Temos:


Naujos įmonės:

Ką karantino metu nuveikėte namuose?
Perdažėme sienas
Atnaujinome baldus
Įsigijome naujos buitinės technikos
Atnaujinome aplinką
Pakeitėme grindisart

Straipsniai

 

Deklaraciją apie statybos užbaigimą tvirtinti neprivalu
2018-11-02 Šaltinis: Vtpsi.lt

Nau­ja­sis Sta­ty­bos įsta­ty­mas nu­ma­to ga­li­my­bę kai ku­rių sta­ti­nių sta­ty­to­jams pa­si­rink­ti sta­ty­bos už­bai­gi­mo pro­ce­dū­rų at­li­ki­mo bū­dą. Pa­gal įsta­ty­mą sta­ty­to­jo su­ra­šy­ta dek­la­ra­ci­ja apie sta­ty­bos už­bai­gi­mą tam tik­rais at­ve­jais tu­ri bū­ti pa­teik­ta tvir­tin­ti sta­ty­bos vals­ty­bi­nę prie­žiū­rą vyk­dan­čiam pa­rei­gū­nui. Ta­čiau vie­toj šios pro­ce­dū­ros sta­ty­to­jas ga­li at­lik­ti pa­sta­ty­to sta­ti­nio eks­per­ti­zę.


 Deklaraciją apie statybos užbaigimą tvirtinti neprivalu title=
Nuotr. pinterest

Nau­jų ypa­tin­gų­jų ir ney­pa­tin­gų­jų vie­no ar dvie­jų bu­tų gy­ve­na­mų­jų, pa­gal­bi­nio ūkio pa­skir­ties pa­sta­tų (iš­sky­rus kul­tū­ros pa­vel­do sta­ti­nius) sta­ty­ba ar jų re­konst­ra­vi­mas už­bai­gia­mas sta­ty­to­jui su­ra­šant dek­la­ra­ci­ją apie sta­ty­bos už­bai­gi­mą.

Ki­tų pa­skir­čių ney­pa­tin­gų­jų sta­ti­nių, ku­rių sta­ty­ba (nau­jo sta­ti­nio sta­ty­ba, sta­ti­nio re­konst­ra­vi­mas) už­bai­gia­ma sta­ty­to­jui ar jo tei­ses ir pa­rei­gas pe­rė­mu­siam as­me­niui su­ra­šant dek­la­ra­ci­ją, są­ra­šas pa­teik­tas sta­ty­bos tech­ni­nio reg­la­men­to STR 1.05.01:2017 11 prie­de.

Šia­me prie­de nu­ro­dy­ta, kad, su­ra­šant dek­la­ra­ci­ją, ją pa­tvir­ti­nant ir įre­gist­ruo­jant VTPSI, už­bai­gia­ma to­kių pa­skir­čių ney­pa­tin­gų­jų pa­sta­tų ar­ba pa­tal­pų, su­for­muo­tų kaip at­ski­ri ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tai, sta­ty­ba: ga­ra­žų, san­dė­lia­vi­mo, ad­mi­nist­ra­ci­nės, pre­ky­bos, pa­slau­gų, mai­ti­ni­mo, spor­to, ki­tos (fer­mų), ki­tos (ūkio), ki­tos (šilt­na­mių), ki­tos (so­dų), ga­my­bos, pra­mo­nės (tik ga­my­bi­nių la­bo­ra­to­ri­jų, kū­ry­bi­nių dirb­tu­vių (iš­sky­rus skir­tas sa­vo ar sa­vo šei­mos reik­mėms ir (ar­ba) ku­rio­se vie­nu me­tu dir­ba ne dau­giau kaip 5 žmo­nės ir ne­nau­do­ja­mi po­ten­cia­liai pa­vo­jin­gi įren­gi­niai). Ta­čiau yra išim­čių (jos taip pat nu­ro­dy­tos mi­nė­ta­me STR 1.05.01:2017 prie­de), kai ir šių pa­skir­čių ney­pa­tin­gų­jų pa­sta­tų sta­ty­ba už­bai­gia­ma su­ra­šant ne dek­la­ra­ci­ją, bet sta­ty­bos už­bai­gi­mo ak­tą.

