Temos:


Naujos įmonės:

Ką karantino metu nuveikėte namuose?
Perdažėme sienas
Atnaujinome baldus
Įsigijome naujos buitinės technikos
Atnaujinome aplinką
Pakeitėme grindis


news
Naujienos

 

Būs­to rin­ka kri­zės ne­bi­jo
2011-08-25 Šaltinis: Savaitraštis „Šiauliai Plius“

Kol pa­sau­lis pra­na­šau­ja ant­rą kri­zės ban­gą, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­kos spe­cia­lis­tai ra­miai mie­ga. Jie įsi­ti­ki­nę, kad eko­no­mi­nio kra­cho jų sri­ty­je ne­bus. Bent jau ne to­kio, koks bu­vo prieš po­rą me­tų.


Būs­to rin­ka kri­zės ne­bi­jo
Nuotr. ETA

Kai­nos sta­bi­lios - kri­zė ne­bai­si. Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, pir­mą šių me­tų ket­vir­tį sos­ti­nė­je per mė­ne­sį bu­vo par­duo­ta ar­ba pirk­ta be­veik pu­sė tūks­tan­čio būs­tų. Šiau­liuo­se - ko­ne pen­kis­kart ma­žiau. Kau­ne ir Klai­pė­do­je kar­tu paė­mus - tiek pat kiek Vil­niu­je. To­kie sta­tis­ti­niai duo­me­nys ne­kin­ta be­veik dve­jus me­tus. Anot ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to spe­cia­lis­tų, kai­nos sta­bi­li­za­vo­si ir yra ga­na „tei­sin­gos“.

Ne­se­niai vy­ku­sio gy­ven­to­jų ir būs­tų su­ra­šy­mo me­tu vie­šo­jo­je erd­vė­je ne kar­tą bu­vo ly­gi­na­mi Šiau­liai ir Pa­ne­vė­žys, tei­gia­ma, kad pa­sta­ra­sis ve­ja­si, o gal net pra­lenks Šiau­lius pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių bei eko­no­mi­ką. Li­nas Juo­zai­tis, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bend­ro­vės Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­no va­do­vas, nei­gia, kad Pa­ne­vė­žys ve­ja­si Šiau­lius: „Ten si­tua­ci­ja net pra­stes­nė. Šiau­liuo­se pa­sta­rai­siais me­tais lai­ko­si sta­bi­lios būs­to kai­nos, o pa­sta­rai­siais mė­ne­siais ste­bi­mas pa­gy­vė­ji­mas. Žmo­nės vis daž­niau do­mi­si bu­tų kai­no­mis ir ga­li­my­bė­mis juos įsi­gy­ti.“

Bu­tų kai­na per pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus lai­kė­si sta­bi­liai ir šo­ki­nė­jo vos de­šimt pro­cen­tų. Kai­nų skir­tu­mas tarp tvar­kin­go dvie­jų kam­ba­rių ir ap­leis­to ke­tu­rių kam­ba­rių bu­to - sim­bo­li­nis. Būs­to ver­tė nuo jo plo­to ma­žai pri­klau­so to­dėl, kad spar­čiai ki­lo mo­kes­čiai už šil­dy­mą.

Spe­cia­lis­tų duo­me­ni­mis, Šiau­liuo­se tri­jų kam­ba­rių bu­tas tra­di­ci­nia­me dau­gia­bu­ty­je pie­ti­nia­me mies­to ra­jo­ne kai­nuo­ja apie 100 tūkst. li­tų. Cent­re kai­nos įvai­rios, ta­čiau tvar­kin­gas pa­na­šaus dy­džio bu­tas pės­čių­jų bul­va­re ga­li kai­nuo­ti apie 200-250 tūkst. li­tų. Są­ly­gi­nai nau­juo­se dau­gia­bu­čiuo­se, pa­vyz­džiui, Že­mai­tės gat­vė­se esan­čiuo­se rau­do­nų ply­tų na­muo­se, tri­jų kam­ba­rių bu­tas ver­tas 150 tūkst. li­tų, ta­čiau pa­sta­ra­sis tu­ri bū­ti ne­prie­kaiš­tin­gos būk­lės.

