Temos:


Naujos įmonės:

Ką karantino metu nuveikėte namuose?
Perdažėme sienas
Atnaujinome baldus
Įsigijome naujos buitinės technikos
Atnaujinome aplinką
Pakeitėme grindisart

Straipsniai

 

De­šimt idė­jų, kaip at­nau­jin­ti nuo­bo­dų mie­ga­mą­jį
2016-06-08 Šaltinis: Nikoleta Kacaitė, Diena.lt

Mie­ga­ma­sis – tas na­mų kam­ba­rys, ku­ria­me pra­lei­džia­me di­džiau­sią da­lį sa­vo lai­ko. Kad tas lai­kas bū­tų dar ma­lo­nes­nis, pa­vers­ki­te sa­vo mie­ga­mą­jį tik­ra poil­sio šven­to­ve. Jei ne­ži­no­te, nuo ko pra­dė­ti, pa­si­nau­do­ki­te šio­mis idė­jo­mis, ir pri­va­čiau­sia jū­sų na­mų vie­ta tik­rai ims džiu­gin­ti tiek akis, tiek sie­lą.


De­šimt idė­jų, kaip at­nau­jin­ti nuo­bo­dų mie­ga­mą­jį title=
Nuotr. decoholic.org

Pa­ta­ly­nė

Ko­ky­biš­ka šil­ko ar sa­ti­no pa­ta­ly­nė – ge­riau­sias da­ly­kas jū­sų lo­vai. To­kia pa­ta­ly­nė nė­ra pa­ts pi­giau­sias ma­lo­nu­mas, ta­čiau švel­nios me­džia­gos pri­si­lie­ti­mai prie odos tik­rai ver­ti ne­ma­žos kai­nos. Jei jū­sų mie­ga­ma­jam trūks­ta ori­gi­na­lių or­na­men­tų, pui­ki išei­tis – įdo­mių raš­tų pa­ta­lai.

Pa­dėk­las pus­ry­čiams į lo­vą

Ry­tais, kai ne­tu­ri­te nie­kur sku­bė­ti, vie­nas di­džiau­sių ma­lo­nu­mų – tin­giai pus­ry­čiau­ti lo­vo­je. To­kiems pus­ry­čiams įsi­gy­ki­te pa­to­gų ir sti­lin­gą pa­dėk­lą. Šis ne tik pa­vers pus­ry­čius lo­vo­je dar nuo­sta­bes­niais, bet ir pa­da­rys jū­sų mie­ga­mą­jį dar mie­les­nį šir­džiai.

 Smil­ka­lai ar žva­kės


Sti­lin­gai at­ro­dan­čios žva­kės ir mėgs­ta­mi smil­ka­lai ne tik su­kurs at­pa­lai­duo­jan­čią bei ro­man­tiš­ką nuo­tai­ką, bet ir pa­gra­žins kam­ba­rį. Tie­siog su­dė­ki­te juos ant me­ta­li­nio ar stik­li­nio pa­dėk­liu­ko kam­ba­rio kam­pe ar ant dra­bu­žių ko­mo­dos, ir jū­sų mie­ga­ma­sis iš­kart at­ro­dys pra­ban­ges­nis bei jau­kes­nis.

Kny­gų len­ty­na

Pui­kūs jau­kaus ir ra­maus va­ka­ro at­ri­bu­tai – puo­de­lis kvap­nios ar­ba­tos, įdo­mi kny­ga ir, ži­no­ma, pa­to­gi lo­va. Kny­gos ga­li tap­ti ir šau­niu mie­ga­mo­jo ak­se­sua­ru. Jei šia­me kam­ba­ry­je tu­ri­te pa­kan­ka­mai vie­tos, ap­svars­ty­ki­te ga­li­my­bę jį pa­gy­vin­ti sti­lin­ga kny­gų len­ty­na. O jei erd­vės kiek ma­žo­ka – ant sta­le­lio ar tie­siog grin­dų su­si­dė­ki­te ke­le­tą tų, ku­rias pla­nuo­ja­te skai­ty­ti ar­ti­miau­siu me­tu. Kny­gas, kad šios ne­svir­tų, pa­rem­ki­te sun­kes­ne sta­tu­lė­le iš me­džio ar me­ta­lo.

 Gė­lės

Kai pir­mas da­ly­kas, ku­rį iš­vys­ta­te vos pra­mer­kę akis, yra gai­vi gė­lių puokš­tė, die­ną neiš­ven­gia­mai pra­de­da­te su šyp­se­na. Tad, kai gau­si­te gė­lių, sta­ty­ki­te jas ne įpras­to­je vie­to­je – sve­tai­nė­je ar vir­tu­vė­je, o pa­puoš­ki­te jo­mis sa­vo mie­ga­mą­jį. Nors kam lauk­ti – pa­ti pra­džiu­gin­ki­te sa­ve bent ma­žu­te puokš­te­le gė­lių!

Ma­žos de­ko­ro de­ta­lės

No­rint at­nau­jin­ti mie­ga­mą­jį, tik­rai ne­rei­kia im­tis di­džiu­lių re­no­va­ci­jos dar­bų. Šiai už­duo­čiai pui­kiai tiks smul­kios de­ko­ro de­ta­lės, pa­vyz­džiui, ma­žu­tė bran­giau­sių žmo­nių nuo­trau­ka ža­via­me rė­me­ly­je ar ne­di­du­kės sta­tu­lė­lės. Tik­rai pui­kiai at­ro­dys ry­tie­tiš­kų mo­ty­vų ar spal­vin­gus gy­vū­nus vaiz­duo­jan­čios sta­tu­lė­lės.