 Vi­sais at­ve­jais, kai pa­gal tei­sės ak­tus sta­ti­nio sta­ty­ba ga­li bū­ti už­baig­ta sta­ty­to­jui ar jo tei­ses ir pa­rei­gas pe­rė­mu­siam as­me­niui su­ra­šant dek­la­ra­ci­ją, ją pa­tvir­ti­nant ir įre­gist­ruo­jant VTPSI, sta­ty­to­jas ga­li už­si­sa­ky­ti pa­sta­ty­to sta­ti­nio eks­per­ti­zę ates­tuo­to­je sta­ti­nio eks­per­ti­zės įmo­nė­je. To­kių įmo­nių są­ra­šas pa­skelb­tas Sta­ty­bos pro­duk­ci­jos ser­ti­fi­ka­vi­mo cent­ro in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.spsc.lt.

Nus­ta­ty­ta tvar­ka su­ra­šy­ta dek­la­ra­ci­ja su pri­dė­tu eks­per­ti­zės ak­tu (su iš­va­da, kad pa­sta­ty­tas sta­ti­nys ati­tin­ka sta­ti­nio pro­jek­tą ir ki­tų tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus) už­re­gist­ruo­ja­ma IS „In­fos­ta­ty­ba“. No­rint įre­gist­ruo­ti sta­ti­nį Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re, kar­tu su pra­šy­mu pa­tei­kia­ma dek­la­ra­ci­ja su re­gist­ra­ci­jos žy­ma ir sta­ti­nio ka­dast­ro duo­me­nų by­la.

Vis dėl­to sta­ty­to­jui nu­spren­dus Sta­ty­bos įsta­ty­mo 28 straips­ny­je ir STR 1.05.01:2017 11 prie­de nu­sta­ty­tais at­ve­jais su­ra­šy­tą dek­la­ra­ci­ją apie sta­ty­bos už­bai­gi­mą pa­teik­ti tvir­tin­ti VTPSI, pa­tar­ti­na tai da­ry­ti nuo­to­li­niu bū­du, IS „In­fos­ta­ty­ba“ už­pil­dant ati­tin­ka­mą pra­šy­mą.

 
Kiti teminiai straipsniai:
 
Vardas:
El. paštas:
 
Statyba -> Super namų projektai, Mūrinių namų projektai, Karkasinių namų projektai, Rąstinių namų projektai, Pirčių projektai, Kiti projektai, Mūriniai namai, Namai iš blokelių, Plytiniai namai, Gelžbetoniai namai, Rąstiniai namai, Rankų darbo namai, Klijuoto tašo namai, Tekintų rąstų namai, Frezuotų rąstų namai, Karkasiniai namai, Skydiniai namai, Moduliniai namai, Šiaudiniai namai, Pasyvūs namai, Fasadai, Langai, Plastikiniai langai, Mediniai langai, Langai iš aliuminio, Stoglangiai, Durys, Lauko durys, Vidaus durys, Stogai,stogo dangos, Čerpiniai, čerpių stogai, Skiedriniai stogai, Nendriniai stogai, Žemių stogai, Plieninės dangos, Bituminės dangos, Pastatų šiltinimas, Izoliacinės medžiagos, Impregnantai, Technologijos, įrankiai, Pamatai, Juostiniai pamatai, Seklieji pamatai, Gręžtiniai pamatai, Sraigtiniai pamatai, Pamatų statymas Įrengimas -> Klijai ir glaistai Dažai, Sienų ir lubų apdaila, Grindys, grindų dangos, Šildymas, Skysto kuro katilai, Geoterminis Šildymas, Grindinis šildymas, Kieto kuro katilai, Joniniai katilai, IR šildymas, Saulės energija, Dujiniai katilai, Vonios įranga, Gipso kartono sistemos, Marmuras ir granitas, Vėdinimas, Kaminai, Elektros sistemos, Namų valdymo sistemos, Metaliniai katilai , Vonios įrangos statymas , Dažai sienoms
Interjeras -> Baldai, aksesuarai, Interjero kūrimas, Židiniai, krosnelės, Laiptai, laiptų įrengimas, Žaliuzės, roletai, Užuolaidos, Buitinė technika, Užuolaidos miegamajame, Židinių apdailos medžiagos, Laiptų kaina
Aplinka -> Pirtys, pirčių įranga, Aplinkos tvarkymas, Tvoros, vartai, Kubilai, Lieptai, Lauko baldai, pavėsinės, Baseinai, fontanai, Pirčių įrengimo kaina , Tvoros vartai , Pavėsinių gamyba , Baseinų technologijos
2009-2020 Visos teisės saugomos © UAB "Super namai", Lazdynų g. 21-111 , Vilnius , tel.: (8~614) 1444 2, info@supernamai.lt