„Di­džiau­sia kai­na Šiau­lių mies­te, ko­kią esu gir­dė­jęs - 3500 li­tų už kvad­ra­ti­nį met­rą. Šiau­liuo­se nau­jų dau­gia­bu­čių sta­ty­bų ne­daug, to­dėl bu­tų pa­siū­la ne­si­kei­čia, o kai­nos ne­krin­ta. Sta­bi­lias kai­nas pa­lai­ko ir tai, kad ne­ma­žai bu­tų bu­vo bran­giai nu­pirk­ta ar­ba įkeis­ta ban­kams už pa­sko­las. Sa­vi­nin­kai ne­no­ri pra­ras­ti pi­ni­gų ir pi­giai par­duo­ti“, - ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ak­tua­li­jas dės­to pa­šne­ko­vas.

At­sik­ra­tys ne­rei­ka­lin­go tur­to

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to spe­cia­lis­tai sa­ko, kad aky­lai se­ka pa­sau­li­nes eko­no­mi­kos ten­den­ci­jas, ta­čiau dar vie­na kri­zė su­maiš­ties ne­tu­rė­tų su­kel­ti. Si­tua­ci­ja val­do­ma, nes kai­nos nė­ra iš­pūs­tos, o ei­li­niams pir­kė­jams pa­sko­lų da­li­ji­mas ge­ro­kai ap­kar­py­tas. „Rin­ka nu­si­sto­vė­jo. Ne­di­de­lį bu­tą Šiau­liuo­se ga­li­ma nu­si­pirk­ti už 45-60 tūkst. li­tų. Pa­na­šiai tiek pat kai­nuo­ja eko­no­mi­nės kla­sės au­to­mo­bi­lis. Jei žmo­gus įper­ka to­kią ma­ši­ną, ko­dėl jis tu­rė­tų gai­lė­ti pa­na­šios su­mos būs­tui įsi­gy­ti“, - rin­kos lo­gi­ką aiš­ki­na L. Juo­zai­tis.

Ki­ta sta­bi­lu­mą įro­dan­ti ap­lin­ky­bė - vi­du­ti­nio dy­džio bu­tas kai­nuo­ja tiek pat, kiek ne­di­de­lis na­mas už­mies­ty­je ar so­dų bend­ri­jo­je. To­kiuo­se mik­ro­ra­jo­nuo­se kaip Me­de­ly­nas, ku­riuo­se va­di­na­mai­siais „štu­ki­nin­kų“ lai­kais pri­dy­go triaukš­čių nee­ko­no­miš­kų pi­lai­čių, na­mą ga­li­ma įsi­gy­ti ir už 200 tūks­tan­čių, ta­čiau jis rei­ka­laus ne­ma­žai re­mon­to. Gy­ven­ti tin­ka­mų na­mų kai­nos pra­si­de­da nuo 250 tūkst. li­tų.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to spe­cia­lis­tas L. Juo­zai­tis ma­no, kad būs­to kai­nos ne­be­tu­rė­tų la­bai ma­žė­ti dėl ga­li­mos nau­jos eko­no­mi­nės kri­zės. Grei­čiau­siai at­pigs va­di­na­ma­sis ant­ri­nis tur­tas - bu­tai, ku­riuos tu­ri na­mus pa­si­sta­čiu­sie­ji, ar­ba so­dy­bos, į ku­rias in­ves­ta­vo bu­tuo­se gy­ve­nan­tys mies­tie­čiai. „Grei­čiau­siai bus at­si­kra­to­ma ne­la­bai rei­ka­lin­go tur­to, to­dėl ti­kė­ti­na, jog kai ku­rie bu­tai ir so­dy­bos tru­pu­tį pigs.