 Pa­veiks­lai

Vie­nas ge­riau­sių spren­di­mų, kai žvel­giant į kam­ba­rį at­ro­do, jog šiam kaž­ko trūks­ta, – de­ko­ruo­ti jo sie­nas pa­veiks­lais. Ne išim­tis ir mie­ga­ma­sis. Prik­lau­so­mai nuo esa­mo in­ter­je­ro ir savo sko­nio, rin­ki­tės kla­si­ki­nę ta­py­bą, su­si­mąs­ty­ti ver­čian­tį mo­der­nų me­ną ar pro­fe­sio­na­lias nuo­trau­kas. Pri­de­rin­ki­te tin­ka­mą rė­me­lį, ir jū­sų mie­ga­ma­sis at­gims iš nau­jo!

Sti­lin­gos pa­gal­vė­lės

Minkš­tos pa­gal­vė­lės, de­ko­ruo­tos įvai­riais raš­tais ar links­mais už­ra­šais, ne tik pra­vers, kai no­rė­si­te minkš­tai at­rem­ti nu­ga­rą, bet ir pa­gy­vins jū­sų mie­ga­mą­jį. To­kių tik­rai at­ra­si­te įvai­rio­se na­mų de­ko­ro par­duo­tu­vė­se, o jei no­ri­te kaž­ko tik­rai iš­skir­ti­nio, ga­li­te pa­si­žval­gy­ti in­ter­ne­te, kur no­ri­mo di­zai­no pa­gal­vė­lę pa­ga­mins in­di­vi­dua­liai jums!

 Au­ga­lai

Tru­pu­tis ža­lu­mos tik­rai pa­gy­vins nuo­bo­do­ką mie­ga­mą­jį. Ro­man­tiš­ko sti­liaus kam­ba­riui pui­kiai tiks tiek ele­gan­tiš­ka­me va­zo­nė­ly­je įtup­dy­ta pra­ban­gi or­chi­dė­ja, prie mi­ni­ma­liz­mo šau­niai de­rės bam­bu­kas, o mo­der­niam sti­liui jau­ku­mo su­teik­s ke­le­tas di­des­nių la­pi­nių au­ga­lų.

Sti­lin­gas ža­din­tu­vas

Ža­din­tu­vo gar­sas pa­pras­tai nė­ra itin ma­lo­nus au­siai, ta­čiau tai tik­rai ne­reiš­kia, kad šis ne­tu­rė­tų džiu­gin­ti akių. Prie lo­vos sto­vin­tis toks laik­ro­dis tik­rai ga­li su­teik­ti ža­ve­sio vi­sam kam­ba­riui. Itin šau­niai at­ro­do di­de­li ret­ro sti­liaus ža­din­tu­vai. Pa­si­rin­ki­te la­biau­siai de­ran­tį prie in­ter­je­ro – me­ta­lo, sen­din­to žal­va­rio ar ryš­kios iš­skir­ti­nės spal­vos.
 

 


 
Kiti teminiai straipsniai:
 
Vardas:
El. paštas:
 
Statyba -> Super namų projektai, Mūrinių namų projektai, Karkasinių namų projektai, Rąstinių namų projektai, Pirčių projektai, Kiti projektai, Mūriniai namai, Namai iš blokelių, Plytiniai namai, Gelžbetoniai namai, Rąstiniai namai, Rankų darbo namai, Klijuoto tašo namai, Tekintų rąstų namai, Frezuotų rąstų namai, Karkasiniai namai, Skydiniai namai, Moduliniai namai, Šiaudiniai namai, Pasyvūs namai, Fasadai, Langai, Plastikiniai langai, Mediniai langai, Langai iš aliuminio, Stoglangiai, Durys, Lauko durys, Vidaus durys, Stogai,stogo dangos, Čerpiniai, čerpių stogai, Skiedriniai stogai, Nendriniai stogai, Žemių stogai, Plieninės dangos, Bituminės dangos, Pastatų šiltinimas, Izoliacinės medžiagos, Impregnantai, Technologijos, įrankiai, Pamatai, Juostiniai pamatai, Seklieji pamatai, Gręžtiniai pamatai, Sraigtiniai pamatai, Pamatų statymas Įrengimas -> Klijai ir glaistai Dažai, Sienų ir lubų apdaila, Grindys, grindų dangos, Šildymas, Skysto kuro katilai, Geoterminis Šildymas, Grindinis šildymas, Kieto kuro katilai, Joniniai katilai, IR šildymas, Saulės energija, Dujiniai katilai, Vonios įranga, Gipso kartono sistemos, Marmuras ir granitas, Vėdinimas, Kaminai, Elektros sistemos, Namų valdymo sistemos, Metaliniai katilai , Vonios įrangos statymas , Dažai sienoms
Interjeras -> Baldai, aksesuarai, Interjero kūrimas, Židiniai, krosnelės, Laiptai, laiptų įrengimas, Žaliuzės, roletai, Užuolaidos, Buitinė technika, Užuolaidos miegamajame, Židinių apdailos medžiagos, Laiptų kaina
Aplinka -> Pirtys, pirčių įranga, Aplinkos tvarkymas, Tvoros, vartai, Kubilai, Lieptai, Lauko baldai, pavėsinės, Baseinai, fontanai, Pirčių įrengimo kaina , Tvoros vartai , Pavėsinių gamyba , Baseinų technologijos
2009-2020 Visos teisės saugomos © UAB "Super namai", Lazdynų g. 21-111 , Vilnius , tel.: (8~614) 1444 2, info@supernamai.lt