve­rius me­tus. V. As­ta­se­vi­čiaus tei­gi­mu, na­mas pir­miau­sia tu­ri bū­ti ge­rai ap­šil­tin­tas – rei­kia ge­ros ši­lu­mi­nės var­žos. Ta­da bū­ti­na pa­si­rū­pin­ti vė­di­ni­mo sis­te­ma. Ver­ta ne­pa­gai­lė­ti in­ves­ti­ci­jų į šil­dy­mo sis­te­mos pro­jek­tą.

Elekt­ro­ni­ka V. As­ta­se­vi­čiaus na­muo­se pa­lai­ko 20 laips­nių ši­lu­mą. Jam da­bar ne­rei­kia nė pirš­to pa­ju­din­ti, kad at­vė­sus orui įsi­jung­tų šil­dy­mas. Van­duo pa­kai­ti­na­mas nu­sta­ty­to­mis va­lan­do­mis – ry­te ir va­ka­re, kai vi­si bū­na na­mie.

Lan­gai na­muo­se ne­vars­to­mi. Vė­di­na­ma re­ku­pe­ra­ci­ne sis­te­ma – kai išei­nan­tis šil­tas oras su­šil­do įei­nan­tį iš lau­ko. „Gau­na­si ne­di­de­lis ši­lu­mos nuo­sto­lis, o elekt­ros su­nau­do­ja­ma taip pat ne­daug – vie­na ki­lo­vat­va­lan­dė per pa­rą. Ar ge­riau bū­tų iš­leis­ti daug ši­lu­mos per lan­gus, o vė­liau kū­ren­ti?“

V. As­ta­se­vi­čiaus nuo­mo­ne, jo pa­si­rink­tas šil­dy­mo bū­das yra vie­nas tin­ka­miau­sių. Mal­kos – daug rū­pes­čių. Geo­ter­mi­nis šil­dy­mas – nie­ka­da neat­si­per­kan­ti bran­gi in­ves­ti­ci­ja: „Ne­si­gai­liu, kad in­ves­ta­vau daug į elekt­ro­ni­ką, ku­ri už ma­ne da­bar vis­ką dir­ba. Pla­nuo­ju pa­sta­ty­ti dar vie­ną sau­lės ko­lek­to­rių. Ši­lu­mos vo­niai ne­bus per daug net va­sa­rą.“

 
Kitos teminės naujienos:
 
Vardas:
El. paštas:
 
Statyba -> Super namų projektai, Mūrinių namų projektai, Karkasinių namų projektai, Rąstinių namų projektai, Pirčių projektai, Kiti projektai, Mūriniai namai, Namai iš blokelių, Plytiniai namai, Gelžbetoniai namai, Rąstiniai namai, Rankų darbo namai, Klijuoto tašo namai, Tekintų rąstų namai, Frezuotų rąstų namai, Karkasiniai namai, Skydiniai namai, Moduliniai namai, Šiaudiniai namai, Pasyvūs namai, Fasadai, Langai, Plastikiniai langai, Mediniai langai, Langai iš aliuminio, Stoglangiai, Durys, Lauko durys, Vidaus durys, Stogai,stogo dangos, Čerpiniai, čerpių stogai, Skiedriniai stogai, Nendriniai stogai, Žemių stogai, Plieninės dangos, Bituminės dangos, Pastatų šiltinimas, Izoliacinės medžiagos, Impregnantai, Technologijos, įrankiai, Pamatai, Juostiniai pamatai, Seklieji pamatai, Gręžtiniai pamatai, Sraigtiniai pamatai, Pamatų statymas Įrengimas -> Klijai ir glaistai Dažai, Sienų ir lubų apdaila, Grindys, grindų dangos, Šildymas, Skysto kuro katilai, Geoterminis Šildymas, Grindinis šildymas, Kieto kuro katilai, Joniniai katilai, IR šildymas, Saulės energija, Dujiniai katilai, Vonios įranga, Gipso kartono sistemos, Marmuras ir granitas, Vėdinimas, Kaminai, Elektros sistemos, Namų valdymo sistemos, Metaliniai katilai , Vonios įrangos statymas , Dažai sienoms
Interjeras -> Baldai, aksesuarai, Interjero kūrimas, Židiniai, krosnelės, Laiptai, laiptų įrengimas, Žaliuzės, roletai, Užuolaidos, Buitinė technika, Užuolaidos miegamajame, Židinių apdailos medžiagos, Laiptų kaina
Aplinka -> Pirtys, pirčių įranga, Aplinkos tvarkymas, Tvoros, vartai, Kubilai, Lieptai, Lauko baldai, pavėsinės, Baseinai, fontanai, Pirčių įrengimo kaina , Tvoros vartai , Pavėsinių gamyba , Baseinų technologijos
2009-2020 Visos teisės saugomos © UAB "Super namai", Lazdynų g. 21-111 , Vilnius , tel.: (8~614) 1444 2, info@supernamai.lt