Ta­čiau tai men­kai pa­veiks da­bar nu­si­sto­vė­ju­sias kai­nas“, - tei­gia spe­cia­lis­tas. Pa­sak jo, į so­dų bend­ri­jas žmo­nės pa­bė­ga tik va­sa­rą, nes dau­ge­ly­je jų nė­ra su­tvar­ky­tos ko­mu­ni­ka­ci­jos, to­li ge­ria­ma­sis van­duo, žie­mą ne­va­lo­mi ke­liai. So­dai dėl šių prie­žas­čių va­di­na­mi „Af­ri­ka“, tad re­tas ku­ris to­kių so­dų sa­vi­nin­kas sten­gia­si at­si­sa­ky­ti sa­vo bu­to, nes jis yra rei­ka­lin­gas.

Nu­sis­to­vė­ju­si bu­tų nuo­mos kai­na taip pat yra sta­bi­lu­mo po­žy­mis. Net ar­tė­jan­tis Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­tas nuo­mos kai­nų pra­ktiš­kai ne­pa­di­di­no - nuo­mo­to­jai mie­liau ren­ka­si il­ga­lai­kes pa­ja­mas nei trum­pa­lai­kį pel­ną.Šiau­liuo­se bu­tų nuo­mos kai­nos svy­ruo­ja nuo 200 iki 500 li­tų, pri­klau­so­mai nuo bu­to dy­džio ir vie­tos, ta­čiau ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti ir už 100 li­tų. Tiek už nuo­mą daž­niau­siai mo­ka stu­den­tai, ku­rie bu­tuo­se gy­ve­na po 3-4.NT kryp­tis - Bu­biaiNe­kil­no­ja­mo­jo tur­to spe­cia­lis­tai su­tar­ti­nai pri­pa­žįs­ta, kad 2009-ai­siais būs­to kai­nos bu­vo ka­tast­ro­fiš­kai ma­žos. Ga­li­ma sa­ky­ti, kad tuo­met ma­žai kas iš­vis no­rė­jo pirk­ti būs­tą, ne­svar­bu ko­kia kai­na bu­vo pra­šo­ma. Ak­me­nės ra­jo­ne bu­tą bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti ir už dy­ką, su­mo­kė­jus mo­kes­čių sko­lą. Įta­kos žmo­nių pa­si­rin­ki­mui tu­rė­jo ir griež­tes­ni ban­kų rei­ka­la­vi­mai.Sa­ko­ma, kad sto­vin­tis van­duo pa­švinks­ta. Ar tas pa­ts nu­ti­ko ir būs­tų rin­kai? L. Juo­zai­tis įsi­ti­ki­nęs, kad si­tua­ci­ja nė­ra blo­ga, tik ji ne­kun­ku­liuo­ja kaip prieš kri­zę. „Mies­to plėt­ra - ne vi­sa­da nu­spė­ja­mas da­ly­kas. Dau­ge­lis ma­nė, kad mies­tie­čiai, pa­blo­gė­jus fi­nan­si­nei si­tua­ci­jai, pra­dės trauk­tis į Rė­ky­vą, ta­čiau taip ne­nu­ti­ko. Rė­ky­va ne­ta­po Šiau­lių „Švei­ca­ri­ja“. Eže­ras yra, ta­čiau priė­ji­mas prie jo ne toks ir erd­vus. Ten esan­čius me­džius ga­li­ma pa­va­din­ti par­ku, ta­čiau į jį ne­trau­kia­ma pail­sė­ti“, - aiš­ki­no L. Juo­zai­tis ti­kin­da­mas, kad nors Rė­ky­vos gy­ven­to­jai ir gy­ve­na prie eže­ro, ta­čiau džiaugs­mo iš to ma­žai.

Kry­žių kal­no, Ak­me­nės ir Pa­ne­vė­žio kryp­tys taip pat yra pa­smerk­tos ir ap­ri­bo­tos ka­pi­nė­mis, oro uos­tu, pra­mo­ne, tad jei Šiau­liai kur­tų nau­ją mik­ro­ra­jo­ną, jis tu­rė­tų iš­dyg­ti ne­to­li Vai­ko ir ir mo­ters kli­ni­kos ki­to­je Ar­chi­tek­tų gat­vės pu­sė­je. Čia vis­kas ša­lia: ko­mu­ni­ka­ci­jos, su­si­sie­ki­mas, pra­ktiš­kai nė­ra pra­mo­nės. Pri­va­čių na­mų tu­rė­tų pri­dyg­ti Vo­ve­riš­kių gy­ven­vie­tės link.

Rek­rea­ci­jos mė­gė­jai aki­vaiz­džiai pa­trauks Bu­bių link. Jau da­bar ste­bi­ma, kaip žmo­nės įsi­ku­ria kol kas lau­ki­niuo­se plo­tuo­se ne­to­li Šiau­lių jū­ros. Gra­žios apy­lin­kės, pui­kus van­dens tel­ki­nys, o Kur­tu­vė­nų miš­kai vos už ke­lių ki­lo­met­rų. Be­je, iš čia iki mies­to cent­ro nu­si­gau­si ge­ro­kai grei­čiau nei iš Rė­ky­vos.

Būs­to rin­kos kai­nos da­bar sta­bi­lios, to­dėl ga­li­mas dar vie­nas pa­sau­li­nis eko­no­mi­nis nuo­smu­kis ne­tu­rė­tų pri­da­ry­ti ža­los kaip prieš po­rą me­tų.

 
Kitos teminės naujienos:
 
Vardas:
El. paštas:
 
Statyba -> Super namų projektai, Mūrinių namų projektai, Karkasinių namų projektai, Rąstinių namų projektai, Pirčių projektai, Kiti projektai, Mūriniai namai, Namai iš blokelių, Plytiniai namai, Gelžbetoniai namai, Rąstiniai namai, Rankų darbo namai, Klijuoto tašo namai, Tekintų rąstų namai, Frezuotų rąstų namai, Karkasiniai namai, Skydiniai namai, Moduliniai namai, Šiaudiniai namai, Pasyvūs namai, Fasadai, Langai, Plastikiniai langai, Mediniai langai, Langai iš aliuminio, Stoglangiai, Durys, Lauko durys, Vidaus durys, Stogai,stogo dangos, Čerpiniai, čerpių stogai, Skiedriniai stogai, Nendriniai stogai, Žemių stogai, Plieninės dangos, Bituminės dangos, Pastatų šiltinimas, Izoliacinės medžiagos, Impregnantai, Technologijos, įrankiai, Pamatai, Juostiniai pamatai, Seklieji pamatai, Gręžtiniai pamatai, Sraigtiniai pamatai, Pamatų statymas Įrengimas -> Klijai ir glaistai Dažai, Sienų ir lubų apdaila, Grindys, grindų dangos, Šildymas, Skysto kuro katilai, Geoterminis Šildymas, Grindinis šildymas, Kieto kuro katilai, Joniniai katilai, IR šildymas, Saulės energija, Dujiniai katilai, Vonios įranga, Gipso kartono sistemos, Marmuras ir granitas, Vėdinimas, Kaminai, Elektros sistemos, Namų valdymo sistemos, Metaliniai katilai , Vonios įrangos statymas , Dažai sienoms
Interjeras -> Baldai, aksesuarai, Interjero kūrimas, Židiniai, krosnelės, Laiptai, laiptų įrengimas, Žaliuzės, roletai, Užuolaidos, Buitinė technika, Užuolaidos miegamajame, Židinių apdailos medžiagos, Laiptų kaina
Aplinka -> Pirtys, pirčių įranga, Aplinkos tvarkymas, Tvoros, vartai, Kubilai, Lieptai, Lauko baldai, pavėsinės, Baseinai, fontanai, Pirčių įrengimo kaina , Tvoros vartai , Pavėsinių gamyba , Baseinų technologijos
2009-2020 Visos teisės saugomos © UAB "Super namai", Lazdynų g. 21-111 , Vilnius , tel.: (8~614) 1444 2, info@supernamai.lt